ADAMA GROUP

ÚVOD

 

ADAMA je globální společností vyvíjející obchodní činnost ve více než 100 zemích po celém světě a její proměnlivé pracovní prostředí závisí mimo jiné na kulturních rozdílech, zvycích a právním systému každé jednotlivé země. Společnost klade velký důraz na přijetí Etického kodexu, který provede všechny funkcionáře společnosti, manažery a zaměstnance2 pravidly chování, které se od nich vyžaduje jako od zástupců společnosti při jednání s vládními úřady, dodavateli, uživateli, konkurenčními obchodními jednotkami a komunitou, v níž společnost provádí svou obchodní činnost včetně jednoho s druhým. Etický kodex nezavádí nové zásady chování, pouze formálně stanoví přijatá a obvyklá pravidla chování společnosti.  Společnost a její zaměstnanci musejí vždy usilovat o zlepšení a prosazování příslušného Etického kodexu.

 

 

               

1              V tomto dokumentu „Kodexu“ název „ADAMA“ nebo „společnost“ označuje firmu ADAMA Agricultural Solutions Ltd. včetně všech poboček, které společnost vlastní a které jsou vedeny přímo či nepřímo.

2              V tomto kodexu označuje termín „zaměstnanec“ zaměstnance společnosti ADAMA včetně funkcionářů společnosti a poskytovatelů služeb společnosti (manažerské služby, poradenské služby atd.)

OBECNÉ

 

1.1               Cíl

Cílem tohoto Etického kodexu je poskytnout společnosti ADAMA a jejím zaměstnanců jasná a snadno uskutečnitelná pravidla, podle nichž jsou povinni se chovat.

 

1.2               Pozice Etického kodexu

Tento Etický kodex vychází z principů integrity, poctivosti, důvěryhodnosti a zodpovědnosti. Je navržen tak, aby odpovídal ustanovením zákona, doplňoval je a přispíval k nim. Tento Etický kodex však ustanovení zákona nenahrazuje. V případě jakéhokoliv konfliktu mezi uplatnitelným zákonem a pokyny Etického kodexu, budou prosazována zákonná ustanovení.

                Etický kodex není uzavřeným a kompletním seznamem etických a profesních požadavků, které se vztahují na společnost a její zaměstnance, a nenahrazuje uplatnění správného úsudku a diskrétnosti. Jestliže tento Etický kodex neposkytuje vhodnou odpověď na konkrétní dilema, je zaměstnanec povinen posoudit činnost, kterou hodlá podniknout, podle kritérií následovně: a) zda je tato činnost legální, b) zda je vhodné takovou činnost provést, c) co si budou lidé okolo mě myslet o činnosti, kterou jsem se rozhodl provést. Kromě tohoto Etického kodexu má společnost stanovené postupy pro konkrétní témata, která zaměstnanci obdrželi a které jsou navrhnuty k řízení obecných zásad popsaných v tomto Etickém kodexu.

 

1.3               Platnost

Tento Etický kodex platí pro všechny zaměstnance společnosti ADAMA v Izraeli i v zahraničí. 3

 

3              Tento Etický kodex je určen pro všechny zaměstnance společnosti, ženy i muže, ačkoliv anglická jazyková verze používá z důvodů praktičnosti pouze mužský rod.

 

2. ZÁVAZKY SPOLEČNOSTI VŮČI ZAMĚSTNANCŮM

 

ZÁVAZKY SPOLEČNOSTI VŮČI ZAMĚSTNANCŮM

 

2.1          Rovnocennost příležitostí

ADAMA zaměstnává více než 3.000 zaměstnanců po celém světě prostřednictvím kolektivních smluv, osobních kontraktů a jiných dohod v souladu s ustanovením platného zákona.

Společnost podporuje poskytování rovnocenných příležitostí všem svým zaměstnancům a kandidátům na zaměstnání bez ohledu na dále uvedené a bez jakékoliv diskriminace na základě pohlaví, rasy, sexuality, náboženství a národnosti. Společnost najímá zaměstnance a stanovuje jejich platy podle objektivních uvážení, kterými jsou především: osobní kvalifikace, vzdělání, předcházející pracovní zkušenosti, vhodnost pro dané zaměstnání atd. Dále se společnost zdržuje zaměstnávání příbuzných v první linii4 v téže obchodní či operační jednotce a rozhodně se zříká zaměstnávání příbuzných v postavení, kdy je jeden z nich nadřízen druhému.

 

2.2          Zajištění spravedlivého pracovního prostředí

Společnost ADAMA považuje za velmi důležité poskytnout pohodlné, nápomocné a spravedlivé pracovní prostředí všem svým zaměstnancům. Společnost netoleruje žádné chování svých zaměstnanců5, které by mohlo vést k diskriminaci, urážkám, obtěžování či ponížení jiného zaměstnance společnosti nebo jakékoliv jiné osoby či složky, s níž je zaměstnanec v kontaktu během své práce pro společnost. Společnost takovéto chování řeší podniknutím disciplinárních či jiných příslušných a dostupných opatření v souladu s místním platným zákonem, příslušnými dohodami a tímto Etickým kodexem.

 

4              V tomto Etickém kodexu pojem „příbuzný v první linii“ označuje následující příbuzné: otec, matka, syn, dcera, manžel či manželka.

5              V tomto Etickém kodexu pojem „chování“ označuje jak jeho uplatnění, tak jeho neuplatnění.

 

2.3 Ochrana soukromí

ADAMA si uvědomuje důležitost ochrany osobních informací svých zaměstnanců. Společnost tudíž kontroluje a hlídá přístupnost osobních informací, které má k dispozici. Společnost také respektuje právo svých zaměstnanců na soukromí při ochraně obchodních zájmů společnosti a jejích aktiv. Společnost přísně střeží imunitu osobních informací svých zaměstnanců a respektuje důvěrnost osobních záležitostí.

 

2.4 Bezpečnost práce

ADAMA se zavazuje poskytnout svým zaměstnancům bezpečné pracovní prostředí a striktně dodržuje následující příslušná ustanovení zákona za účelem ochrany zdraví svých zaměstnanců.

Aby bylo zajištěno bezpečné pracovní prostředí, dodržuje společnost bezpečnostní program ve všech svých zařízeních dle povahy dané činnosti zde prováděné. Každý zaměstnanec je povinen přísně dodržovat příslušná bezpečnostní opatření za účelem zajištění vlastního duševního i fyzického zdraví jakožto to i svých kolegů a zároveň je povinen přísně dodržovat bezpečnostní pravidla určená k ochraně jeho osobní bezpečnosti včetně používání příslušného oděvu a ochranných pomůcek vyžadovaných dle charakteru jeho práce. Potřeba přísného dodržování ochrany duševního i fyzického zdraví všech zaměstnanců vyžaduje, aby každý zaměstnanec nahlásil jednotce zodpovědné za zdraví na jeho pracovišti jakýkoliv incident či možnost bezpečnostního incidentu a jakoukoliv odchylku od bezpečnostních pokynů.

 

2.5 Zodpovědnost manažerů

ADAMA vyžaduje, aby se její manažeři chovali vhodným způsobem a byli vzorem pro své podřízené zaměstnance tak, aby vytvářeli pracovní prostředí, které splňuje a podporuje vlastní chování. Každý manažer musí zajistit, aby měli jeho podřízení zaměstnanci příslušnou odbornou kvalifikaci a školení a získali během své práce jakékoliv dodatečné znalosti nutné k plnění jejich pracovních povinností.

 

3. ZÁVAZKY ZAMĚSTNANCŮ VŮČI SPOLEČNOSTI

 

ZÁVAZKY ZAMĚSTNANCŮ VŮČI SPOLEČNOSTI

 

3.1 Ochrana majetku společnosti

Krádež, vandalství či nevhodné použití majetku společnosti může poškodit ziskovost společnosti a postavení jejího majetku. Zaměstnanci jsou povinni chránit hmotný i nehmotný majetek společnosti jim svěřený včetně majetku, za jehož správu zodpovídají, a zároveň musejí zajistit, aby byl majetek společnosti využíván k účelům, k nimž byl majetek svěřen do rukou svých zaměstnanců.

 

3.2 Dodržování pravidel záznamů a obchodních dokumentů

Dokumenty vytvořené během běžného pracovního procesu mohou obsahovat informace, které mají pro společnost obchodní význam a mohou být důležité při soudních řízeních vedených či potenciálně vedených vůči společnosti. V souladu s výše uvedeným je každý zaměstnanec povinen přísně dodržovat dokument, který sám vytvořil, nebo který se dostal do jeho vlastnictví v průběhu jeho pracovní činnosti nebo v souvislosti s touto prací.

 

3.3 Vyhnutí se střetu zájmů      

Chování zaměstnance, jehož cílem je upřednostnění vlastních zájmů před zájmy společnosti nebo jehož chování se takovým jeví, poškozuje ziskovost společnosti, dobré jméno společnosti i její zájmy a může vést k porušení zákona. Zaměstnancům je zakázáno pracovat pro jakoukoliv třetí stranu nebo jí poskytovat služby za úplatu či bezdůvodně bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Kromě toho se zaměstnancům také přísně zakazuje pracovat či poskytovat služby za úplatu či bezdůvodně jakékoliv třetí straně, které má obchodní vztahy se společností nebo je přímým či nepřímým konkurentem společnosti, a/nebo obchodovat jménem společnosti se třetí stranou, kterou vlastní příbuzný zaměstnance6 nebo se zaměstnavatelem či zaměstnancem, který je příbuzným zaměstnance společnosti.

Kromě toho nesmějí zaměstnanci společnosti přijímat přímo či nepřímo jakékoliv dary či jiné druhy pozorností od jakýchkoliv dodavatelů či třetích stran, s nimiž společnost obchoduje (výše uvedené se nevztahuje na nominální dary, které jsou obvykle dávány).

Za účelem vyhnutí se i zdánlivému střetu zájmů jsou zaměstnanci povinni písemně informovat svého přímého nadřízeného a právní oddělení a upozornit na existenci takovéto obavy v případě, že získají jakékoliv podezření, že k takovému střetu zájmů došlo nebo může dojít.

 

6              V tomto Etickém kodexu pojem „příbuzný“ označuje manželku, manžela, rodiče, rodiče rodičů, potomka či potomka manžela/manželky jednotlivě.

 

3.4 Ochrana důvěrnosti a sdílení informací       

Jakákoliv informace spojená s obchodní činností společnosti, která není součástí veřejné sféry, je považována za informaci důvěrnou a každý zaměstnanec je povinen zachovávat o této mlčenlivost. Prozrazení důvěrné informace jakékoliv osobě, která nemá oprávnění k jejímu nabytí, včetně jiných zaměstnanců společnosti, a jakékoliv využití důvěrné informace za jakýmkoliv účelem odlišným od účelu stanoveného společností, může společnost značně poškodit. Zaměstnanci jsou povinni uchovávat informace v tajnosti a vyhnout se výše uvedenému jak v průběhu jejich zaměstnání společností, tak po jeho ukončení. Společnost zároveň zajišťuje řádný proces toku informací a sdílení informací „nutných k vědění“ se zaměstnanci za účelem rozvoje obchodní činnosti společnosti.

