Przejdź do treści
herbicyd

INSERT

INSERT

Informacje ogólne

  • Preparat obniża napięcie powierzchniowe i kąt przylegania cieczy opryskowej
  • Zapobiega znoszeniu cieczy opryskowej w trakcie wykonywania zabiegów opryskiwania
  • Zwiększą aktywność preparatów systemicznych i Uniwersalny adiuwant (surfaktant) przeznaczony do stosowania z środkami ochrony roślin i nawozami dolistnymi. 
  • Zmniejsza zmywalność środków ochrony roślin i nawozów dolistnych przez deszcz i rosę
  • Dodatek preparatu INSERT umożliwia obniżenie wydatku cieczy opryskowej (mniejsza ilość wody na hektar)

Szczegółowe informacje

STOSOWANIE I DAWKA

  • zalecana dawka: 0,1 % v/v (100 ml na każde 100 l wody) 

W przypadku stosowania obniżonej ilości wody na hektar poniżej  poziomu 200 l/ha, dla uzyskania odpowiedniego pokrycia roślin zaleca się stosować preparat INSERT w dawce nie mniejszej niż 200 ml na hektar.

Preparat można stosować z większością środków ochrony roślin i nawozów dolistnych.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. Przestrzegać środków ostrożności obwiązujących dla środków ochrony roślin i nawozów dolistnych stosowanych łącznie z adiuwantem. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je dużą ilością wody. Zanieczyszczenia skóry spowodowane przez preparat przemyć natychmiast bieżącą wodą. Zapewnić poszkodowanemu pomoc lekarską. Nie jeść, nie pić oraz nie palić podczas stosowania preparatu.

Firma SMP Agro Sp. z o.o. sp.k. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane użyciem preparatu niezgodnym z instrukcją stosowania.