Etický Kódex ADAMA

Úvod

Adama[1] je globálna skupina pôsobiaca vo viac ako 100 krajinách celého sveta, v  pracovnom prostredí, ktoré je náročné okrem iného aj kvôli rozdielom v kultúre, zvykoch a právnych systémoch každej krajiny. Naše odvetvie je predmetom neustálej kritiky širokého spektra zainteresovaných organizácií a širokej verejnosti, ktorí na nás kladú vysoké štandardy.

Kódex správania spoločnosti Adama je sprievodcom etických noriem, ktoré sa očakávajú od všetkých našich zamestnancov[2] ako zástupcov skupiny pri rokovaniach s vládnymi orgánmi, dodávateľmi, zákazníkmi, konkurentmi a komunitou, v ktorej operujeme. Načrtá naše obchodné, sociálne a environmentálne zodpovednosti a jasne stanovuje normy, ktoré očakávame od našich zamestnancov a partnerov. Kódex správania nestanovuje nové pravidlá správania, ale skôr formalizuje prijaté a bežné pravidlá správania firmy Adama.

Aby sme splnili tieto štandardy, všetci musíme prevziať osobnú zodpovednosť za to, že konáme etickým a zodpovedným spôsobom, bezúhonne a s pochopením toho, čo to znamená a prečo to je také dôležité. Spoločnosť Adama a jej zamestnanci by sa mali vždy usilovať o zlepšenie a podporu Kódexu správania.


[1]V rámci tohto Kódexu pojem „Adama“ alebo „the Group” znamená Adama Group alebo spoločnosť v rámci  Adama Group.

[2]V rámci tohto Kódexu sa pojem “ľudia” a ”zamestnanec” a ”jednotlivec” vzťahuje na zamestnanca, manažéra, a riaditeľa spoločnosti Adama, ako aj poskytovateľa služieb (manažérskych, poradenských atď.)

 

VŠEOBECNÉ

1.1   Cieľ

Kódex správania je určený nato, aby poskytol jasné a ľahko implementovateľné pravidlá poskytujúce poradenstvo v správaní, ktoré sa od nás očakáva, najmä v náročných situáciách alebo v prípadoch, keď ide o ťažké rozhodnutia.

1.2     Stav Kódexu

Spoločnosť Adama je pevne odhodlaná viesť naše obchodné záležitosti čestne a bezúhonne, v úplnom súlade so všetkými platnými zákonmi, pravidlami a predpismi („Zákon“). Kódex správania je založený na zásadách integrity, čestnosti, dôveryhodnosti a zodpovednosti. Je určený na integráciu s ustanoveniami zákona, ich doplnenie a pridanie.

Kódex správania nepredstavuje náhradu a nenahrádza ustanovenia zákona. V každom prípade konfliktu medzi uplatniteľnými ustanoveniami zákona a pokynmi Kódexu musia byť dodržané ustanovenia zákona.

Kódex správania nepredstavuje uzavretý a úplný zoznam všetkých etických a odborných požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na spoločnosť Adama a jej zamestnancov, a nie je náhradou za vykonanie správneho rozhodnutia a úsudku. Ak tento Kódex neposkytuje vhodnú odpoveď na konkrétnu dilemu, musíme preskúmať akciu, ktorú chceme vykonať, podľa kritérií, akými sú: a) je akcia právna? b) je vhodné vykonať túto akciu? (c) čo si budú ľudia okolo mňa myslieť o akcii, ktorú som si vybral? Okrem Kódexu správania má spoločnosť Adama postupy a pravidlá týkajúce sa konkrétnych tém, ktoré sú k dispozícii všetkým zamestnancom a ktoré majú za cieľ podrobnejšie upraviť všeobecné zásady opísané v tomto Kódexe.

1.3   Použitie

Kódex správania sa vzťahuje na ľudí na celom svete.[3]

 


[3]Kódex správania je určený pre všetkých zamestnancov spoločnosti, v rovnakej miere pre ženy a mužov. Anglická verzia tohto Kódexu uvádza len mužský rod z dôvodu väčšieho komfortu. 

