Przejdź do treści
regulator wzrostu

Chlormephon PL®

Chlormephon PL

Informacje ogólne

CHLORMEPHON PL jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie, do stosowania w pszenicy ozimej oraz jęczmieniu ozimym i jarym. CHLORMEPHON PL skraca i usztywnia źdźbło i może zwiększyć odporność na wyleganie. Skrócenie źdźbła nie wpływa ujemnie na wielkość kłosa i wykształcenie ziarna. Intensywność działania środka zależy od terminu zabiegu, fazy rozwojowej rośliny uprawnej, zwartości łanu, stanowiska oraz warunków atmosferycznych.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

 

Informacje techniczne

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

  • chlorek chloromekwatu (związek z grupy czwartorzędowych soli amoniowych) - 305 g/l (27,2%)
  • etefon (związek z grupy kwasów fosfonowych) – 155 g/l (13,8%)

ZAKRES STOSOWANIA TERMINY I DAWKI

JĘCZMIEŃ OZIMY, PSZENICA OZIMA

Termin stosowania:
Środek zastosować przed odnotowaniem jakichkolwiek objawów wylegania, od fazy drugiego kolanka (BBCH 32) do fazy szóstego kolanka (BBCH 36) poprzedzającej fazę, gdy widoczny jest (jeszcze zwinięty) liść flagowy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

JĘCZMIEŃ JARY

Termin stosowania:
Środek zastosować przed odnotowaniem jakichkolwiek objawów wylegania, od fazy drugiego kolanka (BBCH 32) do fazy szóstego kolanka (BBCH 36) poprzedzającej fazę, gdy widoczny jest (jeszcze zwinięty) liść flagowy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Słomy zbóż potraktowanych środkiem CHLORMEPHON PL nie przeznaczać do produkcji podłoży ogrodniczych, w tym przeznaczonych pod uprawę grzybów.

Środek stosować na stanowiskach, gdzie ze względu na warunki glebowe i klimatyczne istnieje zagrożenie wyleganiem, zwłaszcza na glebach żyznych, intensywnie nawożonych azotem.

Najlepsze wyniki uzyskuje się stosując środek na plantacji w dobrej kondycji, aktywnie rosnącej, przy zapewnieniu odpowiedniego nawożenia i przy właściwych warunkach wilgotnościowych oraz normalnym przebiegu pogody.

Środek stosować tylko w programach ochrony, w których nie przewiduje się zabiegów innymi środkami zawierającymi substancje czynną etefon.

W pszenicy ozimej i jęczmieniu ozimym dopuszcza się wcześniejszy zabieg (do fazy 1. kolanka - BBCH 31) środkiem zawierającym substancję czynną chloromekwat w zalecanej dawce.

Przed wykonaniem zabiegu na plantacji przewidzianej do produkcji materiału siewnego wskazana jest konsultacja z odbiorcą materiału siewnego.

Po zastosowaniu środka możliwe jest nieznaczne opóźnienie kłoszenia zbóż jako wynik skrócenia źdźbeł, nie ma to jednak wpływu na plonowanie. Możliwe jest również wystąpienie ograniczonego wylegania w późnej fazie wzrostu plantacji.

W warunkach stresu, w tym szczególnie stresu wilgotnościowego może wystąpić wtórne krzewienie, które może być nasilone po zastosowaniu środka.

Środka nie stosować:
− na glebach ubogich, w warunkach niskiego nawożenia azotowego,
− w okresach chłodów i przy występowaniu przymrozków, mrozu czy opadów śniegu,
− przy temperaturze powietrza powyżej 21°C, notowanej przed i w trakcie zabiegu oraz bezpośrednio po zabiegu,
− podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
− na rośliny mokre oraz w przypadku prognozowania opadów w dniu zabiegu,
− na plantacjach silnie porażonych przez choroby lub zaatakowanych przez szkodniki,
− na plantacjach z wyraźnymi objawami niedoboru składników pokarmowych,
− gdy gleba jest przesuszona,
− na plantacjach, gdzie rośliny poddane są stresowi na skutek wysokich temperatur, suszy, zalania oraz działania środków ochrony roślin,
− na plantacjach silnie zachwaszczonych, jeżeli nie zastosowano środków chwastobójczych, ponieważ skrócenie źdźbeł może stworzyć lepsze warunki dla rozwoju chwastów,
− przed upływem 10-u dni po zastosowaniu środków chwastobójczych.

Podczas stosowania nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): Nie dotyczy