Custodia® 320 SC

Celny strzał w choroby! Skuteczna ochrona przed zgnilizną twardzikową w okresie kwitnienia rzepaku ozimego.

Custodia 320 SC

Środek ochrony roślin

Fungicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH:

 • azoksystrobina (substancja z grupy strobiluryn) – 120 g/l,
 • tebukonazol (substancja z grupy triazoli) – 200 g/l.

Środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie rzepaku ozimego przed zgnilizną twardzikową.
Środek zawiera dwie substancje czynne o różnym sposobie działania, tj. azoksystrobinę i tebukonazol.
Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna azoksystrobina zaliczana jest do grupy C3 (FRAC 11), a substancja czynna tebukonazol do grupy F1 (FRAC 3).
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

RZEPAK OZIMY
- zgnilizna twardzikowa

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po pojawieniu się pierwszych objawów choroby, od początku do pełni fazy kwitnienia rzepaku ozimego (BBCH 61-65).

Maksymalna ilość zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

 • Strategia zarządzania odpornością.
  W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności patogenów chorobotwórczych należy:
  - środek Custodia 320 SC stosować przemiennie ze środkami grzybobójczymi, zawierającymi substancje czynne należące do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania,
  - postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin.
 • Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
  - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
  - nakładania jej na stykach pasów i uwrociach.
 • Ze względu na wrażliwość niektórych odmian jabłoni na substancję czynną azoksystrobina, środka nie należy stosować w sąsiedztwie sadów jabłoniowych.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWIANEJ (okres karencji): Nie dotyczy.

Substancja czynna

azoksystrobina + tebukonazol