Sort by

Điều kiện và Điều khoản sử dụng

Điều kiện và Điều khoản sử dụng Website ADAMA Chúng tôi là ai Trang web này (bao gồm các trang con và bao gồm văn bản, hình ảnh, video, phần mềm, sản phẩm, dịch vụ, công cụ và thông tin có trong hoặc được trình bày trên trang web; tất cả được định nghĩa là "Trang Web") được cung cấp bởi Adama Agricultural Solutions Ltd (ADAMA) và các liên kết của nó (Tập đoàn ADAMA) hoặc "chúng tôi")) .. Để biết thêm thông tin, vui lòng sử dụng biểu mẫu liên hệ của chúng tôi. Điều khoản này bao gồm nh...

Chính sách Bảo mật

Chính sách Bảo mật của ADAMA Chính sách bảo mật này ("Chính sách Bảo mật") có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2018. Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật này theo thời gian nhưng sẽ không làm giảm quyền lợi của bạn. Các bản cập nhật cũng được áp dụng kể từ ngày có hiệu lực, như được chỉ ra trên Trang web Mục đích của Chính sách Bảo mật này Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn và đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ. Mục đích của Chính sách Bảo mật này là ...