Viac sily, viac cukru a buliev, vyšší profit

SPYRALE

SPYRALE je jedinečný kombinovaný širokospektrálny systémový fungicíd s preventívnym a kuratívnym účinkom proti cerkosporióze, múčnatke repy a významným účinkom proti ďalším chorobám repy.

špirála okolo repy cukrovej

Kľúčový škodlivý činiteľ

 • cerkosporióza repy

 • múčnatka repová

 • ramularióza

 • hrdza repová

Ochrana rastlín

Výhody použitia:

 • jedinečné spojenie účinných látok v repe:
  - vysoká účinnosť
  - žiadna rezistencia cerkosporiózy
 • rýchly účinok a dlhodobé pôsobenie
 • razantná EC formulácia
 • v Holandsku registrovaný aj proti ramularióze a hrdzi repovej
 • optimálne riešenie pre 2. a 3.ošetrenie

Pôsobenie prípravku

SPYRALE   je kombinovaný systémový fungicídny prípravok s preventívnym a kuratívnym účinkom. Obe účinné látky patria do skupiny inhibítorov biosyntézy sterolov (SBI).

Difenoconazole patrí do skupiny triazolov. Po aplikácii prípravku dochádza k jeho rýchlej absorbcii listami a stonkami, pričom následne sa v rastline šíri akropetálne a translaminárne. Mechanizmus účinku spočíva v inhibícií biosyntézy ergosterolu v bunkových membránach patogénov, vplyvom čoho dochádza k  prerušeniu ich životného cyklu (rozvrat funkčnosti membrán, únik obsahu cytoplazmy a odumretie hýf).

Fenpropidin patrí do skupiny amínov, ktorých mechanizmom účinku je inhibícia izomerázy a reduktázy v biosyntéze sterolu v mitochondriách hubových patogénov. Blokuje vytváranie sekundárnych haustórií, čím redukuje tvorbu mycélia. Účinná látka fenpropidin je prijímaná listami a stonkami rastlín a následne je transpiračným prúdom systémovo rozvádzaná do celej rastliny.

 

Využite unikátne spojenie dvoch fungicídnych účinných látok v repe cukrovej.  

 

Odporučenie pre aplikáciu

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

 

Ochranná doba

 

Poznámka

repa cukrová,

repa kŕmna

cerkosporióza,

múčnatka repová

1,0 l

28 dní

 

 

Dávka vody: 200 – 500 l/ha.

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 2x.

Interval medzi aplikáciami: 21 dní.

 

Termín aplikácie
Prípravok
SPYRALE   aplikujte proti hubovým chorobám repy cukrovej a repy kŕmnej preventívne, resp. pri zaznamenaní prvých príznakov napadnutia
, od rastovej fázy začiatku zapájania porastov: od 10 % rastlín  v riadku zapojených (BBCH 31) do fázy, keď koreň repy dosahuje zberovú veľkosť (BBCH 49).

 

Odporúčanie pre aplikáciu

T1: Mirador® Xtra v dávke 0,75 l/ha – max. 1 x najneskôr do konca augusta. Pri neskorých zberoch repy, pri ktorom sa plánujú 2 fungicídne vstupy, Mirador® Xtra odporúčame aplikovať do T1.

T2 – T3: Spyrale® v dávke 1 l/ha – optimálne riešenie pre 2 až 3 ošetrenia.


Miešateľnosť

SPYRALE   je kombinovateľný s fungicídmi, s hnojivami s obsahom stopových prvkov (napr. bór mangán) s insekticídmi (napr. Pirimor 50 WG) ako aj s herbicídmi (napr. Agil).


Upozornenie
SPYRALE   nie je kombinovateľný s roztokom dusičnanu amónneho a močoviny – DAM 390.

 

Manažment rezistencie

Pre zabránenie vzniku rezistencie dodržujte aplikačné dávky prípravku, termíny aplikácie, maximálny počet aplikácií. Vo fungicídnom programe striedajte prípravky s rôznym mechanizmom a spôsobom účinku.

Balenie: 5 l

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Účinná látka

100 g/l difenoconazole + 375 g/l fenpropidin