Šesťstupňové zlepšenie aplikácie.

ADAPTIC

Zmáčadlo vo forme kvapalného koncentrátu určené k zlepšeniu vlastností postrekových kvapalín, zníženie penivosti, zníženie úletu pri aplikácii, rovnomernému pokrytiu ošetrovaného povrchu a zvýšenie odolnosti proti dažďu. Znižuje pH postrekovej kvapaliny a zlepšuje biologickú účinnosť pesticídov, predovšetkým na báze glyfosátov, diquatu a kontaktných herbicídov.

Adaptic - multifunkčné zlepšenie aplikácie

Kľúčový škodlivý činiteľ

  • zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny

  • podpora účinnosti

Ochrana rastlín

Výhody použitia

  1. redukcia úletu postrekovej kvapaliny
  2. optimalizácia zachytenia a rozprestretia postreku
  3. odolnosť proti dažďu
  4. úprava tvrdosti vody
  5. optimalizácia pH vody
  6. protipenivý účinok

Pôsobenie

Adaptic prináša spotrebiteľovi novú 6 stupňovú kvalitu - zabraňuje tvorbe príliš malých kvapiek, čím sa redukuje úlet a straty spôsobené vyparovaním postreku pred dopadom na list. Ďalej dochádza k redukcii odskakovania kvapiek od povrchu
listu, k redukcii stekania kvapiek a následného stekania postreku mimo list. Zlepšuje zachytenie postreku na liste a tým zvyšuje jeho následnú odolnosť proti zmyvu dažďom. Adaptic upraví zásaditú vodu na optimálne hodnoty pH 6,8 – 6,2 pre postrek. Významne redukuje tvorbu nežiaducej peny v postrekovači. Adjuvant Adaptic sa používa s registrovanými prípravkami na ochranu rastlín v súlade so schválenými podmienkami pre ich použitie. Používa sa v plodinách do uvedeného vývojového štádia plodiny so všetkými schválenými pesticídmi do ich plnej registrované dávky.
 

Praktické možnosti aplikácie

Vysoká tvrdosť vody používanej pre prípravu postrekových kvapalín je na území takmer celej Slovenskej republiky častým problémom. Skupiny prípravkov, ktorých účinné látky chemicky vychádzajú z kyselín sú v takejto vode konfrontované s voľne rozpustnými katiónmi, ktoré viažu účinné látky do inaktívnych solí. Navyše niektoré druhy burín majú prirodzene vysoko zásaditý povrch listov, kde po postreku dochádza k podobným reakciám. V konečnom dôsledku tento efekt vedie ku zníženiu účinnosti zásahu. Riešením je použiť Adaptic, ktorý dokáže deaktivovať voľné katióny a optimalizovať pH vody zároveň.
 

Odolnosť proti dažďu

Polyméry obsiahnuté v adjuvante Adaptic pracujú ako lepidlo, zlepšujú zachytenie postreku na list a zvyšujú jeho následnú odolnosť voči zmyvu dažďom.
 
Dávka vody: 100–400 l/ha
 
Balenie: 5 l
 

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Odporúčanie pre aplikáciu

Adaptic - Odporučenie pre aplikáciu

glyfosáty

Adaptic podporuje a zvyšuje účinnosť glyfosátov, podporuje zvýšenie praktickej odolnosti proti dažďu a skrátenie intervalu následnej kultivácie (viď tabuľku nižšie). Výrazne znižuje nežiadúci úlet postrekovej kvapaliny a penivosť postreku v nádrži postrekovača.

Diquat, pyretroidy a herbicídy na báze fenoxykyselín

Pri používaní rastových herbicídov (MCPA, MCPP, 2,4-D, dicamba a pod.), insekticídov zo skupiny pyretroidov a desikantov s účinnou látkou diquat platia vyššie uvedené pravidlá.

Adaptic je systém zmáčadiel vyvinutý pre zvýšenie herbicídnej účinnosti glyfosátu, diquatu a kontaktných fenoxykyselín. Zlepšuje vlastnosti postrekovej kvapaliny znížením pH, redukciou tvrdosti vody a obmedzením penivosti. Znižuje úlet postreku, zlepšuje pokryvnosť a rozprestrenie na listoch, urýchľuje účinok a zvyšuje odolnosť proti dažďu.

Multifunkčné zlepšenie aplikácie.

Účinná látka

226 g/l amonium sulfate + 11,3 g/l polyakrylamid