Atlas szkodników 2020

Ułatwia określenie gatunku szkodnika i stopnia zagrożenia oraz wyboru odpowiedniego środka ochrony do jego zwalczania.

 

Od 2014 roku obowiązuje w Polsce integrowana ochrona roślin jako jeden z elementów integrowanych programów produkcji roślin. Spośród kompleksu metod ochrony upraw roślin rolniczych, sadowniczych i warzywniczych najważniejsze są metody profilaktyczne, oparte na prawidłowej agrotechnice, hodowli odmian, a także biologiczne i mechaniczne. Pomimo postępu i rozwoju tych metod chemiczna ochrona roślin, oparta na stosowaniu syntetycznych substancji biologicznie aktywnych, jest w wielu wypadkach nadal niezbędna. Decyzja o zastosowaniu metody chemicznej powinna opierać się na stałym monitorowaniu pól i sadów, prognozach i sygnalizacji pojawienia się danego gatunku agrofaga, znajomości jego biologii, ekologii oraz progu szkodliwości. Ostatnim ważnym etapem jest wybór właściwego środka ochrony roślin oraz termin jego zastosowania.

Metoda chemiczna ma na celu bezpośrednie zwalczenie lub ograniczenie liczebności gatunku organizmu szkodliwego powodującego gospodarcze straty w rolnictwie, sadownictwie czy warzywnictwie. Wśród wielu gatunków agrofagów, niektóre mają status bardzo groźnych, rokrocznie przekraczających próg szkodliwości, inne uważane są za ważne lub fakultatywne, ponieważ ich znaczenie może się zmieniać w zależności od zmian czynników środowiskowych, agronomicznych, klimatycznych oraz związanych z działaniem człowieka.

Na skutek nadmiernego lub nieracjonalnego stosowania pestycydów w przeszłości, a także poprzez stosowanie niewłaściwej agrotechniki, na przykład błędnego zmianowania lub produkcji roślin w systemie monokultur, przyczyniono się do wystąpienia wielu niekorzystnych zjawisk, takich jak na przykład kompensacja chwastów, szkodników i chorób, zmniejszenie się ilości gatunków pożytecznych, wyjałowienie gleb lub wykształcenie się odporności na środki chemiczne u niektórych gatunków agrofagów. Konsekwencją tych zjawisk jest konieczność stosowania zwiększonej ilości środków ochrony roślin, co powoduje szereg dalszych zagrożeń. Właściwe ich stosowanie musi więc opierać się na wiedzy znacznie wykraczającej poza opis zwalczanego gatunku i brać pod uwagę liczne konsekwencje wynikające z wprowadzania do środowiska syntetycznych toksyn.

W niniejszym opracowaniu, dotyczącym rozpoznawania i możliwości zwalczania wybranych szkodliwych gatunków owadów i roztoczy, oprócz ich biologii i znaczenia gospodarczego przedstawiono również krótką charakterystykę zalecanych do ich zwalczania grup chemicznych insektycydów oraz strategię ich stosowania mającą na celu redukcję ryzyka wystąpienia odporności. Opracowanie ma na celu ułatwienie określenia gatunku szkodnika i stopnia zagrożenia oraz wyboru odpowiedniego środka ochrony do jego zwalczania.