 

3.5 Kompletní a přesná dokumentace činnosti

ADAMA je veřejnou společností, jejíž podíly jsou obchodovatelné na burze7. Dle ustanovení zákona je společnost povinna předkládat finanční přiznání, která přesně zachycují příjem, výdaje, aktiva a pasiva společnosti. Zaměstnanci musejí přísně, zcela a správně dokumentovat každou činnost, za jejíž provedení jsou zodpovědní a která má finanční následky, aby zajistili splnění ustanovení zákona.

 

7             V tomto Etickém kodexu pojem „burza“ označuje Tel-Aviv Stock Exchange Ltd.

 

3.6 Vnitřní obchodní politika

ADAMA je veřejnou společností, jejíž podíly jsou obchodovatelné na burze. Kromě toho jsou některé zainteresované strany společnosti společnostmi, s nimiž je také obchodováno na burze. Společnost a její zaměstnanci mají povinnost řídit se příslušnými zákony souvisejícími s obchodováním cenných papírů.

Zaměstnancům společnosti je zakázáno obchodovat s cennými papíry vycházejícími z materiálových informací získaných v souvislosti s jejich prací nebo ve vztahu se společností a které nejsou veřejně známy. Kromě toho se zaměstnancům, kteří tyto informaci mají, zakazuje předat takovéto informace jiným osobám za účelem obchodování s cennými papíry. Materiálovou informací se rozumí informace, která – je-li veřejně známa- může způsobit změnu hodnoty cenných papírů. Mezi materiálové informace patří: informace o očekávaných finančních výsledcích, informace o materiálových jednáních, jichž se společnost účastní, informace o očekávaném zisku či ztrátě společnosti atd. Instrukce tohoto kodexu doplňují ustanovení přijatá o vnitřních informacích, defraudaci cenných papírů a manipulaci s nimi přijatých společností v rámci Interního programu o shodě v oblasti cenných papírů a nejsou kompletním seznamem zákazů nařízených v této záležitosti zákonem.

 

4. ETICKÉ ZÁSADY OBCHODU

 

ETICKÉ ZÁSADY OBCHODU

 

4.1 Zásady jednání s úřady

Za účelem provádění obchodní činnosti potřebuje společnost různé licence, schválení a povolení od různých úřadů v každé jednotlivé zemi. Společnost se zavazuje provádět požadovaný kontakt s úřady podle vysoce etických a profesionálních měřítek a zároveň respektovat příslušná zákonná ustanovení. Zaměstnancům společnosti se zakazuje využívat nelegálních či nečestných prostředků (včetně poskytování úplatků, darů či jiných plateb a stimulů) za účelem podpory obchodních zájmů společnosti.

Společnost se zavazuje spolupracovat s oficiálními autoritami a jejich veškerými žádostmi a požadavky a podléhá jejich zákonným pravidlům a dále se zavazuje poskytovat autentické a přesné informace, bude-li o ně požádána. Pokud není jasné, musí-li společnost na požadavek reagovat a také v případě, že existují jakékoliv pochybnosti o tom, jak na požadavek reagovat, musí zaměstnanec požadavek konzultovat s přímým nadřízeným a právním oddělením.

 

4.2 Zásady jednání se zákazníky

ADAMA se zavazuje vytvářet a prodávat vysoce kvalitní výrobky s bezpečným použitím. Společnost přijala mezinárodní normy kvality a podporuje pracovní metody v souladu s organizovanými a jasnými postupy, které slouží k zajištění kvality jejích výrobků. Zaměstnanci musejí pracovat s řádnou přičinlivostí, aby vystopovali procesy, které mohou kvalitu výrobků poškodit, a jsou povinni jim zabránit.

Společnost si udržuje se zákazníky a spotřebiteli svých výrobků otevřené a nepřetržité vztahy za účelem zajištění zákaznické spokojenosti s výrobky a dodržení jakostních norem a napomáhá propagaci bezpečného a účinného využití svých výrobků.

 

4.3 Zásady jednání s dodavateli

ADAMA si uvědomuje, že kvalitu jejích výrobků ovlivňuje spolu s jinými faktory také kvalita vztahů s různými dodavateli. V souladu s výše uvedeným společnost udržuje účinné, čestné a legální obchodní vztahy se svými dodavateli založené na organizovaných postupech. Společnost trvá na dodržování tendrových postupů u různých dodavatelů za účelem získání optimálních podmínek a cen a za účelem poskytnutí potenciálním dodavatelům konkurenceschopnou příležitost získat podíl na celkovém množství nákupů společnosti. Tento postup pomáhá zajistit, že dodavatelé budou nuceni poskytovat kvalitní služby za konkurenceschopné ceny. Společnost přikládá důležitost vytvoření obchodních vztahů s dodavateli, kteří musejí přísně dodržovat v rámci své obchodní činnosti ustanovení zákona ohledně práv zaměstnanců, zdraví a bezpečnosti, ochrany životního prostředí atd.

 

4.4 Zásady jednání s konkurencí

ADAMA si uvědomuje, že informace související s obchodní činností jejích konkurentů mají významnou hodnotu a zavazuje se pro získání těchto informací používat výhradně zákonné způsoby. Společnost a její zaměstnanci nebudou vyvíjet žádnou činnost, která by mohla zahrnovat zneužívání zaměstnanců či jiných stran spolupracujících s konkurencí, pro získání informací spojených s obchodní činností konkurence a tímto porušovat dohodu o mlčenlivosti či jiné závazky vůči konkurenci, nebo ovlivňovat jejich majetek či práva.

Společnost a její zaměstnanci budou provádět své činnosti v souladu s příslušným zákonem o konkurenci a v žádném případě se nebudou účastnit dohod či ujednání, psaných či ústních, se současnými či potenciálními konkurenty, která se neřídí zákonem.

