Przejdź do treści
herbicyd

Tomigan Forte® 102,5 SE

Tomigan Forte 102,5 SE

Informacje ogólne

 

Herbicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

  • Florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 2,5 g/l
  • Fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydyno karboksylowego) – 100 g/l

Środek chwastobójczy w formie zawiesino-emulsji do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do stosowania powschodowego w okresie wiosennym w celu zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym oraz w jęczmieniu jarym.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 

Szczegółowe informacje

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie przemieszczany do korzeni powodując deformację i w efekcie zamieranie roślin. Środek działa głównie poprzez liście chwastów, ale w warunkach silnego uwilgotnienia gleby może działać dodatkowo poprzez korzenie. Obydwie substancje biologicznie czynne działają wspólnie.

Fluroksypyr hamuje auksyny, to jest hormony roślinne odpowiedzialne za regulację wzrostu roślin.

Florasulam blokuje działanie enzymów odpowiedzialnych za proces syntezy aminokwasów.

Pierwsze objawy takie jak chlorozy i nerkozy widoczne są w górnych partiach roślin.

Środek najlepiej działa w temperaturze powyżej 5oC. Pierwsze objawy działania środka na chwasty są widoczne po upływie 2-3 dni. Całkowite zamieranie chwastów następuje po okresie do 3 tygodni, ale w warunkach mniej sprzyjanych działaniu środka może trwać do 6-8 tygodni. Środek zwalcza chwasty w początkowych fazach rozwojowych to jest do fazy 5-6 liści chwastów. Przytulia czepna jest zwalczana do wysokości 20 cm. Marunna bezwonna jest zwalczana do wysokości 8 cm.

Spektrum wrażliwości chwastów w zbożach ozimych:

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, ostróżeczka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest powojowaty (rdestówka powojowata), samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny, ostrożeń polny.
Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne.

Spektrum wrażliwości chwastów w zbożach jarych:

Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny, komosa biała, kapusta polna (brzoskiew), kurzyślad polny, rdest powojowaty (rdestówka powojowata), ostrożeń polny, poziewnik szorstki.
Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne.

STOSOWANIE ŚRODKA

PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, JĘCZMIEŃ JARY

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 1,25 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 1,0-1,25 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować wiosną od fazy 2. liścia do końca krzewienia (BBCH 12-29).

Maksymalna liczba zabiegów: 1.

Stosowanie środka w celu zwalczania przytulii czepnej

PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, JĘCZMIEŃ JARY

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 1,25-1,5 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować wiosną od fazy 1. kolanka do fazy liścia flagowego (BBCH 31-39).
Maksymalna liczba zabiegów: 1.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji do poziomu nie stwarzającego zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem (np. w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy przedsiewnej na polu tym można uprawiać wszystkie rośliny.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. W trakcie zabiegu oraz do 5 dni po zabiegu minimalna temperatura dobowa nie powinna być niższa niż 5°C.
2. Środka nie stosować:
- na plantacjach przeznaczonych do produkcji materiału siewnego,
- na rośliny mokre, chore i uszkodzone,
- w czasie nadmiernej suszy,
- po nocnych przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami.
3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
4. Regularnie sprawdzać aparaturę do opryskiwania. Przed użyciem sprawdzić pojemność cieczy w urządzeniu i wyrzut dysz.
Podczas jazdy i podczas opryskiwania ciecz użytkową utrzymywać w ruchu za pomocą włączonego mieszadła.
5. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
– postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin
– stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów,
– dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów szkodliwości,
– stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
– stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów (o różnym mechanizmie działania),
– dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,
– używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp.,
– używać kwalifikowanego materiału siewnego,
– czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na inne stanowiska.
W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą lub z posiadaczem zezwolenia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): Nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz): Nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: Należy uwzględnić następstwo roślin.