 

ZÁVÄZOK SPOLOČNOSTI ADAMA K JEJ ZAMESTNANCOM

2.1    Zamestnanie v spoločnosti Adama je založené na slobodnej vôli  

Naši zamestnanci môžu slobodne ukončiť svoje pôsobenie v spoločnosti Adama po poskytnutí primeraného oznámenia na základe individuálnych alebo kolektívnych zmlúv a podľa platných zákonov.

2.2    Sloboda združovania sa a právo na kolektívne zmluvy

Spoločnosť Adama rešpektuje právo všetkých svojich zamestnancov na vstup do alebo vytváranie odborových zväzov podľa vlastného výberu a právo na kolektívne vyjednávanie. Zástupcovia pracovníkov nebudú diskriminovaní a budú môcť získať prístup k informáciám, aby mohli na pracovisku vykonávať svoje zastupujúce funkcie.

2.3    Spravodlivé pracovné podmienky

Spoločnosť Adama zamestnáva svojich ľudí na celom svete prostredníctvom kolektívnych zmlúv, osobných zmlúv alebo iných dohôd v súlade s ustanoveniami platného zákona.

Spoločnosť Adama nepoužíva nútenú, viazanú a ani povinnú prácu a zároveň žiadnym spôsobom nezneužíva deti na prácu. Podľa platných právnych predpisov môže spoločnosť Adama povoliť deťom vo veku 14-18 rokov účasť na letných prácach, prax v priemysle alebo stáži (ale nie v nebezpečných podmienkach a ani v nočných hodinách) v súlade s miestnymi platnými právnymi predpismi a pod riadiacim dohľadom.

Mzdy a výhody, ktoré spoločnosť Adama vypláca svojim zamestnancom, spĺňajú minimálne miestne právne normy a všetky musia obsahovať písomné informácie o mzdových podmienkach zamestnania.

Akékoľvek zrážky zo mzdy, ktoré nie sú stanovené miestnym právom, sú povolené iba s explicitným súhlasom dotknutej osoby.

Pracovná doba je v súlade s miestnymi zákonmi v každej lokalite spoločnosti Adama.

Záväzky voči našim zamestnancom podľa miestnych zákonov práce a zákonov a predpisov o sociálnom zabezpečení, ktoré vyplývajú z riadneho pracovného pomeru, nesmú byť obchádzané cez pracovné zmluvy, subdodávateľské zmluvy, „domáce“ dohody alebo prostredníctvom učebných plánov.

2.4     Rovné príležitosti

Spoločnosť Adama podporuje poskytovanie rovných príležitostí a zaväzuje sa k udržiavaniu pracoviska bez diskriminácie a sexuálneho obťažovania. Rešpektujeme rozmanitosť a zaobchádzame s našimi zamestnancami čestne, spravodlivo, dôstojne a s rešpektom. Diskriminácia nie je tolerovaná pri prijímaní, odmeňovaní, prístupe k odbornej príprave, podpore, ukončení alebo odchode do dôchodku na akomkoľvek základe vrátane pohlavia, rasy, sexuálnej orientácie, náboženstva, národnosti, veku, zdravotného postihnutia, rodinného stavu, členstva v odboroch alebo politickej príslušnosti.

Zamestnávame jednotlivcov a ich platy určujeme podľa objektívnych ukazovateľov, ktorými sú v prvom rade: osobnostná kvalifikácia, vzdelanie, predchádzajúci záznam o zamestnanosti, vhodnosť na prácu atď. Aby sa na pracovisku zabránilo zbytočným konfliktom záujmov, spoločnosť Adama odrádza od zamestnávania príbuzných[4] v rámci rovnakej firmy alebo operačnej jednotky a nezamestná príbuzných v prostredí na pracovisku, kde jeden je druhému podriadený.

