Dauphin® 45 WG

Dauphin® 45 WG

Fungicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

  • Cymoksanil (związek z grupy iminoacetylomoczników) - 450 g/kg

Środek grzybobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA

ZIEMNIAK
zaraza ziemniaka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,22 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,22 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.
Odstęp między zabiegami: 7-10 dni.
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Środek stosować wyłącznie w mieszaninie ze środkami ochrony roślin Penncozeb 80 WP lub Vondozeb 75 WG, zawierającymi substancję czynną mankozeb, w dawkach zalecanych oraz z uwzględnieniem maksymalnej liczby zabiegów w sezonie wegetacyjnym.

Termin stosowania:
Środek stosować od początku fazy zakrywania międzyrzedzi do końca fazy calkowitego zakrycia międzyrzędzi (BBCH 31 – 39).
Pierwszy zabieg wykonywać zgodnie z sygnalizacją lub:
- na odmianach wczesnych - w okresie zwierania się roślin w międzyrzędziach,
- na odmianach późnych - z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych.

Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu systemicznym lub środkiem Dauphin 45 WG w mieszaninie ze środkiem Penncozeb 80 WP lub Vondozeb 75 WG, następne zabiegi wykonywać w miarę potrzeby co 7-10 dni.

Większą ilość wody stosować w uprawach zagęszczonych lub o silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

W ramach strategii antyodpornościowej zaleca się:
- włączenie do programu ochrony ziemniaka przed zarazą ziemniaka środków zawierających substancje czynne o różnych mechanizmach działania,
- wybór środków zawierających cymoksanil do maksymalnie połowy przewidzianych w sezonie zabiegów.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA: Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): Ziemniak – 14 dni

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz): Nie dotyczy

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: Nie dotyczy

Substancja czynna

cymoksanil