Embrelia® 140 SC

Najlepszy parasol ochronny!
Unikalne połączenie dwóch substancji aktywnych, zapewniające skuteczną ochronę przed parchem i mączniakiem.

Embrelia® 140 SC

Środek ochrony roślin

Fungicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH:

  • difenokonazol (substancja z grupy triazoli) – 40 g/l,
  • izopirazam (substancja z grupy ortofenyloamidów) – 100 g/l.

Środek grzybobójczy w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC) o działaniu układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego, przeznaczony do zwalczania chorób grzybowych.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych i opryskiwaczy ręcznych.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

JABŁOŃ

– parch jabłoni, mączniak prawdziwy jabłoni

Maksymalna/zalecana dawka dla j ednorazowego zastosowania:0,8 l/10.000 m2 opryskiwanej powierzchni ściany owoconośnej (maksymalnie do 18.000 m2), co odpowiada średnio 1,5 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo i interwencyjnie, po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od końca fazy kwitnienia do końca fazy dojrzewania owoców i nasion (BBCH 69-89).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni.
Zalecana ilość wody: 400-1500 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

GRUSZA, GRUSZA AZJATYCKA, JABŁOŃ PŁONKA, PIGWA POSPOLITA, PIGWOWIEC, JARZĄB

– parch gruszy, parch jabłoni, mączniak prawdziwy jabłoni

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/10.000 m2 opryskiwanej powierzchni liści korony drzewa (maksymalnie do 18.000 m2), co odpowiada średnio 1,5 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo i interwencyjnie, po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od końca fazy kwitnienia do końca fazy dojrzewania owoców i nasion (BBCH 69-89).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 400-1500 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środek zawiera substancję czynną izopirazam z grupy ortofenyloamidów (karboksyamidów) (fungicydy inhibitory dehydrogenazy bursztynianowej - SDHI - grupa FRAC 7) oraz substancję czynną difenokonazol z grupy triazoli (fungicydy inhibitory biosynezy steroli - inhibitory demetylacji, SBI - DMI, grupa FRAC 3). W ramach strategii antyodpornościowej środki grzybobójcze zawierające substancje czynne z tych grup należy stosować na danej plantacji w sezonie wegetacyjnym maksymalnie w dwóch zabiegach.
Ponadto w ramach strategii antyodpornościowej zaleca się:
– stosowanie środka przede wszystkim do zabiegów zapobiegawczych,
– niestosowanie środka w dawkach niższych niż jest zalecana,
– w przypadku konieczności wykonania kolejnych zabiegów użycie środków grzybobójczych, zawierających substancje czynne o innych mechanizmach działania.

2. Warunkiem skuteczności zabiegu jest dokładne pokrycie roślin cieczą użytkową.

3. Celem zapobiegania zjawisku odporności, środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych oraz w pełnych zalecanych dawkach.

4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Zalecana dawka środka odniesiona jest do faktycznego obiektu opryskiwania, czyli bocznej powierzchni rzędu drzew, określanej jako „powierzchnia ściany owoconośnej”:

Powierzchnia ściany owoconośnej (m2/ha) = [2 * wysokość korony drzewa (m) / rozstawa rzędów (m)] * 10 000 m2/ha

Obliczenie ilości środka potrzebnego na 1 ha sadu (kg/ha) w celu sporządzenia cieczy użytkowej:

Ilość środka (kg/ha) = [zalecana dawka * powierzchnia ściany owoconośnej] / 10 000

Nie należy przekraczać maksymalnej dawki środka (1,5 l/ha), nawet jeżeli powierzchnia ściany owoconośnej w sadzie przekracza wartość 18.000 m2.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): Jabłoń, grusza, grusza azjatycka, jabłoń płonka, pigwa pospolita, pigwowiec, jarząb – 21 dni.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Substancja czynna

difenokonazol + izopirazam