2.5    Umožnenie uspokojivého pracovného prostredia

Spoločnosť Adama kladie veľký dôraz na poskytovanie pohodlného, podporného, bezpečného a spravodlivého pracovného prostredia. Nebudeme tolerovať žiadne správanie[5], ktoré môže predstavovať diskrimináciu, trestný čin, sexuálne alebo iné obťažovanie, verbálne alebo fyzické (alebo hrozbu takéhoto) zneužitie, ponižovanie alebo akékoľvek iné formy zastrašovania našich zamestnancov alebo akejkoľvek inej osoby alebo subjektu, s ktorým majú naši  zamestnanci počas práce v spoločnosti Adama kontakt. Na akékoľvek takéto správanie budeme reagovať disciplinárnymi alebo inými vhodnými a dostupnými krokmi v súlade s miestnym platným zákonom, príslušnými dohodami a týmto Kódexom.

2.6    Ochrana súkromia

Spoločnosť Adama si uvedomuje dôležitosť ochrany osobných údajov svojich zamestnancov a iných osôb, ako sú zákazníci, a dbá na ich primeranú ochranu a zaobchádzanie s nimi. Spoločnosť Adama má zavedené postupy, ktoré zabezpečujú, že zhromažďujeme a používame osobné údaje na osobitné legitímne účely a že ich môžeme legálne spracovať a zdieľať s lokálnymi a globálnymi predajcami, dodávateľmi a inými osobami podliehajúcimi príslušným ochranám. Zabezpečujeme, aby boli jednotlivci o svojich osobných informáciách riadne informovaní a mohli uplatňovať svoje práva vzhľadom na ich osobné údaje a v súlade so zákonom striktne zachovávame dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov.

2.7    Bezpečnosť pri práci

Spoločnosť Adama sa zaväzuje poskytovať bezpečné pracovné prostredie a prísne dodržiava všetky príslušné právne predpisy, aby chránila zdravie a bezpečnosť svojich zamestnancov. Na zabezpečenie bezpečného pracovného prostredia implementujeme bezpečnostný program v každom z našich zariadení podľa povahy činnosti lokality.

Všetci naši zamestnanci majú povinnosť striktne dodržiavať príslušné bezpečnostné pravidlá a pokyny, ktoré sú určené na zabezpečenie blaha, zdravia ich samotných a ich spolupracovníkov. To v prípade potreby zahŕňa použitie vhodného oblečenia a ochranného vybavenia. Všetci jednotlivci sú povinní bezodkladne oznámiť príslušnému manažérovi, či došlo k incidentu alebo možnosti bezpečnostného incidentu, alebo k akejkoľvek odchýlke od bezpečnostných pokynov.

2.8    Zodpovednosť manažérov

Spoločnosť Adama vyžaduje od našich manažérov, aby sa správali vhodným spôsobom a aby boli vzorom pre svojich podriadených, aby vytvorili pracovné prostredie, ktoré spĺňa a podporuje slušné správanie. Zodpovednosťou manažérov je zabezpečiť, aby podriadení mali primerané odborné znalosti a školenie a aby počas svojej práce získavali akékoľvek ďalšie znalosti potrebné na vykonávanie svojej práce.


[4]V tomto Kódexe sa pojem „príbuzný“ vzťahuje na druha/družku, brata alebo sestru, rodiča, starých rodičov, deti alebo deti druha/družky alebo ich partnerov

[5] V tomto Kódexe pojem „správanie“ znamená oboje, aj čin aj nečinnosť.

 

ZODPOVEDNOSŤ ZAMESTNANCOV VOČI SPOLOČNOSTI

3.1    Ochrana majetku spoločnosti

Krádež, vandalizmus alebo nevhodné používanie majetku skupiny môže poškodiť jej ziskovosť a stav aktív. Každý musí chrániť všetky aktíva, majetok a zdroje skupiny a aplikovať a používať ich iba na účely podnikania spoločnosti Adama a nie na osobný zisk.