 

4.5 Nulová tolerance úplatkářství a korupce

ADAMA uplatňuje nulovou toleranci úplatkářství a/nebo korupce následovně:

·        Společnost nebude nabízet, dávat ani přijímat úplatky či pozornosti za jakýmkoliv účelem přímo či prostřednictvím třetí strany.

·        Společnost nenaváže vědomě obchodní vztah s žádnou osobou či entitou, která dává či přijímá úplatky či pozornosti za jakýmkoliv účelem přímo či prostřednictvím třetí strany.

·        Společnost podléhá všem uplatnitelným zákonům, nařízením a smluvním požadavkům souvisejícím s bojem proti úplatkářství a korupci.

·        Společnost na svou politiku nulové tolerance k úplatkářství a korupci upozorní každého zaměstnance společnosti a také současné či potenciální obchodní partnery společnosti.

·        Společnost bude uplatňovat, kontrolovat a vyžadovat výše uvedené zásady nulové tolerance úplatkářství a korupce u všech svých zaměstnanců a obchodních partnerů.

 

5. KOMUNITNÍ ZÁVAZEK

 

KOMUNITNÍ ZÁVAZEK

 

ADAMA je hluboce oddána vylepšování a rozvoji komunity, v níž provádí svou obchodní činnost. Společnost daruje příspěvky sociálním organizacím a vede programy na podporu dalšího vzdělávání. Činnost společnosti ve prospěch blaha komunity probíhá začleněním zaměstnanců a asimilací hodnot společenské a korporátní zodpovědnosti, podporou dokonalosti v průmyslu a vzdělávání, ohleduplností a začleněním místních komunit v oblasti, kde společnost působí.

 

6. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 

 

ADAMA si silně uvědomuje důležitost ochrany životního prostředí a investuje značné zdroje i úsilí a pozornost, aby neustále zlepšovala bezpečnost svých provozoven a chránila životní prostředí.

 

Společnost se zavazuje za každých okolností jednat v souladu s ustanovením zákona a souvisejícími normami a licencemi v oblastech souvisejících s bezpečností a ochranou kvality životního prostředí. Společnost vyžaduje, aby její zaměstnanci řádně zvážili každý svůj čin, který může mít dopad na životní prostředí.

 

7. ODPOVĚDNOST ZA ZÁSADY SPRÁVNÉHO CHOVÁNÍ

 

ODPOVĚDNOST ZA ZÁSADY SPRÁVNÉHO CHOVÁNÍ

 

7.1 Odpovědnost zaměstnanců

Tento Etický kodex obsahuje instrukce, které se vztahují jak na společnost, tak na její zaměstnance. Zaměstnanci společnosti jsou povinni si tyto instrukce prostudovat a chovat se v souladu s instrukcemi příslušnými pro jejich povinnosti. Nastane-li při plnění instrukcí Etického kodexu problém, nebo pokud instrukce neposkytnou požadovanou odpověď na konkrétní problém, obraťte se, prosím, na příslušnou profesní jednotku společnosti. Pro zajištění dodržování etického kodexu a zlepšení tohoto postupu ve společnosti jsou zaměstnanci povinni ihned společnost upozornit na jakékoliv problémy související s možným porušením ustanovení zákona, postupů společnosti nebo tohoto kodexu. Všichni zaměstnanci společnosti jsou povinni poskytnout součinnost v případě interního dotazu na nesprávné chování.

 

7.2 Odpovědnost společnosti

ADAMA přikládá nejvyšší důležitost dodržování správných zásad chování a dodržování instrukcí tohoto Etického kodexu. Společnost se zavazuje provádět účinný dohled a adekvátní kontrolní postupy k udržení zásad správného chování, k zabránění chování, které neodpovídá zákonným ustanovením, postupům společnosti a tomu kodexu, a pohotově a řádně zvládnout veškeré pochybnosti o nesprávném chování. Společnost vyzývá všechny své zaměstnance, aby okamžitě nahlásili jakékoliv podezření z porušení zákona, postupů společnosti či tohoto kodexu a společnost se tímto zavazuje zabývat se každou stížností na nesprávné chování v dobré víře. Společnost podnikne veškerá nezbytná opatření, aby zajistila, že zaměstnanec, který si v dobré víře stěžuje na nesprávné chování, nebude nijak poškozen, aby nahlašování nesprávného chování zaměstnanci probíhalo svobodně beze strachu z obtěžování, který by byl výsledkem podání oznámení.

Hlavní osobou a autoritou odpovědnou za dodržování ustanovení Etického kodexu je právní poradce společnosti. Společnost poskytne právnímu poradci veškeré nezbytné zdroje, aby mu tímto umožnila dohlížet nad přijetím a dodržováním ustanovení Etického kodexu.

 

Veškeré pochybnosti o porušení ustanovení zákona, postupů společnosti a tohoto kodexu je nutno nahlásit právnímu poradci společnosti. Záležitosti účetnictví, interních auditů nebo auditů účetních auditů musejí být okamžitě nahlášeny právnímu poradci, který o nich bude informovat auditorskou radu společnosti.

Veškeré pochybnosti o porušení ustanovení zákona, postupů společnosti a tohoto kodexu funkcionáři společnosti musejí být okamžitě nahlášeny právnímu poradci, který o nich bude informovat auditorskou radu společnosti.

 

Stížnosti na nesprávné chování a dotazy ohledně Etického kodexu zasílejte pověřené osobě zodpovědné za dodržování Etického kodexu nebo právnímu oddělení společnosti na:

Tel.: +972 (7) 3232 1937

Email: cod.ethi@adama.com

 

 

 

 

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Adama Agricultural Solutions Ltd.

