Bontima® 250 EC

Perfekcyjne dopasowanie! Fungicyd idealnie dopasowany do jęczmienia.

Bontima 250 EC

Środek ochrony roślin

Fungicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH:

 • izopirazam (związek z grupy karboksyamidów) – 62,5 g/l,
 • cyprodynil (związek z grupy anilinopirymidyn) – 187,5 g/l.

Środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu nalistnym i systemicznym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jęczmienia ozimego i jęczmienia jarego.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

JĘCZMIEŃ OZIMY, JĘCZMIEŃ JARY
- mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularioza jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie, po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 1. kolanka do fazy końca kłoszenia (BBCH 31-59).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Ilość wody należy dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Najlepsze efekty uzyskuje się w przypadku zastosowania środka zapobiegawczo lub we wczesnych stadiach rozwoju choroby. Efekt działania środka utrzymuje się zwykle od 4 do 6 tygodni.

Środek zawiera substancję czynną izopirazam – inhibitory oddychania – inhibitory dehydrogenazy bursztynianowej (SBHI, grupa FRAC 7) i substancję czynną cyprodynil – inhibitory syntezy aminokwasów i białek ( grupa FRAC 9). Aby zapobiec powstaniu form odpornych w populacjach sprawców chorób, zaleca się przemienne stosowanie środka ze środkami zawierającymi substancje czynne z innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania. Środki zawierające substancje czynne z grupy SBHI należy stosować do ochrony danej plantacji zboża maksymalnie dwukrotnie w sezonie wegetacyjnym.

Ponadto w ramach strategii antyodpornościowej zaleca się:

 • stosowanie środka przede wszystkim do zabiegów zapobiegawczych lub przy wystąpieniu pierwszych objawów chorobowych,
 • niestosowanie środka w dawkach niższych i częściej, niż jest to zalecane,
 • w przypadku konieczności wykonania kolejnych zabiegów użycie środków grzybobójczych, zawierających substancje czynne o innych mechanizmach działania,
 • dążenie do uprawy odmian wykazujących wysoki stopień odporności na choroby powszechnie występujące na danym obszarze,
 • unikanie uprawy jednej odmiany ( zwłaszcza podatnej na choroby) na dużych powierzchniach, szczególnie na obszarach wysokiego ryzyka występowania choroby,
 • dobieranie przedplonów dla chronionej uprawy tak, by nie były nimi gatunki, które są gospodarzami tych samych patogenów dla upraw następczych,
 • stosowanie zróżnicowanego zmianowania, aby ograniczyć ilość resztek pożniwnych – podstawowego źródła infekcji kolejnych upraw oraz zwalczanie samosiewów, na których patogeny mogą przetrwać,
 • niestosowanie środka na rośliny słabe znajdujące się w złej kondycji fizjologicznej.

Informuj posiadacza zezwolenia o niesatysfakcjonującym działaniu środka.
W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z posiadaczem zezwolenia lub jego przedstawicielem.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

 • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
 • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): 24 godziny.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): Jęczmień ozimy, jęczmień jary – 1 dzień.

Substancja czynna

izopirazam + cyprodynil