3.2    Uchovávanie záznamov a obchodných dokumentov

Dokumenty vytvorené počas bežného pracovného postupu môžu obsahovať informácie, ktoré sú pre spoločnosť dôležité na obchodné účely a taktiež môžu byť dôležité v súdnych konaniach, ktoré sú vedené alebo môžu byť vedené spoločnosťou Adama alebo proti nej. Všetci musíme zabezpečiť, aby boli všetky záznamy, správy a účty spoločnosti Adama pripravené a riadne uložené v súlade s platnými právnymi predpismi a normami prijatými touto spoločnosťou.

Primerane tomu sú všetci naši zamestnanci povinní striktne dodržiavať akýkoľvek dokument, ktorý vytvorili alebo sa dostal do ich vlastníctva v priebehu ich práce alebo v súvislosti s ich prácou, ktorú pokladajú za významnú, pokiaľ nie je zachovanie takéhoto dokumentu v rozpore s akoukoľvek inou politikou alebo postupom spoločnosti Adama. Pri pochybnostiach o významnosti akéhokoľvek dokumentu sa môže jednotlivec poradiť so svojím manažérom.

Dokumenty nesmú byť zmenené alebo zničené s úmyslom brániť, mariť alebo ovplyvňovať vyšetrovanie akýchkoľvek záležitostí patriacich do jurisdikcie príslušného vládneho oddelenia alebo agentúry, alebo vo vzťahu alebo uvažovaniu o tejto záležitosti.

3.3    Vyhýbanie sa konfliktom záujmu

Správanie sa jednotlivca, ktorého cieľom je alebo sa zdá, že je propagácia osobných záujmov voči záujmom skupiny, poškodzuje ziskovosť spoločnosti Adama, ako aj našu dobrú povesť a záujmy a môže predstavovať porušenie zákona. Naši zamestnanci majú zakázané pracovať alebo poskytovať služby tretím stranám za úhradu alebo bezplatne bez písomného súhlasu firmy Adama. Okrem toho majú zamestnanci absolútny zákaz pracovať alebo poskytovať službu za peniaze alebo bezodplatne akejkoľvek tretej strane, ktorá má obchodné vzťahy s firmou Adama alebo s ňou priamo alebo nepriamo súťaží; a/alebo majú zakázané vykonávať obchodnú činnosť v mene spoločnosti Adama s treťou stranou, ktorá je vo vlastníctve príbuzného zamestnanca, alebo so zamestnávateľom alebo zamestnancom príbuzného zamestnanca.

Okrem toho naši zamestnanci nebudú priamo ani nepriamo dostávať žiadne dary od dodávateľov alebo tretích strán, s ktorými podnikáme (to sa netýka nominálnych darov, ktoré sa zvyčajne dávajú). Pozri časť 4.6.

Ak existuje obava, že takýto konflikt záujmov existuje alebo by mohol vzniknúť, od našich zamestnancov sa vyžaduje, aby o tom upovedomili svojho manažéra a/alebo právne oddelenie.

3.4    Zaručenie dôvernosti a zdieľania vedomostí 

          Naši zamestnanci budú zachovávať diskrétnosť a chrániť obchodné tajomstvá, ktoré patria spoločnosti Adama, a nebudú ich využívať na iné ako obchodné účely. Všetky informácie týkajúce sa podnikania spoločnosti Adama vrátane osobných údajov, ktoré nie sú súčasťou verejnej oblasti, sa považujú za dôverné informácie a každý jednotlivec je povinný držať ich v tajnosti.

            Zverejnenie dôverných informácií osobám, ktoré na ne nemajú oprávnenie, vrátane iného zamestnanca spoločnosti Adama, a akékoľvek používanie dôverných informácií na akýkoľvek iný účel, ako je dôvod, na ktorý ich spoločnosť Adama poskytla, môže spôsobiť tejto spoločnosti značnú ujmu. Naši zamestnanci musia uchovávať informácie dôverné a zabezpečiť, spracovať alebo používať ich iba v súlade s pokynmi skupiny. Táto povinnosť platí tak počas zamestnania, ako aj po jeho ukončení.

