Sultan Top® 500 SC

Królewska ochrona przed chwastami!

SULTAN TOP 500 SC

Herbicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

  • metazachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) – 375 g/l
  • chinomerak (związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych) – 125 g/l

Środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek Sultan Top 500 SC pobierany jest przez korzenie kiełkujących chwastów i niszczy je przed wschodami.

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, rumianek pospolity, tasznik pospolity.
Chwasty średniowrażliwe: chwastnica jednostronna, komosa biała, mak polny, miotła zbożowa, szarłat szorstki, wiechlina roczna, wyczyniec polny.
Chwasty odporne: dymnica pospolita, fiołek polny, rumian polny, tobołki polne.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

RZEPAK OZIMY

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Termin stosowania środka: stosować jesienią:
a) bezpośrednio po siewie nasion rzepaku, do końca fazy kiedy liścienie przedostają się na powierzchnię gleby.
Nasiona rzepaku wysiać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią.
Zabieg wykonywać na starannie uprawioną (bez grud) glebę.
lub
b) po wschodach rzepaku, do końca fazy 4 liścia właściwego rzepaku ozimego.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w okresie wegetacji rzepaku ozimego do poziomu nie stwarzającego zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. Po zbiorze nasion rzepaku ozimego można uprawiać wszystkie rośliny uprawne.

W przypadku konieczności zaorania plantacji rzepaku traktowanej środkiem Sultan Top 500 SC (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) jesienią tego samego sezonu wegetacyjnego po wykonaniu głębokiej orki można uprawiać tylko rzepak ozimy, natomiast na wiosnę można uprawiać zboża jare (słomy zbóż nie przeznaczać na paszę) oraz wszystkie inne rośliny uprawne.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Po opryskaniu pola nie wykonywać żadnych zabiegów pielęgnacyjnych.

Silne opady deszczu występujące po zabiegu mogą spowodować zahamowanie wzrostu roślin, przerzedzenie łanu lub deformację liści rzepaku, zwłaszcza w przypadku występowania w tym czasie niskich temperatur. Objawy te są szczególnie widoczne wówczas, gdy rzepak uprawia się na glebach lekkich i piaszczystych, mają one jednak charakter przejściowy i nie wpływają na przezimowanie oraz plonowanie rzepaku.

Środek ochrony roślin Sultan Top 500 SC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję czynną metazachlor, także w połączeniu z innymi środkami ochrony roślin zawierającymi tę substancję czynną, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co rok, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na hektar.

Środek ochrony roślin Sultan Top 500 SC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję czynną chinomerak, także w połączeniu z innymi środkami ochrony roślin zawierającymi tę substancję czynną, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co rok, w dawkach nie przekraczających łącznie 0,25 kg substancji czynnej na hektar.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.

Nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): Nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz): Nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: Nie dotyczy.

Substancja czynna

Metazachlor + chinomerak