Na krídlach prosperity.

PEGAS

Postrekový selektívny širokospektrálny kombinovaný herbicíd vo forme suspenznej emulzie určený pre postemergentné použitie proti odolným dvojklíčnolistovým burinám v obilninách bez podsevu, kukurici a semenných porastoch tráv.

Pegas - titulka

Kľúčový škodlivý činiteľ

 • durman obyčajný

 • horčiaky

 • láskavce

 • hviezdica prostredná

 • pohánkovec ovíjavý

 • pichliač roľný

Ochrana rastlín

Výhody použitia

 • spoľahlivé pôsobenie na dvojklíč. buriny vrátane rumančekov, lipkavca a pichliača
 • možné TM s DAM 390
 • výborná miešateľnosť s inými prípravkami na ochranu rastlín a listovými hnojivami
 • odolný voči zrážkam už 1 hod. po aplikácii
 • nezanecháva v pôde rezíduá – výsev následných plodín bez obmedzenia

Pôsobenie prípravku

Prípravok Pegas pôsobí ako systémový rastový herbicíd. Citlivé dvojklíčnolistové buriny krátko po postreku zastavujú rast (3-4 dni po aplikácii), neskôr dochádza k deformácii listov a bylí a k farebným zmenám. Buriny hynú zvyčajne v rozmedzí 14 - 21 dní po aplikácii. Prípravok preniká do rastlín cez listy, účinné látky sú v rastline translokované. Účinkuje ako inhibítor acetolaktátovej syntézy (ALS) tým, že inaktivuje ALS enzým. Dažďové zrážky 1 hodinu po aplikácii neovplyvnia negatívne účinok prípravku na buriny.
 

Spektrum účinku

Citlivé buriny
ambrózia palinolistá, čistec roľný, durman obyčajný, hlaváčik letný, horčiak štiavolistý, horčiak obyčajný, horčica roľná, iva voškovníkovitá, kapsička pastierska, láskavec ohnutý, loboda konáristá, lipkavec obyčajný, hviezdica prostredná, mak vlčí, mlieč roľný, mrlík biely, ostrôžka poľná, parumanček nevoňavý, peniažtek roľný, pichliač roľný, podslnečník Theofrastov, pohánkovec ovíjavý, reďkev ohnicová, rumanček pravý, rumany, úhorník liečivý, vesnovka obyčajná, voškovník obyčajný, výmrv repky, výmrv slnečnice.
 
Stredne citlivé buriny
fialky, hluchavky a veroniky 
 

Termín aplikácie

Dvojklíčnolistové buriny, sú najcitlivejšie v rastovej fáze 2-10 listov.
 

Upozornenie!

Neaplikujte pri teplote vyššej ako +25°C! Postrekom nesmú byť zasiahnuté susedné porasty. Mimoriadne citlivé sú vinič a chmeľ. Pri vysokých teplotách môžu byť citlivé plodiny poškodené aj výparmi prípravku.
 

Následné a náhradné plodiny

Vďaka rýchlemu rozkladu tejto účinnej látky je prípravok Pegas veľmi bezpečný pre následné plodiny, vrátane veľmi citlivých plodín, ako sú repka, strukoviny a repa. V prípade, že je potrebné po aplikácii herbicídu Pegas ošetrenú obilninu zaorať, následne možno siať obilniny, kukuricu, sóju a slnečnicu.
 
Dávka vody: 200 - 400 l
 
Balenie: 5 l
 

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Odporúčanie pre aplikáciu

Pegas - Odporučenie pre aplikáciu

Kukurica

Optimálny aplikačný termín prípravku Pegas je od vytvorenia 2. listu kukurice (BBCH 12) do vytvorenia 6. listu kukurice (BBCH 16). So zvyšujúcou sa rastovou fázou burín je potrebné zvyšovať aj aplikačnú dávku herbicídu (v intervale od 0,6 l/ha do 0,8 l/ha). V prípade výskytu trávovitých burín aplikujte prípravok Nicogan 40 OD v dávke 1 - 1,5 l/ha.

Obilniny bez podsevu

Optimálny aplikačný termín prípravku je od vytvorenia 3. listu (BBCH 13) až do vytvorenia 2. kolienka obilniny (BBCH 32). Herbicíd Pegas používajte v poraste ozimných obilnín bez podsevu v dávke 0,6 l/ha, v poraste jarných obilnín bez podsevu v dávke 0,5 l/ha. Prípravok Pegas je taktiež možné kombinovať s kvapalnými dusíkatými hnojivami (typu DAM 390), s prípravkami na báze isoproturonu, chlorotoluronu, s fungicídmi a insekticídmi.

Pegas je herbicíd do obilnín, kukurice a semenných porastov tráv obsahujúci osvedčené účinné látky v plných dávkach. Predstavuje efektívne a cenovo výhodné riešenie kontroly veľmi širokého spektra dvojklíčnolistových burín so širokým aplikačným oknom.

VYUŽITE EFEKTÍVNY BALÍK NA KOMPLEXNÉ POSTEMERGENTNÉ NIČENIE BURÍN V KUKURICI 30 l NICOGAN 40 OD + 20 l PEGAS

Nicogan 40 OD, 5 l kanister

Účinná látka

6,25 g/l florasulam + 300 g/l 2,4-D