Sort by

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА, наричана за краткост „Игра“

Общи условия   ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА, наричана за краткост „Игра“ I. Общи разпоредби Тази Игра се организира и провежда от „АДАМА България“ ЕООД, ЕИК: 121019318, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Триадица, бул. „Гоце Делчев“ №98, бизнес център АЗИМУТ, ет. 1, като Организатор и Изпълнител, наричан за краткост „Организатор“. Играта ще се проведе в периода 15.04. – 24.04.2024 г. Участието в Играта не е обвързано с покупка от страна на Участника. Участвайки в тази И...