Synergia troch síl v ochrane kukurice. 

NIKITA

Nový, komplexný EPOST a POST herbicíd na ničenie jednoročných a trvácich tráv a dvojklíčnolistových burín v kukurici.

Kľúčový škodlivý činiteľ

  • láskavec ohnutý

  • ambrózia palinolistá

  • loboda konáristá

  • mrlíky

  • bažanka ročná

  • horčiak obyčajný

Ochrana rastlín

Výhody použitia

  • rozdielne, navzájom sa dopĺňajúce mechanizmy účinku
  • pôdne reziduálne pôsobenie mesotrionu
  • riešenie širokého spektra jednoročných a trvácich dvojklíčnolistových a trávovitých burín
  • excelentná rovnováha medzi účinnosťou a selektivitou

Pôsobenie prípravku
Prípravok Nikita je herbicíd, ktorý obsahuje navzájom sa dopĺňajúce 3 účinné látky. Účinná látka mesotrione patrí do chemickej skupiny triketónov. Je prijímaná listami,
hypokotylom, koreňmi a následne je translokovaná xylémom aj floémom. Narušuje syntézu rastlinných pigmentov, čo následne vedie k vybieleniu alebo chloróze rastlín. Účinná látka dicamba patrí do chemickej skupiny kyseliny benzoovej. Účinná látka preniká do rastlín koreňmi a listami. Nepriaznivo ovplyvňuje fotosyntézu a delenie buniek. Spôsobuje deformácie listov a stoniek, s následným odumretím celej rastliny. Účinná látka nicosulfuron patrí do chemickej skupiny sulfonylmočovín. Je rýchlo absorbovaná do listov zasiahnutých postrekom a cez xylém a fl oém je translokovaná do meristematických pletív, kde spôsobuje inhibíciu enzýmu acetolaktát syntázy (ALS) a následne zastavenie bunkového delenia. Za niekoľko hodín po aplikácii dochádza k začervenaniu, žltnutiu burín a zastaveniu ich rastu.

Spektrum účinku v dávke 0,6 kg/ha
Citlivé buriny
láskavec ohnutý, ambrózia palinolistá, loboda konáristá, mrlíky (biely, hybridný, mnohoplodý), durman obyčajný, mrkva obyčajná, zemedym lekársky, žltnica maloúborová, ibištek trojdielny, rumanček kamilkový, bažanka ročná, horčiak obyčajný, horčica roľná, ľuľok čierny, čistec ročný, hviezdica prostredná, peniažtek roľný, fialka roľná, voškovník obyčajný, voškovník tŕnistý, ježatka kuria, proso siate, lipnica ročná, pichliač roľný, štiavec kučeravý, podslnečník Theofrastov, portulaka zeleninová, mlieč roľný, starček obyčajný, pýr plazivý, moháre (sivý, zelený, praslenatý), cirok alepský

Stredne citlivé buriny
pakosty (pakost strihaný), stavikrv vtáčí, pohánkovec ovíjavý, povoja plotná, pupenec roľný, prstovka krvavá

Termín aplikácie
Prípravok Nikita aplikujte v dávke 0,6 kg/ha + 0,2 l zmáčadla Rollwet v rastovej fáze 2 – 9 listov kukurice (BBCH 12-19 optimálne 2 – 6 listov kukurice), dvojklíčnolistové buriny
by mali byť v rastovej fáze 2 – 6 listov (BBCH 12-16) a trávy optimálne v rastovej fáze 3. až 4. listu (BBCH 13-14).

Upozornenie
Prípravok Nikita aplikujte vždy so zmáčadlom Rollwet.

Dávka vody: 200 - 400 l/ha

Balenie: 5 kg

Nikita v dávke 0,6 kg/ha si nájde svoje uplatnenie nielen na pozemkoch viac zaburinených trvácimi burinami a na pozemkoch s výskytom ťažšie kontrolovateľných burín ako: pichliač roľný, pýr plazivý, proso siate, cirok alepský, ježatka kuria, moháre, pakosty, stavikrv vtáčí, pohánkovec ovíjavý, povoja plotná, pupenec roľný a prstovka krvavá.

Rôzne cesty príjmu účinných látok prípravku Nikita

JEDINEČNÉ SPOJENIE ČASOM PREVERENÝCH ÚČINNÝCH LÁTOK V NOVEJ GRANULOVANEJ FORMULÁCII. V SPOJENÍ SO ZMÁČADLOM ROLLWET ZABEZPEČÍ KOMPLEXNÉ A JEDNODUCHÉ RIEŠENIE CELÉHO SPEKTRA BURÍN KUKURICI.

Náš tip:

v prípade silného zaburinenia trávami:  EPOST  Nikita 0,6 l/ha + Efica 960 EC 1 -  1,2 l/ha

Účinné látky:

150 g/kg mesotrione, 100 g/kg nicosulfuron, 312,5 g/kg dicamba