Sulcotrek® 500 SC

Pewnym krokiem do wysokich plonów! Najlepszy wybór w ochronie herbicydowej kukurydzy.

Sulcotrek 500 SC

Środek ochrony roślin

Herbicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH:

  • sulkotrion (związek z grupy trójketonów) – 173 g/l,
  • terbutylazyna (związek z grupy triazyn) – 327 g/l.

Środek chwastobójczy o działaniu układowym w postaci skoncentrowanej zawiesiny do rozcieńczania z wodą. Środek stosowany nalistnie po wschodach rośliny uprawnej, przeznaczony do zwalczania głównie chwastów dwuliściennych. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna sulkotrion zaliczana jest do grupy F2, a substancja czynna terbutylazyna zaliczana jest do grupy C1.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Sulcotrek 500 SC zawiera dwie substancje czynne o uzupełniającym się działaniu.
Sulkotrion pobierany jest głównie przez liście i w mniejszym stopniu przez korzenie. Substancja ta blokuje syntezę karotenoidów w roślinie, co powoduje utratę chlorofilu i zakłóca przebieg fotosyntezy.
Zanik barwników prowadzi do bielenia chwastów, a następnie do ich zamierania.
Terbutylazyna pobierana jest głównie przez korzenie (w mniejszym stopniu przez liście) i transportowana przez ksylem do merystemów wierzchołkowych i liści, powodując początkowo chlorozy dolnych liści, następnie nerkozy, zahamowania wzrostu, zasychanie i zamieranie chwastów. Działanie tej substancji polega na zakłóceniu przebiegu fotosyntezy, rozpadu chlorofilu i zakłóceniu w funkcjonowaniu membran komórkowych.

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, tobołki polne, przetacznik perski, przytulia czepna.
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), rdest ptasi.
Chwasty odporne: chwastnica jednostronna.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

KUKURYDZA
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować po wschodach w fazie 1-6 liści rośliny uprawianej (BBCH 11-16).
Optymalnie zaleca się zastosowanie środka we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, tj. w fazie 2 liści właściwych dla chwastów dwuliściennych rocznych jarych.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Nie dotyczy.

1. Środek stosowany zgodnie z zaleceniami etykiety w określonych fazach rozwojowych rośliny uprawnej i chwastów, nie ma negatywnego wpływu na wzrost, rozwój i plonowanie kukurydzy.

2. Środka nie stosować:

  • w kukurydzy cukrowej,
  • w fazie rozwojowej kukurydzy innej niż zalecane, ze względu na możliwość uszkodzenia roślin,
  • na rośliny słabe, chore lub uszkodzone przez choroby czy szkodniki,
  • podczas suszy lub bezpośrednio przed spodziewanym deszczem,
  • podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.

3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

  • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne (wskazane jest wyznaczenie 5 m strefy ochronnej od sąsiednich upraw),
  • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów i uwrociach.

4. Środek zawiera substancje czynną sulkotrion z grupy trójketonów (inhibitory syntezy karotenoidów – inhibitory 4-HPPD – Grupa HRAC F2) i substancję czynną terbutylazyna z grupy triazyn (inhibiotory fotosynezy – inhibitory fotosystemu II – Grupa HRAC C1). W celu uniknięcia powstania form odpornych chwastów na substancje z tych grup należy unikać corocznego stosowania na tym samym stanowisku środków chwastobójczych zawierających substancje czynne z grupy trójketonów i triazyn lub innych, wykazujących ten sam mechanizm działania. Nie należy także stosować środka na stanowiskach, gdzie występują biotypy chwastów o potwierdzonej odporności na substancje czynne z wyżej wymienionych grup.