            Spoločnosť Adama zároveň vykonáva riadne postupy, ktoré zabezpečujú bezpečný tok informácií a prístup k nim, a umožňuje, aby naši zamestnanci rozdelili informácie na základe „nutnosti vedieť“ na podporu a ochranu podnikania spoločnosti.

3.5    Úplná a presná dokumentácia akcií   

Podľa ustanovení zákona je spoločnosť Adama povinná predložiť finančné výkazy, ktoré presne odrážajú príjmy, výdavky, aktíva a povinnosti. Naši zamestnanci musia v plnom rozsahu a správnym spôsobom zdokumentovať všetky kroky, za ktoré sú zodpovední a ktoré majú finančné dôsledky, aby sa zabezpečilo, že spoločnosť Adama spĺňa zákonné ustanovenia. Naše správy a dokumenty podané alebo predložené príslušným burzám, regulačným orgánom a iným poskytovateľom verejných komunikačných služieb obsahujú presné, včasné a jasné odhalenie.

3.6    Dôverná obchodná politika      

Obchoduje sa s cennými papiermi (akcie a dlhopisy) spoločnosti Adama. Firma Adama a jej zamestnanci sú povinní dodržiavať príslušné zákony týkajúce sa obchodovania s cennými papiermi. Jednotlivcom je zakázané obchodovať s inými neverejnými informáciami alebo ich inak používať na osobný účel alebo účel tretej strany. Podstatné informácie sú informácie, ktoré ak sú známe verejnosti, môžu ovplyvniť cenu cenných papierov skupiny. Medzi významné informácie patria okrem iného informácie o očakávaných finančných výsledkoch, informácie o závažných rokovaniach, na ktorých sa firma Adama zúčastňuje, informácie o očakávanom zisku alebo strate atď.

Pokyny tohto Kódexu sú dodatočné k ustanoveniam uvedeným v Dôvernej obchodnej politike, Podvodom s cennými papiermi a postupom manipulácie, ktoré Spoločnosť prijala v rámci interného programu právneho súladu v oblasti cenných papierov, a v tejto otázke nepredstavujú úplný zoznam zákazov uložených zákonom.

 

ETICKÉ OBCHODNÉ POSTUPY

4.1    Správne jednanie s orgánmi

Aby sme mohli viesť naše podnikanie, vyžadujeme rôzne registrácie, licencie a povolenia od rôznych orgánov v každej krajine. Spoločnosť Adama je odhodlaná uskutočňovať požadovaný kontakt s úradmi v súlade s vysokými etickými a profesionálnymi štandardmi pri dodržaní príslušných ustanovení každého zákona. Naši zamestnanci majú zakázané používať nelegitímne alebo nevhodné prostriedky (vrátane poskytovania úplatkov, darov alebo iných platieb či stimulov) ako prostriedky na podporu obchodných záujmov spoločnosti Adama.

Spoločnosť Adama bude spolupracovať so všetkými návrhmi a žiadosťami oficiálnych orgánov a v súlade so svojimi zákonnými právami poskytne originálne a presné informácie, ak sa to vyžaduje. Ak nie je jasné, či spoločnosť musí odpovedať na žiadosť, a ak existujú pochybnosti o tom, ako by mala odpovedať na žiadosť, zamestnanec by sa mal poradiť s priamym nadriadeným a právnym oddelením.

4.2    Správne jednanie so zákazníkmi

Spoločnosť Adama je odhodlaná vyrábať a propagovať výrobky, ktoré sú vysokokvalitné a bezpečné na použitie. Používame medzinárodné štandardy kvality a pracovné metódy podľa organizovaných a jasných postupov, aby sme zabezpečili kvalitu našich výrobkov. Naši zamestnanci musia pracovať s náležitou starostlivosťou pri hľadaní a prevencii procesov, ktoré môžu poškodiť kvalitu našich výrobkov.