Golan Street

Airport City 70151, Izrael

Tel.: +972 (7) 3232 1000

 

Fax: +972 (7) 3232 1074ÚVOD

 

ADAMA je globální společností vyvíjející obchodní činnost ve více než 100 zemích po celém světě a její proměnlivé pracovní prostředí závisí mimo jiné na kulturních rozdílech, zvycích a právním systému každé jednotlivé země. Společnost klade velký důraz na přijetí Etického kodexu, který provede všechny funkcionáře společnosti, manažery a zaměstnance2 pravidly chování, které se od nich vyžaduje jako od zástupců společnosti při jednání s vládními úřady, dodavateli, uživateli, konkurenčními obchodními jednotkami a komunitou, v níž společnost provádí svou obchodní činnost včetně jednoho s druhým. Etický kodex nezavádí nové zásady chování, pouze formálně stanoví přijatá a obvyklá pravidla chování společnosti.  Společnost a její zaměstnanci musejí vždy usilovat o zlepšení a prosazování příslušného Etického kodexu.

 

 

               

1              V tomto dokumentu „Kodexu“ název „ADAMA“ nebo „společnost“ označuje firmu ADAMA Agricultural Solutions Ltd. včetně všech poboček, které společnost vlastní a které jsou vedeny přímo či nepřímo.

2              V tomto kodexu označuje termín „zaměstnanec“ zaměstnance společnosti ADAMA včetně funkcionářů společnosti a poskytovatelů služeb společnosti (manažerské služby, poradenské služby atd.)

OBECNÉ

 

1.1               Cíl

Cílem tohoto Etického kodexu je poskytnout společnosti ADAMA a jejím zaměstnanců jasná a snadno uskutečnitelná pravidla, podle nichž jsou povinni se chovat.

 

1.2               Pozice Etického kodexu

Tento Etický kodex vychází z principů integrity, poctivosti, důvěryhodnosti a zodpovědnosti. Je navržen tak, aby odpovídal ustanovením zákona, doplňoval je a přispíval k nim. Tento Etický kodex však ustanovení zákona nenahrazuje. V případě jakéhokoliv konfliktu mezi uplatnitelným zákonem a pokyny Etického kodexu, budou prosazována zákonná ustanovení.

                Etický kodex není uzavřeným a kompletním seznamem etických a profesních požadavků, které se vztahují na společnost a její zaměstnance, a nenahrazuje uplatnění správného úsudku a diskrétnosti. Jestliže tento Etický kodex neposkytuje vhodnou odpověď na konkrétní dilema, je zaměstnanec povinen posoudit činnost, kterou hodlá podniknout, podle kritérií následovně: a) zda je tato činnost legální, b) zda je vhodné takovou činnost provést, c) co si budou lidé okolo mě myslet o činnosti, kterou jsem se rozhodl provést. Kromě tohoto Etického kodexu má společnost stanovené postupy pro konkrétní témata, která zaměstnanci obdrželi a které jsou navrhnuty k řízení obecných zásad popsaných v tomto Etickém kodexu.

 

1.3               Platnost

Tento Etický kodex platí pro všechny zaměstnance společnosti ADAMA v Izraeli i v zahraničí. 3

 

3              Tento Etický kodex je určen pro všechny zaměstnance společnosti, ženy i muže, ačkoliv anglická jazyková verze používá z důvodů praktičnosti pouze mužský rod.

 

2. ZÁVAZKY SPOLEČNOSTI VŮČI ZAMĚSTNANCŮM

 

ZÁVAZKY SPOLEČNOSTI VŮČI ZAMĚSTNANCŮM

 

2.1          Rovnocennost příležitostí

ADAMA zaměstnává více než 3.000 zaměstnanců po celém světě prostřednictvím kolektivních smluv, osobních kontraktů a jiných dohod v souladu s ustanovením platného zákona.

Společnost podporuje poskytování rovnocenných příležitostí všem svým zaměstnancům a kandidátům na zaměstnání bez ohledu na dále uvedené a bez jakékoliv diskriminace na základě pohlaví, rasy, sexuality, náboženství a národnosti. Společnost najímá zaměstnance a stanovuje jejich platy podle objektivních uvážení, kterými jsou především: osobní kvalifikace, vzdělání, předcházející pracovní zkušenosti, vhodnost pro dané zaměstnání atd. Dále se společnost zdržuje zaměstnávání příbuzných v první linii4 v téže obchodní či operační jednotce a rozhodně se zříká zaměstnávání příbuzných v postavení, kdy je jeden z nich nadřízen druhému.

 

2.2          Zajištění spravedlivého pracovního prostředí

Společnost ADAMA považuje za velmi důležité poskytnout pohodlné, nápomocné a spravedlivé pracovní prostředí všem svým zaměstnancům. Společnost netoleruje žádné chování svých zaměstnanců5, které by mohlo vést k diskriminaci, urážkám, obtěžování či ponížení jiného zaměstnance společnosti nebo jakékoliv jiné osoby či složky, s níž je zaměstnanec v kontaktu během své práce pro společnost. Společnost takovéto chování řeší podniknutím disciplinárních či jiných příslušných a dostupných opatření v souladu s místním platným zákonem, příslušnými dohodami a tímto Etickým kodexem.

 

4              V tomto Etickém kodexu pojem „příbuzný v první linii“ označuje následující příbuzné: otec, matka, syn, dcera, manžel či manželka.

5              V tomto Etickém kodexu pojem „chování“ označuje jak jeho uplatnění, tak jeho neuplatnění.

 

2.3 Ochrana soukromí

ADAMA si uvědomuje důležitost ochrany osobních informací svých zaměstnanců. Společnost tudíž kontroluje a hlídá přístupnost osobních informací, které má k dispozici. Společnost také respektuje právo svých zaměstnanců na soukromí při ochraně obchodních zájmů společnosti a jejích aktiv. Společnost přísně střeží imunitu osobních informací svých zaměstnanců a respektuje důvěrnost osobních záležitostí.

