ง่าย. ก้าวไกล. ร่วมกัน.

นี่คือคำสัญญาที่ ADAMA มีต่อเกษตรกร การเกษตรกรรม และพนักงานของเรา ด้วยคำง่ายๆ เพียง 3 คำ แต่เต็มไปด้วยศักยภาพในการสร้างความแตกต่างที่ยั่งยืนให้แก่เกษตรกรทั่วทุกมุมโลก และให้ความเชื่อมั่นในความมั่นคงของบริษัทของเราไปพร้อมๆ กัน

'ง่าย' (Simply.) หมายถึง สิ่งที่แน่นอนกว่า และการวางแผนที่ดีขึ้น มีหลายๆ วิธีที่เราสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและครอบครัวได้ แต่สำหรับเรา "ง่าย" คือวิธีใหม่ที่เราเลือกที่จะทำสำหรับพวกเขา 

'ก้าวไกล' (Grow.) คือประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับจากแนวปฏิบัติที่ง่ายสำหรับเกษตรกร ทั้งด้านการเติบโตของผลผลิต การเติบโตของธุรกิจ ตลอดจนการเติบโตของการทำเกษตรกรรม และนี่ก็หมายถึงการที่เราพร้อมให้การสนับสนุนเป็นพิเศษแก่เกษตรกรในทุกๆ ด้าน เช่น ความช่วยเหลือและคำแนะนำตั้งแต่การหว่านเมล็ดพืช การเก็บเกี่ยว จนกระทั่งขายผลผลิต รวมทั้งด้านอื่นๆ ความช่วยเหลือเหล่านี้ จะช่วยให้เกษตรกรสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างที่ตั้งใจไว้ และยังหมายถึงคำมั่นสัญญาที่จะสนับสนุนบุคลากรของเราให้สามารถพัฒนาและะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

'ร่วมกัน' (Together.) หมายถึง การลงมือปฏิบัติและความก้าวหน้า ร่วมกัน เป็นวิถึทางที่เราใช้พัฒนาและลงปฏิบัติตามหลักของความง่าย โดยอาศัยความร่วมมือในการทำงานจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร และ การเกษตรกรรม เพื่อประโยชน์ร่วมกัน 

ในฐานะพนักงานของ ADAMA เกษตรกรและผู้มีส่วนในการดูแล จะต้องร่วมมือกันคิดหาวิธีการสร้างความง่ายที่จะทำให้เกิดการเติบโต เกษตรกรรมมีความสำคัญมากเกินกว่าที่คนๆ เดียวหรือองค์กรเดียวจะรับมือได้ เราทุกคนจำเป็นต้องรับผิดชอบร่วมกัน

simply grow together