Verzia 1/ posledná zmena 1.4. 2014

Kdo sme

Táto webová stránka (vrátane podstránok a textov, obrázkov, videí, softwaru, výrobkov, služieb, nástrojov a informácií obsiahnutých na prezentovanej webovej stránke spoločne nazývanej ako „Stránka“) je prevádzkovaná spoločnosťou Adama Agricultural Solutions Ltd. (ADAMA) a jej pobočkami (ADAMA Group) alebo „my“ alebo „nás“)).

Viac informácií získate prostredníctvom nášho kontaktného formuláru.

Čo tieto podmienky zahŕňajú

Niektoré z našich webových stránok môžu byť určené iba pre špeciálne oblasti alebo špecifické výrobky. Zatiaľ čo obsah týchto stránok sa môže líšiť, tieto podmienky použitia („Podmienky“) platia všeobecne pre všetky naše webové stránky.

Tieto Podmienky sa spolu s našimi zásadami pro ochranu osobných údajov („Zásady ochrany osobných údajov“) vťahujú na akékoľvek použitie Stránky. Návštevníci Stránky („Užívateľ“ alebo „vy“) môžu používať túto Stránku jedine v prípade, že súhlasili so všeobecnými Podmienkami a prečítali si Zásady ochrany osobných údajov a súhlasili s nimi. Akékoľvek ďalšie použitie tejto Stránky alebo jej časti znamená, že ste si prečítali Podmienky používania a Zásady ochrany osobných údajov, rozumiete im a súhlasíte, že sa budete riadiť všetkými časťami týchto Podmienok.

Táto Stránka je prevádzkovaná „ako taká“, „ako dostupná“ a nie je zárukou ani vyjadrením žiadneho druhu (výslovného či predpokladaného) ani zárukou v plnom povolenom rozsahu príslušného zákona.

Aktualizácia

Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia tieto Podmienky kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Ak budú tieto Podmienky zmenené, bude úprava vyvesená na tejto Stránke. Taktiež budeme aktualizovať „Posledný dátum aktualizácie“ v hornej časti týchto Podmienok. Odporúčame vám tieto Podmienky priebežne sledovať, aby ste boli informovaný o možných zmenách. Ak budete pokračovť v prístupe na našu Stránku alebo v jej využívaní po vyvesení týchto Podmienok, znamená to, že súhlasíte, že sa týmito upravenými Podmienkami budete riadiť. Ak pre vás nie sú upravené Podmienky prijateľné, je vaším jediným východiskom prestať túto Stránku používať.

Užívatelia s užívateľským menom a heslom budú upozornení na zmeny podmienok vzťahujúcich sa na prihlásenie sa tak, že sa nebudú schopný prihlásiť, pokiaľ nebudú súhlasiť a/alebo neprijmú nové podmienky.

Užívateľský obsah, transakcie, užívateľské meno a heslo

Užívateľský obsah

Ak vám táto Stránka umožňuje vyvesiť alebo pridať komentáre alebo iný obsah, vzťahujú sa na vaše použitie nasledujúce Podmienky a týmto s nimi súhlasíte. Ste si vedomý toho, že akákoľvek informácie, obsah, text, dáta, odkazy alebo iné materiály vyvesené na stránke alebo odoslané súkromne („Užívateľský obsah“) spadajú do zodpovednosti osoby, od ktorej Užívateľský obsah pochádza. Ste zodpovedný za všetok Užívateľský obsah, ktorý vyvesíte, odošlete alebo inak sprístupníte na tejto Stránke alebo iným osobám. Beriete na vedomie a súhlasíte, že musíte zhodnotiť a niesť všetky riziká spojené s použitím Užívateľského obsahu, pričom dôverujete presnosti a  úplnosti Užívateľského obsahu. Užívateľský obsah nekontrolujeme a žiadnou formou za neho nezodpovedáme, rovnako tak ako ale nielen za akékoľvek chyby či vynechania, straty či poškodenie, ktoré sú výsledkom používania Užívateľského obsahu. Pretože nemôžeme sledovať každú komunikáciu ani informácie a nie sme zodpovedný za obsah akéhokoľvek Užívateľského obsahu, vyhradzujeme si právo zmazať či upraviť Užívateľský obsah, ktorý považujeme za nelegálny, urážlivý, hanlivý, poškodzujúci práva akýchkoľvek tretích strán, či inak neprijateľný.

Ak neuvediete inak, nie je Užívateľský obsah považovaný za dôverný či súkromný. Týmto nám udeľujete, alebo sa zaručujete, že nám majiteľ Užívateľského obsahu udelil, celosvetové, nepretržité, neodvolateľné, bezvýhradné, bezplatné právo na použitie, predaj, reprodukciu, zverejnenie, vytvorenie odvodených diel, vystavenie, distribúciu a odovzdanie vášho Užívateľského obsahu v akejkoľvek forme známej teraz či vytvorené neskôr v plnom rozsahu, v plnom rozsahu práv, ktorý môže v tomto Užívateľskom obsahu existovať, a za akýmkoľvek účelom, a súhlasíte so zverejnením mena majiteľa v súvislosti s vyššie uvedeným.

Transakcie prostredníctvom Stránky

Pri každej časti Stránky, ktorá umožňuje umiestnenie objednávok či inak uskutočnené transakcie s nami, môžu pri tejto transakcii platiť dodatočné podmienky a pokiaľ áno, budú tieto dodatočné podmienky vyvesené na príslušnej stránke. Tieto dodatočné podmienky nemajú vplyv na tieto Podmienky. Spojené štáty americké a iné vlády regulujú import a export výrobkov a informácií. Súhlasíte, že sa v rámci týchto zákonov, ktoré sa vzťahujú na vás alebo transakciu, ktorú chcete previesť, budete sa  riadiť všetkými týmito importnými a exportnými zákonmi a nariadeniami a že nebudete dovážať, vyvážať či znovu vyvážať výrobky ani služby zakúpené či predané prostredníctvom tejto Stránky do zakázaných krajín alebo zakázaným osobám, na ktoré sa vzťahujú tieto importné a exportné kontrolné zákony. Ak vstúpite s nami do určitej transakcie prostredníctvom tejto Stránky, dávate nám týmto najavo, že nie ste v krajine, kde je tento import/export zakázaný, ani nie ste osobou či jednotkou, ktorá má tento import/export zakázaný. Čo sa týka importu, exportu a reexportu ste zodpovedný za súlad s týmito zákonmi v zmysle miestnej jurisdikcie.

Užívateľské mená a heslá

Ak vám Stránka umožňuje prijať či používať užívateľské meno a heslo za účelom sprístupnenia obsahu tejto Stránky, súhlasíte, že budete Stránku využívať výhradne pre zákonné účely. Registráciou užívateľského mena súhlasíte, že (i) budete o osobe používať iba presné a pravdivé informácie a nebudete napodobovať inú osobu, ani neprijmete falošnú identitu, (ii) nás okamžite upozorníte na akékoľvek neoprávnené použitie vášho hesla, užívateľského mena či Stránky, (iii) nebudete prezrádzať svoje užívateľské meno a heslo žiadnej ďalšej osobe ani ho s ňou zdieľať. Súhlasíte, že prijímate plnú zodpovednosť za všetky riziká súvisiace s použitím Stránky vami či inou osobou používajúcou vaše užívateľské meno a heslo.

Obsah tretích strán, odkazy na iné stránky

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah akýchkoľvek tretích strán, ktoré môžu byť prístupné prostredníctvom našej Stránky, a rovnako tak nie sme zodpovedný za obsah spojený s touto Stránkou alebo na ktorú sú tu odkazy. Pri takomto obsahu nevyjadrujeme svoj názor, odporučenie či podporu a nenesieme za ňu žiadnu zodpovednosť. Pri odkazoch na tretie strany súhlasíte s použitím týchto stránok na svoje vlastné riziko. Odporúčame prečítať si pravidlá týchto stránok a preveriť, ako môžu tieto stránky spracovávať vaše osobné dáta.

Upozornenie a stiahnutie

Prosím, použite náš kontaktný formulár (odkaz na Kontaktní formulár) pre akékoľvek upozornenia a všetkých údajných porušení pravidiel.

Na všetky upozornenia, ktorú nie sú v súlade s postupmi uvedenými v týchto Podmienkach, nebude braný ohľad. Všetky upozornenia o údajnom narušení budeme spracovávať a prešetrovať a podnikneme príslušné opatrenia v súlade s platnými zákonmi. Po doručení  upozornenia odstránime materiál alebo zamedzíme prístup k akémukoľvek materiálu, ktorý bude považovaný poškodzujúcim alebo bude považovaný predmetom poškodzujúcim činnosti, a odstránime alebo znemožníme prístup akémukoľvek odkazu či prepojeniu na tento materiál alebo činnosti, ktorá bola považovaná za poškodzujúcu.

