Zaštita šećerne repe od insekata

Obezbediti siguran start, dobar i nesmetan početni razvoj biljaka šećerne repe i dobar sklop useva  je svakako preduslov za dobar prinos i profit. To  je prvi korak u veoma kompleksnoj zaštiti ove ratarske kulture. Šećerna repa ne dopušta nikakve propuste u tehnologiji svoje proizvodnje, ona zahteva najbolja rešenja u suzbijanju štetočina, korova i bolesti.

U samom startu, u početnim fazama razvoja (klijanje i nicanje), neophodno je zaštititi mladu biljku u polju od zemljišnih štetočina (žičari, podgrizajuće sovice i grčice), kao i od nadzemnih štetočina (buvač i repina pipa). Šećerna repa je upravo u tom stadijumu veoma osetljiva na napad navedenih štetočina. Ukoliko se  kontrolom parcele (uzorkovanjem zemljišta), za setvu šećerne repe, utvrdi visoka brojnost žičara  ili je brojnost nepoznata, rizik ne sme da postoji.   Najsigurnija i najpouzdanija mera zaštite u takvim situacijama je primena zemljišnih insekticida.

 

Za sigurnost u zaštiti sklopa šećerne repe, naročito pri većoj pojavi zemljišnih štetočina, kompanija Adama iz svog portfolija može da ponudi insekticid Primidex ® Forte.

 

Primidex ® Forte je sistemični granulisani zemljišni insekticid kontaktnog, digestivnog i inhalacionog delovanja, koji obezbeđuje zaštitu useva šećerne repe u nicanju i ranim (najkritičnijim) fazama razvoja  od zemljišnih, ali i nadzemnih štetočina.  U svom sastavu ima dve aktivne materije, hlorpirifos iz hemijske grupe organofosfata i aktivnu materiju imidaklopirid iz hemijske grupe neonikotinoida. Ove dve aktivne materije deluju u sinergizmu, međusobno se dopunjuju kako u načinu, tako i u širini i dužini delovanja.

Hlorpirifos deluje kontaktno, digestivno i gasno parama, suzbijajući zemljišne štetočine (larve žičara, grčice i podgrizajuće sovice). Imidakloprid deluje kontaktno i digestivno na mestu aplikacije u zemljištu na zemljišne štetočine, ali i sistemično. Šireći se u nadzemni deo biljaka obezbeđuje sigurnu zaštitu mladih tek izniklih biljaka šećerne repe od nadzemnih štetočina (buvač i lisne vaši).

Buvač pričinjava najveće štete na tek iznikloj repi. Pri jakom napadu u stadijumu kotiletona 5 buvača/ biljci može u potpunosti da uništi nezaštićenu biljku. U toj fazi oštećuje kotiledone, ali i samu stabljiku te se stiče vizuelni utisak, da repa nije ni nikla. U zaštiti repe od nicanja do 4 razvijena lista, kada buvač predstavlja problem, ključnu ulogu imaju sistemični insekticidi. Imidakloprid je izuzetno pokretljiva sistemična aktivna komponenta, koja obezbeđuje   sigurnu zaštutu šećerne repe sa insekticidom Primidex ® Forte od buvača.

 

Primenom Primidex ® Forte-a, istovremeno sa setvom (depozitorima) u redove u količini

10 -12 kg/ha, obezbeđuje se dugotrajna zaštita  biljaka šećerne repe u polju, siguran start i dobar sklop. U odnosu na raniju formulaciju insekticida Primidex ® , kod Primidex ® Forte ima pojačano  i produženo  delovanje. Novom formulacijom je smanjena uslovljenost dužine delovanja preparata od količine padavina nakon aplikacije. Primidex ® Forte obezbeđuje zaštitu  od zemljišnih štetočina (žičari, grčice i podgrizajuće sovice) do 10 nedelja, a od nadzemnnih štetočina (buvač i vaši) do 8 nedelja.

 

Za  proizvođače šećerne repe, koji ne poseduju depozitore za primenu granulisanog insekticida Primidex ® Forte, za suzbijanje larvi žičara (Elateridae), grčicai drugih štetočina   kompanija Adama može ponuditi rešenja, preparate: Pyrinex ® Super, tretiranjem preko zemljišta istovremeno sa setvom, uz obaveznu inkorporaciju u količini 1,5-2 l/ha, ili Pyrinex ® 48 EC u količini 6-8 l/ha.