Udržiavame otvorené vzťahy s našimi zákazníkmi a používateľmi našich produktov s cieľom zabezpečiť spokojnosť zákazníkov s našimi produktmi a úrovňou ich kvality. Prijímame správcovské opatrenia na podporu bezpečného a efektívneho využívania našich produktov.

Reklamné, predajné a marketingové postupy sa vykonávajú v súlade s platným zákonom.

4.3    Správne jednanie s dodávateľmi

Spoločnosť Adama si uvedomuje, že kvalita našich produktov je okrem iného ovplyvňovaná kvalitou našich vzťahov s našimi dodávateľmi. Z tohto dôvodu udržiavame s našimi dodávateľmi na základe jasných a organizovaných postupov efektívne, čestné a legálne obchodné vzťahy.

Spoločnosť Adama neustále uskutočňuje verejné súťaže medzi našimi rôznymi dodávateľmi s cieľom dosiahnuť optimálne podmienky a ceny a poskytnúť potenciálnym dodávateľom možnosť získať podiel na našom podnikaní. To nám tiež pomáha zabezpečiť, aby sa dodávatelia zaviazali poskytovať vysokokvalitné služby za konkurenčné ceny. Dôraz kladieme na vytváranie a udržiavanie obchodných vzťahov s dodávateľmi, ktorí sú prísni, pokiaľ ide o plnenie zákonných ustanovení týkajúcich sa práv zamestnancov, ako aj zdravia a bezpečnosti, ochrany životného prostredia a pod.

4.4    Správne jednanie s konkurenciou

Spoločnosť Adama si uvedomuje, že informácie súvisiace s podnikaním našich konkurentov majú veľkú hodnotu, a koná tak, aby získala a použila takéto informácie výlučne zákonnými prostriedkami. Spoločnosť Adama a jej zamestnanci nebudú robiť žiadne kroky, ktoré by mohli zahŕňať žiadanie od zamestnancov alebo iných strán spojených s našimi konkurentmi získať informácie týkajúce sa podnikania konkurentov spôsobom, ktorý vedie k porušeniu dohody o dôvernosti alebo inej povinnosti voči konkurentom alebo ovplyvňuje ich majetok alebo práva.

Naši zamestnanci musia dodržiavať príslušné zákony o hospodárskej súťaži. Nebudeme sa zúčastňovať na dohodách, či už písomných alebo ústnych, so skutočnými alebo potenciálnymi konkurentmi, ktoré nie sú v súlade so zákonom.

Pokyny tohto Kódexu sú dodatočné k ustanoveniam programu Anti-Trust Compliance, ktorý Spoločnosť prijala, a nepredstavujú úplný zoznam zákonných zákazov v tejto oblasti.

4.5    Nulová tolerancia podplácania a korupcie

Všetky činnosti s verejnými činiteľmi alebo inými tretími stranami musia byť v súlade s vnútroštátnymi zákonmi a medzinárodnými dohovormi a musia byť vykonávané s vysokou úrovňou integrity.

Spoločnosť Adama má nulovú toleranciu voči úplatkárstvu a/alebo korupcii, a preto nebudeme poskytovať alebo ponúkať žiadnemu verejnému činiteľovi alebo obchodnému partnerovi priamo ani prostredníctvom tretích strán žiadnu protiprávnu platbu, stimul alebo hodnotu, ktorá by ovplyvnila obchodné alebo oficiálne rozhodnutie alebo by znamenala neoprávnenú výhodu.

Spoločnosť Adama dohliada a presadzuje princípy nulovej tolerancie úplatkárstva a korupcie u všetkých svojich zamestnancov a všetkých  obchodných partnerov.

