Field day @ ร้านสันกลางการเกษตร

activity

Field day @ ร้านสันกลางการเกษตร

วันที่ 20 กันยายน 2558  ทีมงานอดามา มาลุยทุ่งนาเขตเหนือจัดงานฟิลด์เดย์ร่วมกับร้านสันกลางการเกษตรเจริญเมือง อ.พาน จ. เชียงราย งานนี้แนะนำการใช้เฟียสต้าสำหรับลูกหญ้าข้าวนก (หญ้าหวัง) และ คัทแบค-โทเก้นท์, โคฮีนอร์ เอ็กซ์, เมอร์แพน  


Simply. Grow. Together.

ง่าย. ก้าวไกล. ร่วมกัน 


https://www.facebook.com/adamathailand