Przejdź do treści
insektycyd

Apollo® 500 SC

Apollo 500 SC

Informacje ogólne

Insektycyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

  • Chlofentezyna (związek z grupy tetrazyn) - 500 g/l

Apollo 500 SC jest akarycydem, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym, przeznaczonym do zwalczania przędziorka owocowca w jabłoni. Działa głównie jajobójczo, ale zwalcza również stadium larwy i pierwsze stadium nimfy. Nie działa na formy dorosłe. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych.

 

Szczegółowe informacje

ZAKRES STOSOWANIA TERMINY I DAWKI

JABŁOŃ
Przędziorek owocowiec

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Środek można również zastosować z adiuwantem w następujących dawkach:
- Apollo 500 SC w dawce 0,4 l/ha + Olejan 85 EC w dawce 1,5 l/ha lub
- Apollo 500 SC w dawce 0,4 l/ha + Silwet Gold w stężeniu 0,015%.

Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy pękania pąka, gdy widoczny jest zielony szczyt pierwszego liścia, do fazy różowego pąka (BBCH 07-57), najlepiej na początku wylęgu larw z jaj zimowych, który zbiega się z fazą zielonego pąka kwiatowego (BBCH 56).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 500 - 750 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

ŚRODKI OSTROŻNOSCI I ZALECENIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKA ROLNICZĄ

Opryskując rośliny zwracać uwagę na dokładne pokrycie roślin cieczą użytkową. Środek zawiera substancję czynną chlofentezyna – regulator wzrostu przędziorków – grupa IRAC 10A. W razie konieczności wykonania powtórnego zabiegu należy zastosować akarycyd zawierający substancję czynną z innej grupy chemicznej, o odmiennym mechanizmie działania.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): jabłko – 35 dni.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz): Nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: Nie dotyczy.