Spyrale® 475 EC

Podwójna siła na chwościka! Nowy fungicyd w ochronie buraka cukrowego.

Spyrale 475 SC

Fungicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

  • fenpropidyna (związek z grupy morfolin) – 375 g/l
  • difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 100 g/l

Inne substancje stwarzające zagrożenie nie będące substancja czynną: solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory ciężkie aromatyczne.

Fungicyd, koncentrat do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym, do stosowania głównie zapobiegawczego a także interwencyjnego w ochronie buraka cukrowego przed chorobami grzybowymi.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

ZAKRES STOSOWANIA TERMINY I DAWKI

BURAK CUKROWY
chwościk buraka, rdza buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, od stadium początkowego zakrywania międzyrzędzi przez liście (10% powierzchni gleby) do stadium, gdy korzeń osiąga wymaganą do zbioru wielkość (BBCH 31-49).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Minimalny odstęp między zabiegami: 21 dni.
Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

─ znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
─ nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Środek zawiera substancję czynną fenpropidyna - inhibitor biosyntezy steroli - inhibitor reduktazy i izomerazy (SBI, grupa FRAC 5) i substancję czynną difenokonazol – inhibitor biosyntezy steroli - inhibitor demetylacji (SBI-DMI, grupa FRAC 3). Wielokrotne stosowanie środka lub innych środków zawierających substancje czynne o takim samym mechanizmie działania może doprowadzić do zmniejszenia skuteczności działania środka. Z tego względu, aby zapobiec powstawaniu form odpornych w populacji sprawcy choroby zaleca się przemienne stosowanie środka ze środkami zawierającymi substancje czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji):
Dla ludzi - nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin,
Dla zwierząt – 28 dni.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA, DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): Burak cukrowy - 28 dni.

Substancja czynna

fenpropidyna + difenokonazol