จัดอบรม บริษัท ข่านต้า จำกัด

Kanta
Kanta training

จัดอบรมพนักงาน บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน )

วันที่ 26 มีนาคม 2558 บริษัท อดามา (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท ข่านต้า จำกัด จัดฝึกอบรมเรื่องการใช้สารเคมีให้แก่พนักงาน บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน)