Fotkaj plod i uvećaj rod!

Pokažimo da je selo, ma gde u Srbiji bilo, rodno, plodno i živo!

Poklanjamo 10 paketa iznenađenja Adaminih preparata za zaštitu 5 hektara na foto-konkursu “Fotkaj plod i uvećaj rod”.

Fotografiši plod, na njivi, u voćnjaku, vinogradu, kod kuće, bilo gde, lajkuj nas na facebook stranici Adama Srbija, fotografiju pošalji u Inbox ili na e-mail: adamasrbija@gmail.com i uz fotografiju pošalji ime, prezime, mesto prebivališta i kontakt telefon.

Najlepše fotografije očekuju nagrade.

Konkurs traje od 1. aprila do 15. septembra.

Dostavljanjem svojih fotografija, najpre garantujete da su takve fotografije Vaše autorsko delo, te da dostavljanjem takvih fotografija neće biti prekršeno bilo koje autorsko, drugo pravo intelektualne svojine, niti bilo koje drugo pravo trećeg lica, te se saglašavate da preuzimate punu odgovornost za takvu garanciju, što uključuje nadoknadu bilo koje štete koju Adama SRB može pretrpeti zbog toga što bi se moglo ispostaviti da se korišćenjem fotografije od strane Adama SRB, na način dalje predviđen, krši bilo koje pravo bilo kog trećeg lica.

Dostavljanjem svojih fotografija, prenosite na Adama SRB bez naknade, isključivo, vremenski i prostorno neograničeno imovinsko autorsko pravo na fotografija, koji prenos prava će omogućiti Adama SRB da bez Vašeg pristanka, prethodnog ili naknadnog takve fotografije (1) objavljuje na nalozima Adama SRB na društvenim mrežama/platformama Facebook i Instagram, (2) objavljuje na internet stranici Adama SRB, i (3) iskoristi fotografije u katalozima, brošurama i flajerima koje izdaje Adama SRB za svoje poslovne i promotivne potrebe, te da (4) na svaki drugi način, ne remeteći moralna autorska prava Vas kao autora, koristi takve fotografije u komercijalne i druge svrhe.

Pobednici na konkursu, ovim putem, daju saglasnost i prihvataju obavezu da po objavljivanju rezultata konkursa i njihove pobede, daju intervju i fotografišu se u cilju promocije konkrusa, pri čemu unapred daju saglasnost da takva fotografija, te intervju mogu biti korišćeni u dalje promotivne i komercijalne svrhe u korist Adama Srbija.

 

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI UČESNIKA KONKURSA

Ovo obaveštenje o obradi podataka o ličnosti (u daljem tekstu: „Obaveštenje“) opisuje način na koji Adama SRB doo Beograd, sa sedištem na adredi Bulevar Mihaila Pupina br. 6, PC Ušće, Novi Beograd - Beograd; matični broj: 20435054 (u daljem tekstu: “Adama” ili “Mi”), prikuplja, koristi, čuva, ili na drugi način obrađuje podatke o ličnosti učesnika konkursa za najlepšu fotografiju za poljoprivredne proizvođače „Fotkaj plod i uvećaj rod“ (u daljem tekstu: „Konkurs“) pod uslovima i u vremenskom periodu sadržanom u Pravilima učešća.

Adama obrađuje Vaše podatke o ličnosti u skladu sa ovim Obaveštenjem, koje je izrađeno u skladu Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti Evropske unije (u daljem tekstu: “Uredba” ili “GDPR”) i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije (u daljem tekstu: “ZZPL”).

Ukoliko drugačije nije istaknuto u ovom dokumentu, ovo Obaveštenje primenjuje se samo na obradu podataka prikupljenih za potrebe Konkursa i neće se primenjivati na druge Adama usluge, servise i proizvode.

Ovo Obaveštenje sastavni je deo „Pravila učešća“.

 

1. Podaci o ličnosti koje obrađujemo

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno.

Za potrebe sprovođenja Konkursa, Adama obrađuje samo one podatke koji su neophodni za ostvarenje svrha obrade navedenih u tački 2. ovog Obaveštenja.

Za potrebe sprovođenja Konkursa, Adama prikuplja sledeće podatke o ličnosti: ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, email.

 

2. Svrha i pravni osnov obrade podataka

Navedeni podaci o ličnosti obrađuju se za potrebe:

 • realizacije Konkursa;
 • utvrđivanja dobitnika;
 • kontaktiranja dobitnika;
 • dostavljanja poklona dobitnicima.

Pravni osnov za obradu podataka je izvršenje ugovora (član 12. stav 1 tačka 2) ZZPL). Takođe, navedene podatke možemo obrađivati i za potrebe zaštite naših legitimnih interesa (član 12, stav 1, tačka 6. ZZPL), i to za:

 • obezbeđivanje poštovanja uslova Konkursa,
 • otkrivanje i sprečavanje prevara tokom realizacije Konkursa, ili
 • rešavanje upita i žalbi koje se odnose na realizaciju Konkursa.

Podatke o Vama možemo obrađivati za svrhe ispunjavanja naših pravnih obaveza, poput aktivnosti neophodnih za sprečavanje ili gonjenje za krivična dela, ili ostvarenje pravnih zahteva.

Za obradu Vaših podataka u svrhe koje nisu navedene u ovom Obaveštenju. Takav pristanak možete opozvati u bilo kom trenutku.

 

3. Rok čuvanja Vaših podataka o ličnosti

Vaše podatke prikupljene za potrebe učešća u Konkursu čuvaćemo samo u roku koji je potreban da bi se ostvarile svrhe navedene u tački 2. ovog Obaveštenja. Nakon proteka roka čuvanja podataka od  12 meseci od dana završetka Konkursa.

 

4. Ustupanje Vaših podataka o ličnosti

Vaše podatke o ličnosti možemo ustupiti u skladu sa Zakonom, trećim licima, i to:

 • poslovnim partnerima: možemo otkriti Vaše lične podatke trećim licima, kao što su poslovni partneri i dobavljači, tamo gde je to neophodno kako bi Vam pružili usluge. Na primer, možemo ustupiti Vaše lične podatke trećim licima kako bismo Vam mogli dostaviti poklon dobijen učešćem u Konkursu.
 • trećim licima, ako to zahteva zakon: možemo otkriti Vaše lične podatke trećem licu ako je to neophodno da bismo ispunili naše zakonske obaveze ili odluke sudskog ili drugog organa.
 • obrađivačima podataka: možemo ustupiti Vaše lične podatke kompanijama koje nam pružaju usluge, kao što su kompanije koje pružaju cloud computing/administratorske usluge. Od obrađivača (pružalaca usluga) zahtevamo i zahtevaćemo da čuvaju Vaše lične podatke kao poverljive, te ćemo s njima ugovarati da im nije dozvoljeno da koriste Vaše lične podatke u druge svrhe osim za svrhu izvršavanja usluga koje obavljaju za nas.
 • trećim licima, u vezi sa prodajom naše imovine: ako izvršimo prodaju ili prenos naše imovine, ili ako smo na neki drugi način uključeni u spajanje ili prenos naše imovine, možemo preneti Vaše lične podatke u sklopu takve transakcije.
 • drugima, sa Vašim pristankom: možemo ustupiti Vaše lične podatke trećim licima koja nisu navedena u ovom Obaveštenju, ali samo ukoliko Vi na to pristanete.

 

5. Međunarodni transfer podataka o ličnosti

Vaši podaci čuvaju se na serverima koji se nalaze u Republici Srbiji i mogu biti iznošeni iz Republike Srbije samo u skladu sa važećim propisima.

 

6. Zaštita Vaših podataka o ličnosti

Adama preduzima adekvatne organizacione, kadrovske i tehničke mere zaštite Vaših podataka o ličnosti, uključujući i ograničen pristup Vašim podacima zaposlenima u okviru Adame.

 

7. Vaša prava u vezi zaštite podataka o ličnosti  

Imate pravo da od nas tražite informacije o obradi Vaših podataka o ličnosti, uključujući informacije o tome da li obrađujemo Vaše podatke, na koji način ih obrađujemo, ko je izvor podataka, koja je svrha obrade podataka, po kom pravnom osnovu obrađujemo podatke, u kojim zbirkama se podaci nalaze, ko su obrađivači/korisnici, koje podatke koriste takvi obrađivači/korisnici i po kom pravnom osnovu, da li vršimo međunarodni transfer Vaših podataka i kome, u koje svrhe i po kom pravnom osnovu, te u kom se periodu podaci obrađuju.

Imate pravo na uvid u Vaše podatke o ličnosti (koje pravo uključuju pravo na pregled, čitanje i slušanje Vaših podataka, kao i da pravite belešku), te pravo da dobijete kopiju podataka koje o Vama obrađujemo. Takođe, imate pravo da tražite ispravku, dopunu i ažuriranje ili brisanje Vaših podataka o ličnosti.

Imate pravo da osporite obradu Vaših podataka u svrhe direktnog marketinga, kao i da tražite ograničenje obrade podataka u određenim slučajevima.

Možete tražiti Vaše podatke o ličnosti koje ste nam ustupili u struktuiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu (prenosivost podataka).

Jednom dat pristanak za obradu podataka o ličnosti možete u svakom trenutku opozvati.

Za ostvarenje Vaših prava, kao i sva pitanja u vezi sa ovim Obaveštenjem, molimo Vas da nas kontaktirate putem elektronske pošte na adresu office.serbia@adama.com ili putem kontakt telefona 0117858500.

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji postupamo sa Vašim podacima o ličnosti, molimo da nas o tome prvo obavestite, kako bismo pokušali to da rešimo. Takođe, možete se obratiti nadležnom organu za zaštitu podataka u Republici Srbiji: Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

 

8. Izmene i dopune ovog Obaveštenja

Adama zadržava pravo izmena i/ili dopuna informacija u ovom Obaveštenju. Sve izmene i dopune biće objavljenje na Facebook/Instagram profilu Adame, uz jasno navođenje datuma poslednjih izvršenih izmena. O značajnijim izmenama, poput onih o rokovima čuvanja ili uslovima ustupanja Vaših podataka, direktno ćemo Vas obavestiti.

Fotkaj plod i uvećaj rod!