POLITYKA PRYWATNOŚCI

ADAMA Manufacturing Poland S.A.

I. Serwis

Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony internetowej w domenie https://www.adama.com/poland-manufacturing/pl/

II. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest spółka ADAMA Manufacturing Poland S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym (56-120) przy ul. Sienkiewicza 4, NIP 988-01-73-475 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011753, kapitał zakładowy 22 612 300 PLN, kapitał wpłacony – opłacony w całości

Można skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: rodo.ido@adama.com

Administrator oświadcza, że dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że:

a. przetwarza Dane Osobowe zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty;

b. zbiera Dane Osobowe w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

c. Dane Osobowe są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

d. Dane Osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

e. przechowuje Dane Osobowe w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

f. przetwarza Dane Osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych

III. Cel przetwarzania

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora między innymi w celu:

a. komunikacji i udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony

trzeciej, np.: zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy ADAMA

b. zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług lub umowy sprzedaży – podstawą przetwarzania jest tu niezbędność do zawarcia umowy;

c. marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz podmiotów z Grupy ADAMA – do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu lub cofnięcia zgody – podstawą przetwarzania jest tu realizacja uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej albo zgoda;

d. wypełniania obowiązków prawnych Administratora (np. podatkowych, księgowych, dot. rozpatrywania reklamacji) – przez czas trwania tych obowiązków lub przez okres niezbędny do wykazania spełniania tych obowiązków organom uprawnionym do kontroli w tym zakresie – podstawą przetwarzania jest tu obowiązek prawny ciążący na administratorze;

e. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia (np. wynikające z umów) lub przez czas trwania ewentualnych postępowań – podstawą przetwarzania jest tu uzasadniony interes lub obowiązek prawny ciążący na administratorze.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne np. do zawarcia lub wykonania umowy lub do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie albo w celu prowadzenia korespondencji.

Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IV. Odbiorcy danych osobowych

1. Dane Osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych, w celu i zakresie niezbędnym min. do prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług.

2. Administrator może powierzyć przetwarzanie Danych Osobowych osobom trzecim w celu wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności, jak również w celu związanym z dochodzeniem roszczeń lub ochroną przed roszczeniami dotyczącymi korzystania ze usług lub produktów. Podmiotami tymi mogą być:

a. zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, audytowe, podatkowe, marketingowe i rachunkowe);

b. zewnętrzni specjaliści z zakresu IT;

c. podmioty wspierające Administratora w obsłudze korespondencji;

d. kurierzy – w przypadku korespondencji lub przesyłek kurierskich;

e. operatorzy płatności internetowych lub banki – w przypadku prowadzenia rozliczeń finansowych;

f. podmioty współpracujące z Administratorem w ramach usług sprzedażowych;

g. oraz inne podmioty z Grupy ADAMA, które realizują dla Administratora niektóre z powyższych usług.

V. Prawa podmiotów danych

W każdym przypadku podmiot danych ma prawo do:

a. dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane),

b. żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych (np. jeśli są nieprawidłowe);

c. usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);

d. przenoszenia Danych Osobowych które dostarczył administratorowi, i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych opartego na przesłance niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu;

f. wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych.\

VI. Zgłoszenie żądania

Każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy, może złożyć żądanie realizacji swoich praw określonych w punkcie 5. W tym celu może się skontaktować z nami przy wykorzystaniu: adresu e-mail amp.ido@adama.com lub numeru telefonu 667 650 030; 667 651 189

W przypadku zgłoszenia żądania, realizacji praw określonych w punkcie 5, dane osobowe będziemy przetwarzać w celu rozpatrzenia takiego zgłoszenia.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie obowiązku prawnego polegającego na konieczności rozpatrzenia zgłoszenia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Proszę pamiętać, że podanie danych w celu zgłoszenia żądania jest dobrowolne ale konieczne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia zgłoszenia.

W celu przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia dostęp do danych osobowych mogą mieć nasi pracownicy, rozpatrujący żądanie, oraz podmioty z nami współpracujące tj. obsługujące systemy informatyczne, w których przetwarzane są Państwa dane osobowe, kancelaria prawna oraz operator pocztowy lub firma kurierska.

W przypadku zgłoszenia żądania, dane osobowe będziemy przetwarzać jedynie do upływu terminu przedawnienia roszczeń dotyczących realizacji praw osób wykonywanych na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych.

VII. Cookies

Administrator wykorzystuje pliki typu cookie (małe pliki tekstowe, tzw. ciasteczka), które są zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkowników w celu uzyskiwania danych o korzystaniu z Serwisu przez Użytkowników.

Pliki cookies umożliwiają m.in.:

a. utrzymanie sesji Użytkowników po zalogowaniu, dzięki czemu brak jest konieczności odrębnego logowania na każdej podstronie Serwisu;

b. dostosowanie treści Serwisu do potrzeb i zainteresowań Użytkowników;

c. sporządzanie statystyk odwiedzin Serwisu;

d. tworzenie ankiet internetowych i zabezpieczanie ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.

Informacje uzyskiwane dzięki plikom typu cookie obejmują m.in. nazwę dostawcy usług internetowych, adres IP Użytkowników, kraj pochodzenia, z którego Użytkownicy łączą się z serwisem.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki typu cookie przechowywane w jego urządzeniu końcowym lub zablokować możliwość ich zamieszczania w ustawieniach przeglądarki internetowej (również w telefonie komórkowym lub innym urządzeniu pozwalającym na dostęp do Internetu). Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

VIII. Zmiana polityki prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona przez Administratora poprzez opublikowanie nowej wersji w Serwisie.

Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018r.