Pegavost lista šećerne repe

(Cercospora beticola)

Nakon uspešne zaštite šećerne repe od štetočina (žičara, buvača i repine pipe), osiguravanja sklopa i čišćenja njive od korova čeka nas još jedan vrlo ozbiljan zadatak. Potrebno je sačuvati lisnu masu useva do kraja vegetacije od gljive Cercospora beticola, prouzrokovača pegavosti lista i ekonomski najznačajnije bolesti šećerne repe. Svedoci smo da ova gljiva u godinama povoljnim za razvoj i širenje bolesti, kao što je bila 2014., u značajnoj meri može da kompromituje prinos i digestiju. U ovakvim godinama, do sušenja i propadanja lisne mase, dolazi već u avgustu i septembru mesecu, nakon čega se javlja retrovegetacija, formiranje nove lisne mase.

Pojava, intenzitet napada i širenje bolesti (Cercospora beticola) zavise najviše od vremenskih uslova tokom letnjeg perioda vegetacije repe, a visina šteta od preduzetih agrotehnиčkih mera (poštovanja plodoreda, izbalansiranosti ishrane), odabira i pravovremene primene fungicida (usklađenosti tretmana sa vremenskim uslovima i tolerantnošću sortimenta).

Poštovanjem četvorogodišnjeg plodoreda, smanjuje se nivo infektivnog potencijala.

Opšte je poznato da se patogen održava u zaraženim ostacima repe na njivi u stromatičnim tvorevimama, koje mogu da ostanu vitalne nekoliko godina i predstavljaju najvažniji izvor zaraze. Prekomerno đubrenje azotom, pogotovo u kasnijim rokovima povećava bujnost lisne mase i stvaranje povoljne mikroklime za razvoj ove bolesti. Setvom sorata sa visokim stepenom otpornosti na cerkosporu olakšava se držanje pod kontrolom bolesti u najtežim uslovima.

Zaštita šećerne repe od prouzrokovača pegavosti lišća (Cercospora beticola) vrlo je kompleksna, zahteva mnogo znanja i iskustva. Uspešna zaštita se može ostvariti jedino poštovanjem svih agrotehničkih mera i pravilnom i razumnom primenom fungicida.

Neophodno je dobro poznavati biologiju bolesti, sortiment, način delovana i efikasnost pojedinih fungicida, te na kraju pratiti klimatske uslove i u skladu sa njima prilagoditi tretmane.

U zaštiti šećerne repe od cerkospore, iz svoje palete, kompanija Adama može ponuditi jedan preventivni i dva sistemična fungicida sa dvostrukim mehanizmom delovanja. To su preparati Odeon®, Eminent® Star i Bumper® P.

Odeon® je preventivni fungicid na bazi aktivne materije hlorotalonil. Odlikuje se većim sadržajem aktivne materije u odnosu na paralele na tržištu. Odličan je u antirezistentnoj strategiji, sprečavanju nastanka otpornosti gljive na sistemične fungicide koji su osnovni alat u zaštiti repe od cerkospore. Zbog višestrukog mehanizma delovanja, gljive ne razvijaju ili teško razvijaju otpornost na ovaj fungicid. Dodaje se sistemičnim fungicidima u količini 0,9 – 1,3 kg/ha kako bi im pojačalo preventivno delovanje i u svrhu sprečavanja pojave rezistentnosti. Odeon ima sposobnost odličnog vezivanja za voštanu prevlaku na listovima i sposobnost teškog ispiranja, pa je osigurano dugotrajnije delovanje i pri učestalim padavinama, u odnosu na standardne kontaktne fungicide.

Eminent® Star je sistemični dvokomponentni fungicid, preventivnog, kurativnog i eradikativnog delovanja. Reč je o proizvodu koji predstavlja gotovu kombinaciju sistemika i preventivca. Tetrakonazol, sistemična aktivan materija iz grupe triazola, odgovorna je za njegovu pokretljivost u biljci i ima sposobnost brzog presecanja već nastale zaraze i sprečavanja daljeg širenja bolesti. Svojim eradikativnim delovanjem sprečava sporulaciju, gljive, formiranje nove infektivne spore. Hlorotalonil pojačava preventivno delovanje i istovremeno štiti preperat od razvoja otpornosti gllive na fungicid i osigurava efekat pri nestabilnim vremenskim uslovima.

Među svim triazolima, tetrakonatol, pa samim tim i Eminent® Star, je jedinjenje sa najboljim odnosom, između hidrosolubilnosti i liposolubilnosti, ima najbolju izbalansiranost stepena rastvorljivosti u mastima i stepena rastvorljivosti u vodi.

Dobra rastvorljivost u masti omogućava preparatu lak prodor kroz voštani sloj lista i brzo apsorbovanje u tkiva tretirane biljke. Dobra rastvorljivost u vodi je od suštinskog značaja, jer omogućuje da se apsorbovani fungicid lako i ravnomerno širi u biljnim tkivima čak i na mesta koja nisu bila dostupna u vreme primene preparata. Ova prednost preparatu Eminent Star, obezbeđuje dobru distribuciju, migraciju u biljnom tkivu, a samim tim i sigurnu i pouzdanu zaštitu šećerne repe.

Preporučena količina primene Eminent® Stara je 1 - 1,2 l/ha u kombiaciji sa preventivnim fungicidom Odeon®.

Bumper® P je takođe sistemični fungicid preventivnog, kurativnog i eradikativnog delovanja. Odlično kontroliše već nastale zaraze, brzo ih prekida, a istovremeno svojim preventivnim delovanjem ne dozvoljava da do infekcije useva gljivom Cercospora beticola dođe. Preparat predstavlja kombinaciju dve aktivne materije (prohloraz i propikonazol) iz dve različite hemijske grupe. Prohloraz je aktivna komponenta koja nije u široj primeni u zaštiti šećerne repe od cerkospore kod nas, te je značajna sa aspekta antirezistentne strategije. Bumper® P preporučujemo kao alternativu u cilju odlaganja pojave rezistentnosti, naročito u godinama kada je potrebno uraditi 3 ili više tretmana protiv prouzrokovača pegavosti lišća. Primenjuje se u dozi od 1 l/ha u kombinaciji sa preventivnim fungicidom Odeon®.

Zbog kvalitetnog hemijskog sastava I dobrog odnosa aktivnih materija, kao i kratke karence od 21 dan, Bumper® P, kao i Eminent® Star se mogu koristiti u bilo kom cerkospornom tretmanu, kako u početnim tako i u završnim tretmanima šećerne repe.

Za prvi cerkosporni tretan predlažemo jednu od sledeće dve kombinacije:
     1. Bumper® P 1 l/ha + Odeon® 0,9 – 1,3 kg/ha
         ili
     2. Eminent® Star 1,2 l/ha + Odeon® 0,6 – 0,9 kg/ha

Prvi tretman treba obaviti u vreme pojave prvih pega ili prema preporuci prognozno izveštajne službe.

Kombinacijom fungicida Bumper® P i Odeon® ili Eminent® Star i Odeon®, birate sigurnu opciju za vaš usev. Birate dobru zaštitu, što je preduslov za visok pinos korena, visok procenat šećera, a samim tim i preduslov za dobar profit.

Cerkospora šećerne repe
prskanje secere repe
Bumper P