 

2.4 Bezpečnost práce

ADAMA se zavazuje poskytnout svým zaměstnancům bezpečné pracovní prostředí a striktně dodržuje následující příslušná ustanovení zákona za účelem ochrany zdraví svých zaměstnanců.

Aby bylo zajištěno bezpečné pracovní prostředí, dodržuje společnost bezpečnostní program ve všech svých zařízeních dle povahy dané činnosti zde prováděné. Každý zaměstnanec je povinen přísně dodržovat příslušná bezpečnostní opatření za účelem zajištění vlastního duševního i fyzického zdraví jakožto to i svých kolegů a zároveň je povinen přísně dodržovat bezpečnostní pravidla určená k ochraně jeho osobní bezpečnosti včetně používání příslušného oděvu a ochranných pomůcek vyžadovaných dle charakteru jeho práce. Potřeba přísného dodržování ochrany duševního i fyzického zdraví všech zaměstnanců vyžaduje, aby každý zaměstnanec nahlásil jednotce zodpovědné za zdraví na jeho pracovišti jakýkoliv incident či možnost bezpečnostního incidentu a jakoukoliv odchylku od bezpečnostních pokynů.

 

2.5 Zodpovědnost manažerů

ADAMA vyžaduje, aby se její manažeři chovali vhodným způsobem a byli vzorem pro své podřízené zaměstnance tak, aby vytvářeli pracovní prostředí, které splňuje a podporuje vlastní chování. Každý manažer musí zajistit, aby měli jeho podřízení zaměstnanci příslušnou odbornou kvalifikaci a školení a získali během své práce jakékoliv dodatečné znalosti nutné k plnění jejich pracovních povinností.

 

3. ZÁVAZKY ZAMĚSTNANCŮ VŮČI SPOLEČNOSTI

 

ZÁVAZKY ZAMĚSTNANCŮ VŮČI SPOLEČNOSTI

 

3.1 Ochrana majetku společnosti

Krádež, vandalství či nevhodné použití majetku společnosti může poškodit ziskovost společnosti a postavení jejího majetku. Zaměstnanci jsou povinni chránit hmotný i nehmotný majetek společnosti jim svěřený včetně majetku, za jehož správu zodpovídají, a zároveň musejí zajistit, aby byl majetek společnosti využíván k účelům, k nimž byl majetek svěřen do rukou svých zaměstnanců.

 

3.2 Dodržování pravidel záznamů a obchodních dokumentů

Dokumenty vytvořené během běžného pracovního procesu mohou obsahovat informace, které mají pro společnost obchodní význam a mohou být důležité při soudních řízeních vedených či potenciálně vedených vůči společnosti. V souladu s výše uvedeným je každý zaměstnanec povinen přísně dodržovat dokument, který sám vytvořil, nebo který se dostal do jeho vlastnictví v průběhu jeho pracovní činnosti nebo v souvislosti s touto prací.

 

3.3 Vyhnutí se střetu zájmů      

Chování zaměstnance, jehož cílem je upřednostnění vlastních zájmů před zájmy společnosti nebo jehož chování se takovým jeví, poškozuje ziskovost společnosti, dobré jméno společnosti i její zájmy a může vést k porušení zákona. Zaměstnancům je zakázáno pracovat pro jakoukoliv třetí stranu nebo jí poskytovat služby za úplatu či bezdůvodně bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Kromě toho se zaměstnancům také přísně zakazuje pracovat či poskytovat služby za úplatu či bezdůvodně jakékoliv třetí straně, které má obchodní vztahy se společností nebo je přímým či nepřímým konkurentem společnosti, a/nebo obchodovat jménem společnosti se třetí stranou, kterou vlastní příbuzný zaměstnance6 nebo se zaměstnavatelem či zaměstnancem, který je příbuzným zaměstnance společnosti.

Kromě toho nesmějí zaměstnanci společnosti přijímat přímo či nepřímo jakékoliv dary či jiné druhy pozorností od jakýchkoliv dodavatelů či třetích stran, s nimiž společnost obchoduje (výše uvedené se nevztahuje na nominální dary, které jsou obvykle dávány).

Za účelem vyhnutí se i zdánlivému střetu zájmů jsou zaměstnanci povinni písemně informovat svého přímého nadřízeného a právní oddělení a upozornit na existenci takovéto obavy v případě, že získají jakékoliv podezření, že k takovému střetu zájmů došlo nebo může dojít.

 

6              V tomto Etickém kodexu pojem „příbuzný“ označuje manželku, manžela, rodiče, rodiče rodičů, potomka či potomka manžela/manželky jednotlivě.

 

3.4 Ochrana důvěrnosti a sdílení informací       

Jakákoliv informace spojená s obchodní činností společnosti, která není součástí veřejné sféry, je považována za informaci důvěrnou a každý zaměstnanec je povinen zachovávat o této mlčenlivost. Prozrazení důvěrné informace jakékoliv osobě, která nemá oprávnění k jejímu nabytí, včetně jiných zaměstnanců společnosti, a jakékoliv využití důvěrné informace za jakýmkoliv účelem odlišným od účelu stanoveného společností, může společnost značně poškodit. Zaměstnanci jsou povinni uchovávat informace v tajnosti a vyhnout se výše uvedenému jak v průběhu jejich zaměstnání společností, tak po jeho ukončení. Společnost zároveň zajišťuje řádný proces toku informací a sdílení informací „nutných k vědění“ se zaměstnanci za účelem rozvoje obchodní činnosti společnosti.