Pokyny tohto Kódexu sú dodatočné k ustanoveniam stanoveným v programe dodržiavania predpisov v boji proti korupcii, ktoré Spoločnosť prijala, a nepredstavujú úplný zoznam zákazov uložených zákonom v tejto veci.

4.6    Ponúkanie a prijímanie darov, Služby a zábava

Darčeky, služby a pohostenie sú prijateľné len ako riadne a legálne obchodné zdvorilosti. Spoločnosť Adama poskytne dary, pohostenie a neplatené služby, iba ak existujú bežné obchodné praktiky a keď nie sú v rozpore s platnými zákonmi. Naši zamestnanci môžu prijímať dary, pohostenie alebo osobné výhody, iba ak nemôžu neprimerane ovplyvniť obchodné rozhodnutie. Tretie strany nesmú byť použité na obchádzanie týchto prísnych pravidiel správania.

Pozrite si pravidlá týkajúce sa obchodných darov a pohostenia

4.7    Lobing

Pri vhodných príležitostiach sa spoločnosť Adama môže zapojiť do politického lobingu s cieľom podpory našich cieľov a zlepšenia komunity, v ktorej žijeme a pracujeme.Akákoľvek takáto činnosť sa bude vykonávať bezúhonne a v súlade s miestnymi zákonmi.

4.8    Politické príspevky

Akýkoľvek politický príspevok spoločnosti Adama musí byť vykonaný v súlade s platnými miestnymi zákonmi a schválený manažmentom skupiny.

4.9   Testovanie na zvieratách

Spoločnosť Adama bude používať štúdie na zvieratách, iba ak to vyžaduje splnenie požiadaviek príslušného regulačného orgánu kvôli schváleniu registrácie výrobku a ak nie je k dispozícii žiadna iná alternatívna, vhodná alebo relevantná štúdia.

Na vykonanie takýchto štúdií vyberáme dodávateľov v súlade s vysokými štandardmi s ustanoveniami všetkých platných právnych predpisov týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat a očakávame od nich, že budú dodržiavať všetky platné zákony a etické normy. Spoločnosť Adama monitoruje poskytovanie týchto služieb, čím sa zabezpečí splnenie týchto vysokých štandardov.

 

ZÁVÄZOK VOČI KOMUNITE

Spoločnosť Adama je hlboko oddaná zlepšovaniu a rozvoju komunity, v ktorej operujeme. Sme donormi sociálnych organizácií a robíme programy na podporu ďalšieho vzdelávania. Činnosť spoločnosti v prospech komunity sa dosahuje s účasťou našich zamestnancov. Naše aktivity zahŕňajú naše hodnoty na podporu sociálnej a firemnej zodpovednosti, excelentnosť v odbore a vzdelávaní, citlivosť a účasť v miestnych komunitách, v ktorých pôsobíme. Sme pripravení vypočuť si obavy miestnych komunít a ak to je možné, aj na ne konštruktívne reagovať.

 

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Spoločnosť Adama pracuje s plným vedomím dôležitosti ochrany životného prostredia a investuje značné finančné zdroje, úsilie a pozornosť na neustále zlepšovanie bezpečnosti našich zariadení a ochranu životného prostredia.

Spoločnosť Adama sa zaväzuje konať v súlade s ustanoveniami zákona, štandardmi a licenciami, ktoré sa na ne v danom okamihu vzťahujú, pokiaľ ide o bezpečnosť a ochranu životného prostredia. V súlade s tým sú naši ľudia povzbudzovaní, aby venovali náležitú pozornosť každému vykonanému úkonu, ktorý môže mať vplyv na životné prostredie.

Dozor nad výrobkom

Spoločnosť Adama sa svojou prácou snaží zabezpečiť, aby obchodní partneri boli plne informovaní o požiadavkách na zabezpečenie bezpečnej manipulácie a zodpovedného používania a likvidácie našich výrobkov, a preto poskytuje informácie a školenia počas celého životného cyklu príslušných produktov.

 

ZODPOVEDNOSŤ ZA SPRÁVNE KONANIE

7.1    Zodpovednosť zamestnanca a verejné vyjadrenie svojho názoru

Kódex správania predstavuje súbor pokynov, ktoré sa vzťahujú na spoločnosť a aj na jej zamestnancov. Spoločnosť Adama vyžaduje, aby všetky osoby, ktoré sa týmto Kódexom riadia, skúmali pokyny a dodržiavali ich.

Očakávame, že naši zamestnanci sa verejne prejavia, ak vedia alebo majú podozrenie, že niekto nekoná v súlade s Kódexom správania, a taktiež pomôžu podporovať správne konanie a zlepšovať interné procesy. Naši zamestnanci sú povzbudzovaní, aby nahlásili akékoľvek obavy z porušenia ustanovení zákona a/alebo postupov spoločnosti Adama a/alebo tohto Kódexu v súlade s postupom oznamovania a vyšetrovania v rámci Interného nahlásenia a vyšetrovania nesprávneho konania spoločnosti Adama. Bežným postupom podávania správ sú a) priamy manažér alebo b) vedúci členovia manažmentu spoločnosti Adama, c) GLC a/alebo akýkoľvek člen tímu pre právne služby a dodržiavanie predpisov, alebo d) miestny zástupca pre ľudské zdroje alebo obchodný partner v oblasti ľudských zdrojov.

Použité môžu byť aj nasledujúce kontakty:

Telefónne číslo:                  +972-73-232-1923

E-mail:                                 cod.ethi@adama.com  

Spoločnosť Adama tiež prípadne prevádzkuje službu Speak Up, ktorá je dôvernou horúcou linkou, ktorá umožňuje komukoľvek oznámiť podozrenie prostredníctvom nezávislej služby, ktorú prevádzkuje tretia strana a je k dispozícii vo všetkých jazykoch spoločnosti Adama. Podrobné informácie nájdete na stránkach Adama.Net.

Všetci naši zamestnanci musia spolupracovať pri každom internom vyšetrovaní o nevhodnom konaní.

7.2    Zodpovednosť spoločnosti

Adama pripisuje mimoriadny význam dodržiavaniu správneho konania a implementácií pokynov tohto Kódexu. Spoločnosť Adama sa bude zaoberať akoukoľvek sťažnosťou týkajúcou sa nevhodného konania predloženou v dobrej viere a prípadne ju bude vyšetrovať s cieľom zistiť, či došlo k prehrešku. V prípade jeho zistenia sa prijme príslušné disciplinárne opatrenie.

Generálny právny zástupca skupiny má hlavnú zodpovednosť a právomoc implementovať ustanovenia Kódexu správania. Spoločnosť Adama mu poskytne  všetky potrebné zdroje, aby mu umožnila dohliadať na prispôsobenie a implementáciu ustanovení Kódexu správania.

Spoločnosť Adama podnikne všetky potrebné kroky na zabezpečenie toho, aby osoba, ktorá sa v dobrej viere sťažuje na nevhodné konanie, nebola nijakým spôsobom poškodená, aby bolo zabezpečené slobodné nahlasovanie našich zamestnancov o nevhodnom správaní, bez obáv z obťažovania v dôsledku podania správy.

Pravidlá a časť venovaná právnemu súladu

Ďalšie informácie a prístup k špecifickým interným pravidlám spoločnosti Adama, na ktoré sa v tomto Kódexe správania odkazuje, sú k dispozícii na stránke Adama.Net.

 

VÝNIMKY A ZMENY KÓDEXU

Akékoľvek výnimky (vrátane implicitných výnimiek) z ustanovení tohto Kódexu môžu byť pre riaditeľov alebo úradníkov spoločnosti Adama udelené iba správnou radou spoločnosti Adama alebo jej výborom a budú okamžite zverejnené jej akcionárom.

Zmeny a doplnenia tohto Kódexu musia byť schválené správnou radou spoločnosti a budú uverejnené.