Atlas szkodników 2018

Ułatwia określenie gatunku szkodnika i stopnia zagrożenia oraz wyboru odpowiedniego środka ochrony do jego zwalczania.

Od 2014 roku obowiązuje w Polsce integrowana ochrona roślin jako jeden z elementów integrowanych programów produkcji roślin. Spośród kompleksu metod ochrony upraw roślin rolniczych, sadowniczych i warzywniczych najważniejsze są metody profilaktyczne, oparte na prawidłowej agrotechnice, hodowli odmian, a także biologiczne i mechaniczne. Pomimo postępu i rozwoju tych metod chemiczna ochrona roślin, oparta na stosowaniu syntetycznych substancji biologicznie aktywnych, jest w wielu wypadkach nadal niezbędna. Decyzja o zastosowaniu metody chemicznej powinna opierać się na stałym monitorowaniu pól i sadów, prognozach i sygnalizacji pojawienia się danego gatunku agrofaga, znajomości jego biologii, ekologii oraz progu szkodliwości. Ostatnim ważnym etapem jest wybór właściwego środka ochrony roślin oraz termin jego zastosowania.

Metoda chemiczna ma na celu bezpośrednie zwalczenie lub ograniczenie liczebności gatunku organizmu szkodliwego powodującego gospodarcze straty w rolnictwie, sadownictwie czy warzywnictwie. Wśród wielu gatunków agrofagów, niektóre mają status bardzo groźnych, rokrocznie przekraczających próg szkodliwości, inne uważane są za ważne lub fakultatywne, ponieważ ich znaczenie może się zmieniać w zależności od zmian czynników środowiskowych, agronomicznych, klimatycznych oraz związanych z działaniem człowieka.

Na skutek nadmiernego lub nieracjonalnego stosowania pestycydów w przeszłości, a także poprzez stosowanie niewłaściwej agrotechniki, na przykład błędnego zmianowania lub produkcji roślin w systemie monokultur, przyczyniono się do wystąpienia wielu niekorzystnych zjawisk, takich jak na przykład kompensacja chwastów, szkodników i chorób, zmniejszenie się ilości gatunków pożytecznych, wyjałowienie gleb lub wykształcenie się odporności na środki chemiczne u niektórych gatunków agrofagów. Konsekwencją tych zjawisk jest konieczność stosowania zwiększonej ilości środków ochrony roślin, co powoduje szereg dalszych zagrożeń. Właściwe ich stosowanie musi więc opierać się na wiedzy znacznie wykraczającej poza opis zwalczanego gatunku i brać pod uwagę liczne konsekwencje wynikające z wprowadzania do środowiska syntetycznych toksyn.

Publikacja w technologii flash

Atlas jest prezentowany z wykorzystaniem technologii Flash. Najwyższą jakość oglądania publikacji uzyskasz w trybie pełnoekranowym. Jeśli Twoje urządzenie nie obsługuje technologii Flash lub nie wyświetla Atlasu prawidłowo kliknij tutaj: Atlas szkodników 2018

Atlas szkodników 2018

Oprócz biologii i znaczenia gospodarczego szkodników, przedstawiono w atlasie również krótką charakterystykę zalecanych grup chemicznych insektycydów oraz strategię ich stosowania.