 

3.5 Kompletní a přesná dokumentace činnosti

ADAMA je veřejnou společností, jejíž podíly jsou obchodovatelné na burze7. Dle ustanovení zákona je společnost povinna předkládat finanční přiznání, která přesně zachycují příjem, výdaje, aktiva a pasiva společnosti. Zaměstnanci musejí přísně, zcela a správně dokumentovat každou činnost, za jejíž provedení jsou zodpovědní a která má finanční následky, aby zajistili splnění ustanovení zákona.

 

7             V tomto Etickém kodexu pojem „burza“ označuje Tel-Aviv Stock Exchange Ltd.

 

3.6 Vnitřní obchodní politika

ADAMA je veřejnou společností, jejíž podíly jsou obchodovatelné na burze. Kromě toho jsou některé zainteresované strany společnosti společnostmi, s nimiž je také obchodováno na burze. Společnost a její zaměstnanci mají povinnost řídit se příslušnými zákony souvisejícími s obchodováním cenných papírů.

Zaměstnancům společnosti je zakázáno obchodovat s cennými papíry vycházejícími z materiálových informací získaných v souvislosti s jejich prací nebo ve vztahu se společností a které nejsou veřejně známy. Kromě toho se zaměstnancům, kteří tyto informaci mají, zakazuje předat takovéto informace jiným osobám za účelem obchodování s cennými papíry. Materiálovou informací se rozumí informace, která – je-li veřejně známa- může způsobit změnu hodnoty cenných papírů. Mezi materiálové informace patří: informace o očekávaných finančních výsledcích, informace o materiálových jednáních, jichž se společnost účastní, informace o očekávaném zisku či ztrátě společnosti atd. Instrukce tohoto kodexu doplňují ustanovení přijatá o vnitřních informacích, defraudaci cenných papírů a manipulaci s nimi přijatých společností v rámci Interního programu o shodě v oblasti cenných papírů a nejsou kompletním seznamem zákazů nařízených v této záležitosti zákonem.

 

4. ETICKÉ ZÁSADY OBCHODU

 

ETICKÉ ZÁSADY OBCHODU

 

4.1 Zásady jednání s úřady

Za účelem provádění obchodní činnosti potřebuje společnost různé licence, schválení a povolení od různých úřadů v každé jednotlivé zemi. Společnost se zavazuje provádět požadovaný kontakt s úřady podle vysoce etických a profesionálních měřítek a zároveň respektovat příslušná zákonná ustanovení. Zaměstnancům společnosti se zakazuje využívat nelegálních či nečestných prostředků (včetně poskytování úplatků, darů či jiných plateb a stimulů) za účelem podpory obchodních zájmů společnosti.

Společnost se zavazuje spolupracovat s oficiálními autoritami a jejich veškerými žádostmi a požadavky a podléhá jejich zákonným pravidlům a dále se zavazuje poskytovat autentické a přesné informace, bude-li o ně požádána. Pokud není jasné, musí-li společnost na požadavek reagovat a také v případě, že existují jakékoliv pochybnosti o tom, jak na požadavek reagovat, musí zaměstnanec požadavek konzultovat s přímým nadřízeným a právním oddělením.

 

4.2 Zásady jednání se zákazníky

ADAMA se zavazuje vytvářet a prodávat vysoce kvalitní výrobky s bezpečným použitím. Společnost přijala mezinárodní normy kvality a podporuje pracovní metody v souladu s organizovanými a jasnými postupy, které slouží k zajištění kvality jejích výrobků. Zaměstnanci musejí pracovat s řádnou přičinlivostí, aby vystopovali procesy, které mohou kvalitu výrobků poškodit, a jsou povinni jim zabránit.

Společnost si udržuje se zákazníky a spotřebiteli svých výrobků otevřené a nepřetržité vztahy za účelem zajištění zákaznické spokojenosti s výrobky a dodržení jakostních norem a napomáhá propagaci bezpečného a účinného využití svých výrobků.

 

4.3 Zásady jednání s dodavateli

ADAMA si uvědomuje, že kvalitu jejích výrobků ovlivňuje spolu s jinými faktory také kvalita vztahů s různými dodavateli. V souladu s výše uvedeným společnost udržuje účinné, čestné a legální obchodní vztahy se svými dodavateli založené na organizovaných postupech. Společnost trvá na dodržování tendrových postupů u různých dodavatelů za účelem získání optimálních podmínek a cen a za účelem poskytnutí potenciálním dodavatelům konkurenceschopnou příležitost získat podíl na celkovém množství nákupů společnosti. Tento postup pomáhá zajistit, že dodavatelé budou nuceni poskytovat kvalitní služby za konkurenceschopné ceny. Společnost přikládá důležitost vytvoření obchodních vztahů s dodavateli, kteří musejí přísně dodržovat v rámci své obchodní činnosti ustanovení zákona ohledně práv zaměstnanců, zdraví a bezpečnosti, ochrany životního prostředí atd.

 

4.4 Zásady jednání s konkurencí

ADAMA si uvědomuje, že informace související s obchodní činností jejích konkurentů mají významnou hodnotu a zavazuje se pro získání těchto informací používat výhradně zákonné způsoby. Společnost a její zaměstnanci nebudou vyvíjet žádnou činnost, která by mohla zahrnovat zneužívání zaměstnanců či jiných stran spolupracujících s konkurencí, pro získání informací spojených s obchodní činností konkurence a tímto porušovat dohodu o mlčenlivosti či jiné závazky vůči konkurenci, nebo ovlivňovat jejich majetek či práva.

Společnost a její zaměstnanci budou provádět své činnosti v souladu s příslušným zákonem o konkurenci a v žádném případě se nebudou účastnit dohod či ujednání, psaných či ústních, se současnými či potenciálními konkurenty, která se neřídí zákonem.

