Przejdź do treści
regulator wzrostu

FORMAT® 720 SL

Format 720 SL

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:

  • chlorek chloromekwatu (związek z grupy czwartorzędowych soli amoniowych) – 720 g/l (63,16%) 

Regulator wzrostu i rozwoju roślin w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie (SL), skraca i usztywnia źdźbło i może zwiększyć odporność na wyleganie. Skrócenie źdźbła nie wpływa ujemnie na wielkość kłosa i wykształcenie ziarna. Intensywność działania środka zależy od terminu zabiegu, fazy rozwojowej rośliny uprawnej, zwartości łanu, stanowiska oraz warunków atmosferycznych.

Szczegółowe informacje

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

 

PSZENICA OZIMA

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha 

Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) do fazy drugiego kolanka znajdującego się co najmniej 2 cm nad pierwszym kolankiem (BBCH 30- 32). 

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

1. Słomy zbóż potraktowanych środkiem nie przeznaczać do produkcji podłoży ogrodniczych, przeznaczonych pod uprawę grzybów. 

2. Środek stosować na stanowiskach, gdzie ze względu na warunki glebowe i klimatyczne istnieje zagrożenie wyleganiem, zwłaszcza na glebach żyznych, intensywnie nawożonych azotem. 

3. Najlepsze wyniki uzyskuje się stosując środek na plantacji w dobrej kondycji, przy zapewnieniu odpowiedniego nawożenia i przy właściwych warunkach wilgotnościowych. 

4. Środka nie stosować: − na glebach ubogich, w warunkach niskiego nawożenia azotowego, 

− w temperaturze powietrza poniżej 1°C i powyżej 25°C, 

− na 2 godziny przed spodziewanym deszczem lub przymrozkiem, 

− podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych, 

− na rośliny mokre, 

− gdy gleba jest przesuszona, 

− na plantacjach silnie porażonych przez choroby lub zaatakowanych przez szkodniki, 

− na plantacjach z wyraźnymi objawami niedoboru składników pokarmowych, 

- na plantacjach, gdzie rośliny poddane są stresowi, w tym na skutek działania herbicydu, 

− na plantacjach silnie zachwaszczonych, jeżeli nie zastosowano środków chwastobójczych, ponieważ skrócenie źdźbeł może stworzyć lepsze warunki dla rozwoju chwastów. 

5. Podczas stosowania nie dopuścić do: 

- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych, 

− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach 

OKRESY KARENCJI

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):

Nie dotyczy.

 

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.