Belvedere Forte® 400 SE

Dostojny i skuteczny!

BELVEDERE FORTE 400 SE

Środek ochrony roślin

Herbicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

 • fenmedifam (związek z grupy fenylokarbaminianów) - 100 g/l,
 • desmedifam (związek z grupy fenylokarbaminianów) - 100 g/l,
 • etofumesat (związek z grupy pochodnych benzofuranu) - 200 g/l.

Środek chwastobójczy, posiadający postać (SE) zawiesino-emulsji, stałych cząstek i małych kapsuł zawieszonych w cieczy, przeznaczonej do rozcieńczania wodą do stosowania powschodowego w ramach trzech zabiegów w celu zwalczania chwastów dwuliściennych w burakach cukrowych.

Opis działania

Środek pobierany jest przez liście chwastów. Najskuteczniej zwalcza chwasty znajdujące się w fazie do 2-4 liści.

Chwasty wrażliwe np.: szarłat szorstki, samosiewy rzepaku, komosa biała, przytulia czepna, maruna bezwonna, rdest ptasi, gwiazdnica pospolita, fiołek polny.
Chwasty średnio wrażliwe np.: wilczomlecz obrotny.
Chwasty odporne: rdest plamisty.

Zakres stosowania, terminy i dawki

 1. BURAK CUKROWY
  Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 1 l/ha.
  Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 1 l/ha.

  Preparat stosować niezależnie od fazy rozwojowej buraka; chwasty w fazie liścieni.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
  Odstęp między zabiegami: 5-8 dni.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Następstwo roślin

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności zaorania plantacji traktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać tylko buraki.

Przeciwwskazania

Środka nie stosować:

 • na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez szkodniki,
 • na rośliny mokre,
 • w temperaturze powietrza (mierzonej przy gruncie) poniżej 12°C i powyżej 20°C,
 • w okresie spodziewanych przymrozków,
 • w ilości wody większej niż 300 l/ha,
 • z dodatkiem środków zwiększających przyczepność.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

 • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
 • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Środki ostrożności

OKRES KARENCJI (okres od ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji): NIE DOTYCZY.

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY.

OKRES KARENCJI DLA PASZ (okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami): NIE DOTYCZY.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: NIE DOTYCZY.

OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN:

 • nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka,
 • nosić odpowiednią odzież ochronną,
 • po każdym użyciu ręce myj pod bieżącą wodą.

OCHRONA ŚRODOWISKA:

 • zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów,
 • nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg,
 • przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację,
 • resztki nieużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej,
 • wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej,
 • po pracy aparaturę dokładnie wymyć i przepłukać kilkakrotnie wodą,
 • opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony,
 • zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne,
 • produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny,
 • używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska,
 • zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie,
 • unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki,
 • w celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych,
 • w celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Substancja czynna

Fenmedifam + desmedifam + etofumesat