 

4.5 Nulová tolerance úplatkářství a korupce

ADAMA uplatňuje nulovou toleranci úplatkářství a/nebo korupce následovně:

·        Společnost nebude nabízet, dávat ani přijímat úplatky či pozornosti za jakýmkoliv účelem přímo či prostřednictvím třetí strany.

·        Společnost nenaváže vědomě obchodní vztah s žádnou osobou či entitou, která dává či přijímá úplatky či pozornosti za jakýmkoliv účelem přímo či prostřednictvím třetí strany.

·        Společnost podléhá všem uplatnitelným zákonům, nařízením a smluvním požadavkům souvisejícím s bojem proti úplatkářství a korupci.

·        Společnost na svou politiku nulové tolerance k úplatkářství a korupci upozorní každého zaměstnance společnosti a také současné či potenciální obchodní partnery společnosti.

·        Společnost bude uplatňovat, kontrolovat a vyžadovat výše uvedené zásady nulové tolerance úplatkářství a korupce u všech svých zaměstnanců a obchodních partnerů.

 

5. KOMUNITNÍ ZÁVAZEK

 

KOMUNITNÍ ZÁVAZEK

 

ADAMA je hluboce oddána vylepšování a rozvoji komunity, v níž provádí svou obchodní činnost. Společnost daruje příspěvky sociálním organizacím a vede programy na podporu dalšího vzdělávání. Činnost společnosti ve prospěch blaha komunity probíhá začleněním zaměstnanců a asimilací hodnot společenské a korporátní zodpovědnosti, podporou dokonalosti v průmyslu a vzdělávání, ohleduplností a začleněním místních komunit v oblasti, kde společnost působí.

 

6. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 

 

ADAMA si silně uvědomuje důležitost ochrany životního prostředí a investuje značné zdroje i úsilí a pozornost, aby neustále zlepšovala bezpečnost svých provozoven a chránila životní prostředí.

 

Společnost se zavazuje za každých okolností jednat v souladu s ustanovením zákona a souvisejícími normami a licencemi v oblastech souvisejících s bezpečností a ochranou kvality životního prostředí. Společnost vyžaduje, aby její zaměstnanci řádně zvážili každý svůj čin, který může mít dopad na životní prostředí.

 

7. ODPOVĚDNOST ZA ZÁSADY SPRÁVNÉHO CHOVÁNÍ

 

ODPOVĚDNOST ZA ZÁSADY SPRÁVNÉHO CHOVÁNÍ

 

7.1 Odpovědnost zaměstnanců

Tento Etický kodex obsahuje instrukce, které se vztahují jak na společnost, tak na její zaměstnance. Zaměstnanci společnosti jsou povinni si tyto instrukce prostudovat a chovat se v souladu s instrukcemi příslušnými pro jejich povinnosti. Nastane-li při plnění instrukcí Etického kodexu problém, nebo pokud instrukce neposkytnou požadovanou odpověď na konkrétní problém, obraťte se, prosím, na příslušnou profesní jednotku společnosti. Pro zajištění dodržování etického kodexu a zlepšení tohoto postupu ve společnosti jsou zaměstnanci povinni ihned společnost upozornit na jakékoliv problémy související s možným porušením ustanovení zákona, postupů společnosti nebo tohoto kodexu. Všichni zaměstnanci společnosti jsou povinni poskytnout součinnost v případě interního dotazu na nesprávné chování.

 

7.2 Odpovědnost společnosti

ADAMA přikládá nejvyšší důležitost dodržování správných zásad chování a dodržování instrukcí tohoto Etického kodexu. Společnost se zavazuje provádět účinný dohled a adekvátní kontrolní postupy k udržení zásad správného chování, k zabránění chování, které neodpovídá zákonným ustanovením, postupům společnosti a tomu kodexu, a pohotově a řádně zvládnout veškeré pochybnosti o nesprávném chování. Společnost vyzývá všechny své zaměstnance, aby okamžitě nahlásili jakékoliv podezření z porušení zákona, postupů společnosti či tohoto kodexu a společnost se tímto zavazuje zabývat se každou stížností na nesprávné chování v dobré víře. Společnost podnikne veškerá nezbytná opatření, aby zajistila, že zaměstnanec, který si v dobré víře stěžuje na nesprávné chování, nebude nijak poškozen, aby nahlašování nesprávného chování zaměstnanci probíhalo svobodně beze strachu z obtěžování, který by byl výsledkem podání oznámení.

Hlavní osobou a autoritou odpovědnou za dodržování ustanovení Etického kodexu je právní poradce společnosti. Společnost poskytne právnímu poradci veškeré nezbytné zdroje, aby mu tímto umožnila dohlížet nad přijetím a dodržováním ustanovení Etického kodexu.

 

Veškeré pochybnosti o porušení ustanovení zákona, postupů společnosti a tohoto kodexu je nutno nahlásit právnímu poradci společnosti. Záležitosti účetnictví, interních auditů nebo auditů účetních auditů musejí být okamžitě nahlášeny právnímu poradci, který o nich bude informovat auditorskou radu společnosti.

Veškeré pochybnosti o porušení ustanovení zákona, postupů společnosti a tohoto kodexu funkcionáři společnosti musejí být okamžitě nahlášeny právnímu poradci, který o nich bude informovat auditorskou radu společnosti.

 

Stížnosti na nesprávné chování a dotazy ohledně Etického kodexu zasílejte pověřené osobě zodpovědné za dodržování Etického kodexu nebo právnímu oddělení společnosti na:

Tel.: +972 (7) 3232 1937

Email: cod.ethi@adama.com

 

 

 

 

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Adama Agricultural Solutions Ltd.

Golan Street

Airport City 70151, Izrael

Tel.: +972 (7) 3232 1000

Fax: +972 (7) 3232 1074