Pokiaľ sa domnievate, že vaše dielo bolo skopírované takým spôsobom, ktorý vás poškodzuje, prosíme o poskytnutie nasledujúcich informácií:

  •  fyzický či elektronický podpis osoby poverenej jednať menom majiteľa intelektuálneho vlastníckeho práva, o ktorom sa domnievate, že bolo poškodené
  •  popis diela chráneného autorským právom, ktoré bolo podľa vás porušené
  •  popis miesta, na ktorom sa na Stránke nachádza dielo, ktoré bolo poškodené
  •  vašu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu a uvedenie ďalších informácií vyžadovaných ku kontaktovaniu vašej osoby
  •  vaše prehlásenie, že ste v dobrej viere presvedčený, že sporné použitie nie je schválené majiteľom práva na intelektuálne vlastníctvo či zákonom
  •  vaše prehlásenie, že informácie vo vašom upozornení sú presné a že ste majiteľom práva na intelektuálne vlastníctvo alebo osobou poverenou jednať menom majiteľa výhradného práva, ktoré bolo údaje poškodené.

 

Práva intelektuálneho vlastníctva

Beriete na vedomie, že Stránka a jej časti sú chránené autorským právom, obchodnou značkou, zákonmi proti nekalej konkurencii a inými zákonmi, ak nie je uvedené inak, a nie je možné ich používať bez predchádzajúceho písomného súhlasu inak, ako je uvedené v týchto Podmienkach. Beriete na vedomie, že majiteľmi akéhokoľvek a všetkého intelektuálneho vlastníctva (vrátane autorských práv) na tejto Stránke a vo všetkých jej častiach sme my alebo pôvodný tvorca. Za predpokladu, že je to v súlade s týmito Podmienkami, môžete otvoriť, stiahnuť či využívať materiály na tejto Stránke pre vaše vlastné nekomerčné využitie. Nemáte na túto Stránku žiadne práva ani na iný materiál akejkoľvek povahy zverejnený na tejto Stránke. Nie je dovolené zahŕňať túto Stránku do iných webových stránok, ani ju kopírovať, prezentovať, udeľovať súhlas, publikovať, sťahovať, nahrávať, posielať alebo ju sprístupňovať žiadnym spôsobom bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.

Obchodná značka, ochranná známka alebo logá („Obchodná značka“) použité a vyvesené na tejto stránke sú registrovanými a neregistrovanými Obchodnými značkami spoločnosti ADAMA a iných. Ak nie je uvedené inak, nič na tejto stránke neudeľuje povolenie či právo používať Obchodnú značku bez nášho písomného súhlasu. Okrem prípadov, ktoré sú výslovne uvedené na tejto Stránke, nie je meno spoločnosti ADAMA ani akékoľvek jej logá možné používať bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.

Dôverné informácie a informácie chránené patentom

Naším cieľom je poskytovať široký verejný prístup k informáciám o našich výrobkoch a službách. Zároveň však nie je našim zámerom vzdať sa akéhokoľvek intelektuálneho vlastníctva či iných práv, ktoré môže byť súčasťou informácií na tejto Stránke. Uplatňujeme politiku a postupy, ktoré sú navrhnuté tak, aby zabránili tejto Stránke odhaliť informácie, ktoré považujeme za dôverné či chránené patentom. Avšak ak kedykoľvek získate z tejto Stránky dôverné informácie či informácie chránené patentom, súhlasíte, že nepoužijete, ani neodhalíte žiadnej inej osobe informácie, ktoré získate z tejto Stránky, a zničíte akékoľvek kópie informácií v akejkoľvek forme, ktoré vlastníte.

Zrieknutie sa záruky a zodpovednosti

Vyvíjame primerané úsilie, aby sme zaistili, že informácie poskytnuté na tejto Stránke, sú presné a aktuálne. Avšak, takéto informácie môžu obsahovať nepresnosti či typografické chyby alebo môžu byť neaktuálne. Vyhradzujeme si právo odstrániť, zmeniť, opraviť alebo upraviť túto Stránku a akékoľvek jej časti a ukončiť váš účet (ak nejaký máte) a vaše používanie tejtto Stránky z akéhokoľvek dôvodu a kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, bez špecifického upozornenia na akúkoľvek takúto zmenu a bez odstránenia zastaralých informácií alebo ich označenie týmto pojmom.

