Przejdź do treści
fungicyd

Embrelia® 140 SC

Embrelia 140 SC

Informacje ogólne

 

Fungicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

  • Difenokonazol (substancja z grupy triazoli) – 40 g/l
  • izopirazam (substancja z grupy ortofenyloamidów) – 100 g/l

FUNGICYD w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), o działaniu układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego, przeznaczony do zwalczania chorób grzybowych.

 

Szczegółowe informacje

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych i opryskiwaczy ręcznych.

JABŁOŃ
Parch jabłoni, mączniak prawdziwy jabłoni.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
0,8 l/10.000 m2 opryskiwanej powierzchni ściany owoconośnej (maksymalnie do 18.000 m2), co odpowiada średnio 1,5 l/ha.

Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo i interwencyjnie, po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od końca fazy kwitnienia do końca fazy dojrzewania owoców i nasion (BBCH 69-89).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni.
Zalecana ilość wody: 400-1500 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

GRUSZA, GRUSZA AZJATYCKA, JABŁOŃ PŁONKA, PIGWA POSPOLITA, PIGWOWIEC, JARZĄBParch gruszy, parch jabłoni, mączniak prawdziwy jabłoni

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
0,8 l/10.000 m2 opryskiwanej powierzchni liści korony drzewa (maksymalnie do 18.000 m2), co odpowiada średnio 1,5 l/ha.

Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo i interwencyjnie, po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od końca fazy kwitnienia do końca fazy dojrzewania owoców i nasion (BBCH 69-89).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 400-1500 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

1. Środek zawiera substancję czynną izopirazam z grupy ortofenyloamidów (karboksyamidów) (fungicydy inhibitory dehydrogenazy bursztynianowej - SDHI - grupa FRAC 7) oraz substancję czynną difenokonazol z grupy triazoli (fungicydy inhibitory biosynezy steroli - inhibitory demetylacji, SBI- DMI, grupa FRAC 3). W ramach strategii antyodpornościowej środki grzybobójcze zawierające substancje czynne z tych grup należy stosować na danej plantacji w sezonie wegetacyjnym maksymalnie w dwóch zabiegach.
Ponadto w ramach strategii antyodpornościowej zaleca się:
– stosowanie środka przede wszystkim do zabiegów zapobiegawczych,
– niestosowanie środka w dawkach niższych niż jest zalecana,
– w przypadku konieczności wykonania kolejnych zabiegów użycie środków grzybobójczych, zawierających substancje czynne o innych mechanizmach działania.
2. Warunkiem skuteczności zabiegu jest dokładne pokrycie roślin cieczą użytkową.
3. Celem zapobiegania zjawisku odporności, środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych oraz w pełnych zalecanych dawkach.
4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Zalecana dawka środka odniesiona jest do faktycznego obiektu opryskiwania, czyli bocznej powierzchni rzędu drzew, określanej jako „powierzchnia ściany owoconośnej”:
Powierzchnia ściany owoconośnej [m2/ha] = (2 x wysokość korony drzewa [m] / rozstawa rzędów [m]) x 10 000 [m2/ha]

Obliczenie ilości środka potrzebnego na 1 ha sadu (kg/ha) w celu sporządzenia cieczy użytkowej:
Ilość środka [kg/ha] = (zalecana dawka środka na powierzchnię ściany owoconośnej [kg/10 000 m2] x powierzchnia ściany owoconośnej [m2/ha] / 10 000 [m2/ha]

Nie należy przekraczać maksymalnej dawki środka (1,5 l/ha), nawet jeżeli powierzchnia ściany owoconośnej w sadzie przekracza wartość 18.000 m2.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): Jabłoń, grusza, grusza azjatycka, jabłoń płonka, pigwa pospolita, pigwowiec, jarząb – 21 dni.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.