Nicogan® 040 OD

Nicogan® 040 OD

Herbicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

  • nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika)- 40 g/l (4,08%)

HERBICYD w formie zawiesiny olejowej (OD), stosowany w celu zwalczania chwastów jedno- i dwuliściennych.

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna nikosulfuron zaliczana jest do grupy HRAC B.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek działający selektywnie do powschodowego zwalczania chwastów w uprawie kukurydzy. Nikosulfuron wchłania się głównie przez liście oraz w mniejszym stopniu przez system korzeniowy chwastów. Charakteryzuje się szybką translokacją w tkance drzewnej i łyku do tkanek merystematycznych. Bezpośrednio po przeniknięciu substancja czynna jest rozprowadzana wewnątrz chwastu, natychmiastowo hamując rozwój rośliny.

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, perz właściwy, przytulia czepna, psianka czarna, szarłat szorstki, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średniowrażliwe: ostrożeń polny, rdestówka powojowata (rdest powojowy), rdest plamisty.

ZAKRES STOSOWANIA TERMINY I DAWKI

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

KUKURYDZA

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania środka: w fazie rozwoju 4-7 liści kukurydzy (BBCH 14 – 17). Środek należy stosować po wzejściu chwastów. Dla uzyskania optymalnej skuteczności środek należy stosować w momencie, gdy chwasty wykształciły od 2 do 4 liści. W przypadku perzu właściwego optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie środka, gdy chwast wykształcił od 4 do 6 liści (BBCH 14 – 16).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Środek w dawce 1,0 l/ha należy stosować na danym polu raz na dwa lata.

W celu rozszerzenia spektrum zwalczanych gatunków chwastów Nicogan 040 OD zaleca się stosować w mieszaninie ze środkiem Sulcogan 300 SC w dawce:
Nicogan 040 OD 1,0 l/ha + Sulcogan 300 SC 1,0 l/ha.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Substancja czynna ulega bardzo szybkiemu rozkładowi w wilgotnej glebie. Przed siewem lub sadzeniem rośliny uprawnej należy wykonać orkę przedsiewną. Wiosną następnego roku można uprawiać wszystkie rośliny.

Po okresie suszy nie należy zasiewać rzepaku lub międzyplonu.

W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji można siać bez ograniczeń kukurydzę jako roślinę następczą lub:
zboża - po 3 miesiącach – na glebach kwaśnych po 9 miesiącach – na glebach obojętnych i zasadowych,
bobowate – po 9 miesiącach, lucernę – po 12 miesiącach.

Wiosną następnego roku można uprawiać wszystkie rośliny.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

1. W warunkach niekorzystnych dla wzrostu i rozwoju kukurydzy po zastosowaniu środka mogą wystąpić przemijające zniekształcenia liści, przebarwienia oraz wstrzymanie wzrostu roślin.
2. W przypadku obniżonej skuteczności zabiegu, wskazującej na wystąpienie zjawiska odporności, należy skontaktować się z posiadaczem zezwolenia lub z jego przedstawicielem.
3. Środka nie stosować:
- w kukurydzy cukrowej, pękającej i w uprawie materiałów hodowlanych, w fazie rozwojowej kukurydzy powyżej 7 liści,
- na odmianę kukurydzy Koka
4. Zabiegu nie wykonywać:
- bezpośrednio po okresie wpływu długotrwałych chłodów na rośliny, których wzrost został zahamowany wskutek niskich temperatur; zabieg można wykonać po wznowieniu intensywnego wzrostu kukurydzy
- w temperaturze powietrza poniżej 10°C i powyżej 25°,
- na rośliny osłabione i uszkodzone przez przymrozki, suszę, szkodniki lub choroby, na rośliny mokre (rosa, deszcze)
5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): Nie dotyczy

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Substancja czynna

nikosulfuron