Przejdź do treści
herbicyd

KALIF MEGA® 283 ZC

Kalif Mega 283 ZC

Informacje ogólne

Herbicyd

Zawartość substancji czynnych:

  • chlomazon (związek z grupy izoksazolidionów) – 33 g/l
  • metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) – 250 g/l

Środek chwastobójczy, mieszanina dwóch formulacji CS – zawiesiny kapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą oraz SC - koncentratu w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Stosowany doglebowo, przeznaczony do zwalczania niektórych jednorocznych chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 

Szczegółowe informacje

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek jest pobierany poprzez korzenie chwastów. Powoduje zamieranie chwastów podczas kiełkowania oraz wkrótce po ich wschodach. Najskuteczniej zwalcza chwasty w warunkach odpowiedniego uwilgotnienia gleby.

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, przytulia czepna, tasznik pospolity.

Chwasty średnio odporne: fiołek polny.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

RZEPAK OZIMY

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 - 3 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować po siewie rzepaku (najpóźniej do 3 dni), na starannie uprawioną (bez grud) glebę. Nie mieszać środka z glebą.

Wyższą z zalecanych dawek stosować gdy spodziewane jest silne zachwaszczenie.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: grubokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Środek ochrony roślin Kalif Mega 283 ZC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na ha.

Uwagi:

1. W celu osiągnięcia najlepszej selektywności środka Kalif Mega 283 ZC w stosunku do roślin rzepaku głębokość siewu powinna wynosić 1,5 do 2,5 cm. Nasiona przykryć dobrze uprawioną (bez brył) glebą.

2. W warunkach wystąpienia bardzo intensywnych opadów po zastosowaniu środka lub kiedy rośliny rzepaku uległy osłabieniu wskutek niekorzystnych warunków rozwoju (zastoiska wodne), uszkodzeniu przez szkodniki lub porażeniu chorobami (np. suchą zgnilizną kapustnych) czy też przymrozków, może wystąpić zagrożenie zahamowaniem wzrostu bądź przerzedzeniem łanu.

3. Nie zaleca się stosowania środka na plantacjach w systemie uproszczonej uprawy gleby ze względu na możliwość obniżenia skuteczności chwastobójczej oraz selektywności środka.

4. W przypadku wystąpienia okresów z wysokimi temperaturami w ciągu dnia zabieg wykonać wcześnie rano lub późno wieczorem.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji rzepaku ozimego po wykonaniu orki na głębokość 15 cm na tym samym polu można uprawiać: bobik, groch, kukurydzę, soję, rzepak jary, pszenicę jarą, ziemniaki lub len.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz mocne obuwie (np. kalosze) w trakcie obchodzenia się z nierozcieńczonym preparatem oraz w trakcie rozprowadzania/stosowania preparatu przygotowanego do użycia.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego: Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

OKRESY KARENCJI

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): nie dotyczy

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz): nie dotyczy

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN