Skip
Подразумевано

ZAŠTITA ULJANE REPICE OD ŠTETOČINA U JESEN

Подразумевано

Zadatak proizvođača uljane repice je da biljka bude zdrava i u dobroj kondiciji uđe u fazu zimskog mirovanja. Samo tako proizvođači uz adekvatne agrotehničke mere na proleće mogu očekivati stabilne i sigurne prinose.

Početni razvoj biljke je najznačajniji. Treba voditi računa o zaštiti ove kulture: suzbiti korove, sprečiti širenje bolesti i suzbiti delovanje štetnih insekata.

Najznačajnij štetni insekti koji se javljaju tokom jeseni su: crvenorepi repin buvač (Psylliodes chrysocephala) i repičina lisna osa (Athalia rosae). Ukoliko proizvođači zanemare ove štetočine doći će do gubitka sklopa na parceli i biljka će oslabljena ući u period zimskog mirovanaja. Sve ovo može dovesti do potpunog gubitka prinosa.

REPIČIN CRVENOGLAVI BUVAČ – Psylliodes chrysocephala

Odrasli insekti prave jamičaste otvore na kotiledonima i listovima uljane repice i mogu naneti znatne štete pri toplom i suvom vremenu. Jači napad usporava porast biljaka i povećava osetljivost na izmrzavanje. Odrasli insekti se aktiviraju krajem avgusta i početkom septembra i pronalaze uljanu repicu na udaljenosti i do četiri kilometara. Ženke polažu jaja u zemljište u blizini biljaka od septembra do mrazeva. Ispiljene larve ubušuju se u drške donjih listova, a penju se i do vršnih delova ne prekidajući razvoj ni tokom blagih zima. Štete od larvi ovog buvača mogu biti vrlo značajne. Stoga je važno blagovremeno suzbijanje odraslog insekta buvača. U početnim fazama razvoja repice, ne samo da mogu dovesti do gubitka sklopa, već i do gubitka čitave proizvodnje usled jačih napada ili do povećane osetljivosti oštećenih biljaka na niske temperature tokom zime.

SUZBIJANJE

Kada se vizuelnim pregledom ustanovi u proseku više od dva imaga po metru kvadratnom u jesen vršiti suzbijanje ili kada je oštećeno 10% lisne mase treba otpočeti sa suzbijanjem.

Naša preporuka je da proizvođači koriste peparat Pyrinex® Super (hlorpirifos 400 g/l + bifentrin 20 g/l) u dozi od 0,4-0,5 l/ha.

REPIČINA LISNA OSA – Athalia rosae

Vrsta je rasprostranjena u skoro svim našim proizvodnim rejonima i predstavlja jednu od najvažnijih štetočina uljane repice. Štetočina ima tri generacije godišnje i prezimljava kao pagusenica u zemljištu.

Osica je dužine oko 8 mm, a štetna je njena pagusenica. Ona je najpre crno-sive boje, a posle zadnjeg presvlačenja žutozelena

Njihov razvoj traje 15-20 dana. Vrlo su proždrljive, naročito u podnevnim satima kad je najtoplije. List grizu prvo između nerava, unište ga tako da ostaje čitava samo glavna nervatura. Štete od ove vrste se mogu lako uočiti po izjedenim biljkama. Do šteta dolazi usled napada poslednje generacije u septembru i oktobru.

SUZBIJANJE

Kritična vrednost kada treba vršiti suzbijanje je kada se vizuelnim pregledom ustanovi u proseku više od jedne pagusenice po biljci ili 50 gusenica po metru kvadratnom. Suzbijanje se izvodi dok su pagusenice manje od 10 mm.

Naša preporuka je da proizvođači koriste peparat Pyrinex® Super (hlorpirifos 400 g/l + bifentrin 20 g/l) u dozi od 0,4-0,5 l/ha.

Zašto Pyrinex Super?

Pyrinex® Super je jedinstvena kombinacija aktivnih materija. Obezbeđuje brz početak delovanja i dugotrajnije delovanje. Ima izraženu perzistentnost i fotostabilnost. Pouzdan je čak i na nižim temperaturama.