 

U nicanju i neposredno po nicanju šećerna repa ulazi u kritičnu fazu od napada repine pipe ( Bothynoderes punctiventis), ekonomski najznačajnije štetočine repe.  Repa je najosetljivija  u fazi kotiledona, kada repina pipa pravi i najveće štete, ali kritičan period traje sve do faze 2-3 para stalnih listova. Kada temperatura zemljišta na dubini 5-10 cm, dostigne od 6-10 ⁰ C , pipa izlazi iz zemljišta u kome prezimljava (stara repišta).  U potrazi za hranom, novim repištima, napušta stara repišta prelazeći hodanjem na dan i nekoliko stotina metara. Vrlo su pokretljive, ali i vrlo proždrljive. Intezitet ishrane se povećava porastom temperature, aktivnost im je najveća u najtoplijem delu dana (11-16 časova). Naročito su ugrožene parcele koje se nalaze blizu starih repišta. 

Porastom temperature vazduha na 19,5 ⁰ C , odnosno kada akumulira dovoljno toplote repina pipa kreće da leti. Masovan let je pri temperaturama većim od 23 ⁰ C.

 

Pored repine pipe, koja po ekonomskom značaju, štetnosti, uništenim i presejanim površinama je najznačajnija pipa i štetočina,  u našim uslovima proizvodnje, u mnogo manjem intenzitetu, u usevu šećerne repe se  javlja crna repina pipa (Psalidium maxilosum),  mala repina pipa (Lixus scabricolis), kao i kukuruzna pipa (Tanymecus dilaticolis). Crna repina i kukuruzna pipa, oštećuju biljku već od faze kotiledona  do 2-4 para listova, dok  mala repina pipa oštećuje biljke od kotiledona  do kraja leta. Za ove pipe se obično ne izvode posebne mere zaštite, već se kontrolišu u sklopu zaštite od repine pipe.

 

Brojnim nepesticidnim-agrotehničkim merama: poštovanjem plodoreda, prostornom izolacijom parcela, formiranjem lovnih pojaseva, kopanjem lovnih kanala oko starih i novih repišta, možemo redukovati štetu, ali ne i rešiti problem. Za suzbijanje repine pipe neizostavna je primena folijarnih insekticida. Odlična rešenja, potvrđena u praksi su insekticidi    Pyrinex ® 48 EC i Pyrinex ® Super. Kada se svakodnevnim obilazkom i pregledom useva šećerne repe u najtoplijem delu dana, ustanovi brojnost od 1-3 pipe/10 m2, u kritičnoj fazi useva,  potrebno je obaviti prskanje, insekticidima Pyrinex ® 48 EC ili Pyrinex ® Super u dozi 1,5 – 2 l/ha.  

 

U toku vegetacije na repi se sreću i  druge štetočine. Tokom juna i jula meseca, gusenice prve generacija lisnih sovica (Mamestra oleracea, Mamestra brassicae), gama sovica  (Autographa gamma), a krajem avgusta i tokom septembra meseca gusenice druge generacije.U slučaju veće brojnosti i nepravovremene intervencije, izgrizaju kompletnu lisnu masu, ostavljajući samo glavni nerv lista i mogu izazvati golobrst useva. Gusenice treba suzbijati u ranijim razvojnim fazama.  Tretman obaviti pri brojnosti od 0,5-1 gusenice po bilci sa 1,5 l/ha preparata Pyrinex ® 48 EC. Često se suzbijanje lisnih sovica poklapa sa primenom fungicida, zaštitom šećerne repe od gljive (Cercospora beticola).

 

Insekticid Pyrinex ® 48 EC primenjen u količini 1-1,5 l/ha  je visoko efikasan i u suzbijanju crne repine vaši (Aphis fabae), koja pored direktnih šteta na prinos korena, javlja se kao vektor viroza šećerne repe. Tretiranje se obavlja na početku formiranja kolonija.

 

Za sigurnu start, dobar sklop i sigurnu zaštitu useva šećerne repe, tokom cele vegetacije, rešenja su preparati iz Adaminog portfolija, insekticidi: Primidex ® Forte, Pyrinex ® Super i Pyrinex ® 48 EC.

 

Dipl. inž. Mira Babić,

Adama SRB

Repina pipa
Repina pipa