Goltix-S® 700 SC

Goltix-S 700 SC

Środek ochrony roślin

Herbicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

 • metamitron (związek z grupy triazynonów) – 700 g/l.

Środek chwastobójczy w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania niektórych gatunków rocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i ćwikłowym.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty od fazy kiełkowania do fazy liścieni.

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny, żółtlica drobnokwiatowa.

Chwasty średnio wrażliwe: maruna bezwonna.

Chwasty średnio odporne: rdest plamisty.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

BURAK CUKROWY

W celu ekonomicznego zwalczania chwastów, w warunkach optymalnych do wykonywania zabiegów, można stosować środek w dawkach dzielonych. Jest to szczególnie przydatne w przypadku dużego zagrożenia samosiewami rzepaku lub chwastami rumianowatymi.

Wielkości dawek w poszczególnych kombinacjach dobierać każdorazowo po analizie stanu i stopnia zachwaszczenia plantacji (zabiegi te należy wykonywać z dużą precyzją sprawnym opryskiwaczem zaopatrzonym w dysze przystosowane do opryskiwania herbicydami, każdorazowo z chwilą pojawienia się kolejnych siewek chwastów).

Minimalne dawki stosować w warunkach wysokiej temperatury i wysokiej wilgotności, na najmłodsze chwasty zaraz po wschodach.

Zabiegi można wykonywać według przedstawionego poniżej układu.

 1. zabieg doglebowy i zabiegi nalistne środkiem Goltix-S 700 SC
  pierwszy zabieg: po siewie buraka, przed wschodmi chwastów
  Maksymalna/zalecana dawka: 2,0 l/ha

  drugi zabieg: w fazie liścieni chwastów w 7-14 dni po pierwszym zabiegu
  Maksymalna/zalecana dawka:
  Goltix-S 700 SC 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC 1,0 l/ha
  lub
  Goltix-S 700 SC 1,0 l/ha + Kontakttwin 191 EC 2,0 l/ha

  trzeci zabieg: w 7-14 dni po drugim zabiegu (jeżeli zachodzi taka potrzeba lub w celu ograniczenia zachwaszczenia wtórnego)
  Maksymalna/zalecana dawka:
  Goltix-S 700 SC 1,0 l/ha + Powertwin 400 EC 1,0 l/ha
  lub
  Goltix-S 700 SC 1,0 l/ha + Kontakttwin 191 SC 2,0 l/ha

  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecana opryskiwanie: średniokropliste
 2. zabiegi nalistne środkiem Goltix-S 700 SC
  Zabiegi wykonywać niezależnie od fazy rozwojowej buraka każdorazowo na chwasty w fazie liścieni.
  pierwszy zabieg:
  Maksymalna/zalecana dawka:
  Goltix-S 700 SC 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC 1,0 l/ha
  lub
  Goltix-S 700 SC 1,0 l/ha + Kontakttwin 191 EC 2,0 l/ha

  drugi zabieg w 7-14 dni po pierwszym zabiegu, na wschodzące chwasty
  Maksymalna/zalecana dawka:
  Goltix-S 700 SC 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC 1,0 l/ha
  lub
  Goltix-S 700 SC 1,0 l/ha + Kontakttwin 191 EC 2,0 l/ha

  trzeci zabieg w 7-14 dni po drugim zabiegu (jeżeli zachodzi taka potrzeba lub w celu ograniczenia zachwaszczenia wtórnego)
  Maksymalna/zalecana dawka:
  Goltix-S 700 SC 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC 1,0 l/ha
  lub
  Goltix-S 700 SC 1,0 l/ha + Kontakttwin 191 EC 2,0 l/ha

  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

BURAK ĆWIKŁOWY

Zabieg można wykonać po siewie przed wschodami roślin buraka ćwikłowego lub po ich wschodach od fazy liścieni do fazy 2-4 liści.


Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 I/ha


W celu obniżenia dawki środka albo w celu zwalczenia chwastów zaawansowanych w rozwoju: Goltix-S 700 SC można stosować łącznie z adiuwantem Olbras 88 EC od fazy liścieni do fazy 2-4 liści buraka ćwikłowego.


Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Goltix-S 700 SC 3,0-4,0 I/ha + Olbras 88 EC 1,5 I/ha

Goltix-S 700 SC można stosować także w dawce dzielonej:
pierwszy zabieg: po wschodach od fazy liścieni do fazy 2-4 liści buraka ćwikłowego
Zalecana dawka: 2,0 I/ha
drugi zabieg: w 7-14 dni po pierwszym zabiegu
Zalecana dawka: 2,0 I/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

UWAGI:
Stosując środek po wschodach buraka zabieg najlepiej wykonać podczas wilgotnej, ciepłej pogody, na suche rośliny (co najmniej 6 godzin przed spodziewanym deszczem).
Najwyższą skuteczność chwastobójczą uzyskuje się wykonując zabieg w godzinach wieczornych. Stosując Goltix-S 700 SC łącznie z innymi herbicydami przestrzegać zaleceń i przeciwwskazań oraz środków ostrożności obowiązujących dla tych herbicydów (zgodnie z etykietą stosowania). Środek Goltix-S 700 SC stosowany w temperaturach poniżej 10°C wolniej działa.
Nie zaleca się łącznego stosowania środka z insektycydami.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Goltix-S 700 SC rozkłada się w ciągu okresu wegetacyjnego nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku konieczności zaorania plantacji traktowanej środkiem, w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby, szkodniki (lub z innej przyczyny), na polu tym można uprawiać buraki cukrowe i pastewne, łubin, seradelę. Po wykonaniu dodatkowej głębokiej orki można uprawiać kukurydzę i ziemniaki.
W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania buraków, po zastosowaniu mieszanin środków należy uwzględnić działanie następcze innego środka wchodzącego w skład mieszaniny.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Środka nie stosować:
w terminie przedwschodowym:

 • w okresie długotrwałej suszy

w terminie powschodowym:

 • na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez choroby i szkodniki,
 • na rośliny mokre,
 • w okresie spodziewanych przymrozków.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

 • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
 • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Nie zaleca się wykonywania zabiegów gdy temperatura powietrza, bądź przy gruncie wynosi powyżej 25°C.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji):

 • w przypadku uprawy buraka ćwikłowego:
  − przy zastosowaniu jednorazowym dawki 3-4 l/ha – na obszar potraktowany środkiem nie wchodzić przez 24 godziny,
  − przy zastosowaniu w dawce dzielonej – nie dotyczy,
 • w przypadku pozostałych zastosowań środka: nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin,
 • zwierząt gospodarskich nie wpuszczać na teren potraktowany środkiem przez 60 dni.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):
Nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz):
Nie stosować jako paszy części nadziemnych buraka pozostałych po zabiegu przerywania roślin, lub w przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:
Należy uwzględnić następstwo roślin.

Substancja czynna

Metamitron