Lời cam kết

"Đơn giản", "Phát triển", "Đồng hành" - Đây là cam kết của Adama đối với người nông dân và cộng đồng nông nghiệp. Đây cũng là lời hứa của chúng tôi với nhân viên của mình trên toàn thế giới. Ba từ ngữ được sử dụng hàng ngày cũng chính là những từ có thể mang đến sự khác biệt lâu dài cho nền nông nghiệp ở khắp nơi, trong khi vẫn đảm bảo sự bền vững của Tập đoàn. 

“Đơn giản” có nghĩa là chắc chắn hơn và có kế hoạch hơn. Đây là cách chúng tôi sẽ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của người nông dân và gia đình họ. 

“Phát triển” là lợi ích cơ bản mà việc đơn giản hóa mang lại cho người nông dân trong mọi khía cạnh: tăng năng suất, phát triển kinh doanh, nâng cao cuộc sống, hiện đại hóa nền nông nghiệp. Chúng tôi không chỉ mang đến các biện pháp trợ giúp trên đồng ruộng. Chúng tôi cung cấp những hỗ trợ và hướng dẫn từ việc trồng trọt đến việc kinh doanh, và hơn thế . Sự hỗ trợ này sẽ giúp người nông dân củng cố cuộc sống và vị thế của mình trong cộng đồng. 

Cuối cùng, “Đồng hành” để thể hiện cách chúng tôi thực hiện những lời hứa trên. Chúng tôi sẽ đem đến sự giản đơn– cùng với gia đình, đồng nghiệp và toàn thể cộng đồng nông nghiệp – là một lời kêu gọi cùng hợp tác để không ngừng phát triển.Dù là nhân viên Adama, người nông dân, hay người giám sát, chúng tôi sẽ cùng hợp tác để đem lại sự giản đơn và phát triển bền vững. Nông nghiệp là một sự nghiệp quan trọng mà vì vậy tất cả đều phải cùng chung tay chia sẻ trách nhiệm.

Man at field