Niektoré prehlásenia na tejto Stránke sú „perspektívne prehlásenia“ ako napr. prehlásenie týkajúce sa zamýšľaných finančných výsledkov, súčasného a budúceho pôsobenia produktov, regulačných súhlasov, obchodných a finančných plánov či iných nehistorických faktov. Tieto prehlásenia sú založené na súčasných očakávaniach a súčasne dostupných informáciách. Náš výkon a výsledky sa však od týchto predom stanovených to popísaných perspektívnych a navrhnutých prehlásení môžu líšiť. Faktory, ktoré môžu spôsobiť tieto rozdiely alebo k nim prispieť sú mimo iného: konkurencia, nepredvídateľné udalosti súvisiace s ochranou intelektuálneho vlastníctva, ochranné postupy a verejné prijatie biotechnológie a iných technologických výrobkov, úspešný výskum a vývoj, súdne spory, vývoj spojený so zahraničnými operáciami, nákup majetku, komoditné ceny, nariadenia, naša schopnosť získať financovanie a platby za naše produkty, počasie, prírodné katastrofy a nehody a iné riziká či faktory. Týmto perspektívnym prehláseniam, ktoré sú platné jedine v čase ich umiestnenia na túto Stránku, nemožno prikladať väčší význam. Odmietame akýkoľvek súčasný zámer či záväzok aktualizovať tieto perspektívne prehlásenia či iné faktory, ktoré môžu ovplyvniť skutočné výsledky.  

Súhlasíte, že využívate túto Stránku na svoje vlastné nebezpečie a že je vám poskytovaná „ako taký“ a „dostupný“ základ. Nepreberáme a neposkytujeme žiadnu záruku, vyslovenú či naznačenú či v súlade s akoukoľvek zákonnou teóriou, o kompletnosti či presnosti informácií na tejto Stránke alebo ich možného využitia, dostupnosti tejto Stránky, jej funkčnosti, obchodovateľnosti, vhodnosti pro určitý účel a nepoškodenie a/alebo za Stránku a jej infraštruktúru, na ktorej beží bez vírusov a iného škodlivého softwaru.

Ani my, ani žiadna zo skupín či pobočiek spoločnosti, ani žiadna iná strana, ktorá sa podieľa na vytváraní, produkcii a doručení tejto Stránky k vám nie je zodpovedná v zmysle žiadnej zákonnej teórie za akékoľvek poškodenie (vrátane priameho, náhodného, následného, nepriameho či trestných a špeciálnych škôd) súvisiacich s vaším použitím tejto Stránky alebo spoliehaním sa na informácie či materiály tu získané či za akékoľvek iné odkazy na prepojené webové stránky, váš prístup či neschopnosť prístupu na túto Stránku alebo akékoľvek chyby či vynechanie z obsahu tejto Stránky.

Niektoré jurisdikcie neumožňujú vynechanie určitých zodpovedností či predpokladaných záruk, takže vyššie uvedené výnimky sa nemusia na vás vzťahovať.

Odškodnenie

Súhlasíte, že budete hájiť, poistíte a budete chrániť nás, spoločnosti našej skupiny a pobočky či akúkoľvek tretiu stranu, ktorá sa podieľa na vytváraní, produkcii či dodaní tejto Stránky pred akýmkoľvek poškodením, reklamáciami a výdajmi vrátane príslušných advokátskych poplatkov, ktoré by mohli vzniknúť vďaka vášmu nesprávnemu využitiu tejto Stránky či akejkoľvek informácie poskytnutej na tejto Stránke alebo z nej získanej alebo s vašim prevodom Užívateľského obsahu (definícia viď vyššie) na Stránke.

Miestne zákony a nariadenia

Netvrdíme, negarantujeme ani nezaručujeme, že materiály na tejto Stránke sú príslušné, či vhodné pre použitie vo všetkých krajinách po celom svete, kde si je možné Stránku prehliadnuť. Prístup k tejto Stránke z krajín, kde je ich obsah nelegálny, je zakázaný. V prípade, že nebude časť týchto Podmienok uplatniteľná v krajine, kde je Stránka prehliadaná, v súlade s miestnymi zákonmi, sú tieto podmienky z týchto Podmienok vyňaté a v platnosti zostáva zvyšok Podmienok. Prehliadanie týchto stránok v krajinách, ak sú také, kde je tento obsah nelegálne, je prísne zakázané.

Preklady

Akékoľvek preklady týchto podmienok do miestneho jazyka sú iba pre vašu potrebu a anglická verzia podmienok je jedinou platnou verziou, ktorou sa právne vzťahy a podmienky použitia medzi vami a spoločnosťou ADAMA výhradne riadia. V prípade akýchkoľvek nezhôd je platná anglická verzia.