Przejdź do treści
ADAMA for Ukraine
Organizujemy pomoc dla naszych kolegów i ich rodzin. / We are organizing help for our colleagues and their families.

ADAMA dla ADAMA UKRAINA / ADAMA for ADAMA UKRAINE

Wspieraj nasz zespół ADAMA Ukraina / Support our ADAMA Ukraine Family

Koleżanki i Koledzy,

Zaangażowanie w budowanie społeczności to sposób na życie, który odzwierciedla solidarność społeczną, dlatego nasza działalność biznesowa jest nierozerwalnie połączona ze społeczną odpowiedzialnością.  

Wiemy, że wielu z nas chce pomagać, ale nie zawsze wiemy komu i w jaki sposób. Nasi koledzy i koleżanki z ADAMA UKRAINA podejmują teraz najtrudniejsze życiowe decyzje, wysyłając swoje rodziny w bezpieczne miejsca poza Ukrainą.

Oprócz wielu globalnych i lokalnych inicjatyw, wpłat i wsparcia udzielanego przez naszych ludzi na całym świecie, podjęliśmy decyzję o otwarciu własnej zbiórki funduszy “ADAMA dla ADAMA UKRAINA” i zachęcamy wszystkich pracowników ADAMA do przekazywania darowizn i bezpośredniego wsparcia naszych ukraińskich kolegów i ich rodzin, zmuszonych do opuszczenia swojego kraju z powody wojny.

 

Dear colleagues,

Involvement and contribution to the community is a way of life that indicates social solidarity, and therefore even in ordinary days, our social responsibility is inseparable from our business activity.

We know that many of us are interested in helping, but do not always know to whom to contribute and in what way. Many of our ADAMA Ukraine people are taking the difficult decision to uproot their lives and send their families to places of safety outside Ukraine.

In addition to the many other corporate and local initiatives, donations, and support from our people around the world, we are pleased to announce that today we are launching "ADAMA for ADAMA Ukraine" our own Fundraising encouraging ADAMA colleagues to donate and directly support our ADAMA Ukraine employees and families displaced due to the war.

Jak mogę pomóc? / How Can We Help?

Od dziś do 30 kwietnia 2022 r. możesz pomóc wpłacając pieniądze i/lub zostając Opiekunem rodziny, która szuka schronienia w twoim kraju.

From today until April 30, 2022, we can help by either sending money and/or by offering to be a Sponsor for a family seeking sanctuary in your country.

ADAMA for Ukraine

Jak mam przekazać darowiznę? / How do I Donate?

Darowizny można przesyłać przelewem na jedno z trzech kont ADAMA Polska sp. z o.o. w ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna ul. Puławskiej, 02-566 Warszawa, Polska. Dla przelewów zagranicznych wymagany kod SWIFT: INGBPLPW.

 • Konto bankowe w PLN:     PL88 1050 0086 1000 0090 3202 9945
 • Konto bankowe w USD:     PL82 1050 0086 1000 0090 3270 1196
 • Konto bankowe w EUR:     PL60 1050 0086 1000 0090 3270 1204

W treści przelewu prosimy wpisać: ADAMA DLA UKRAINY

 

Donations can be sent by bank transfer to any one of the following three accounts of ADAMA Polska sp zoo at ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna ul. Puławska,  02-566 Warszawa, Poland.  BIC/Swift kod/code: INGBPLPW.

 • Bank account in PLN:     PL88 1050 0086 1000 0090 3202 9945
 • Bank account in USD:     PL82 1050 0086 1000 0090 3270 1196
 • Bank account in EUR:     PL60 1050 0086 1000 0090 3270 1204

Please mark the donation as ADAMA FOR UKRAINE

Na co zostanie przeznaczona moja wpłata? / What will my donation be used for?

Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na zaspokojenie najważniejszych potrzeb humanitarnych naszych ukraińskich pracowników i ich rodzin, wydostających się z Ukrainy. Wielu z nich chce pozostać blisko granicy, ale niektórzy wyjeżdżają do krajów, gdzie mają bliskich lub tam, gdzie my możemy zaoferować im pomoc. Fundusze pokryją ich najpilniejsze potrzeby, takie jak: transport, tymczasowe zakwaterowanie, żywność, odzież, zabawki, podstawowe środki higieny i środki czystości, wsparcie zdrowia psychicznego, pomoc medyczną lub dentystyczną w nagłych wypadkach, usługi telefoniczne i tłumaczenia ustne.

Opiekun, korzystając z zebranych funduszy będzie wspierać ukraińską rodzinę w swoim kraju, pomagając jej w organizacji życia i zaspokojeniu najważniejszych potrzeb. Jeśli chcesz zostać Opiekunem w swoim kraju wyślij swoje dane na adres email: ADAMAFORUKRAINE@adama.com.

 Zorganizowanie naszego wsparcia to w obecnej chwili najwięcej, co możemy zrobić dla naszego dzielnego ukraińskiego zespołu, który stara się zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim rodzin,  jednocześnie – co wydaje się wręcz niemożliwe – nadal ofiarnie pracuje, chroniąc cenne ukraińskie uprawy, których świat tak bardzo potrzebuje.

Z góry dziękujemy Wam za Waszą hojność, współczucie i solidarność z naszym zespołem w Ukrainie.

 

Your donations will be used to assist the immediate humanitarian needs of our Ukrainian employees and their close families relocating from Ukraine. Funds are to cover their immediate needs such as transport, temporary accommodation, food, clothing, toys, basic hygiene and cleaning products, mental health support, emergency medical or dental services, telephone and interpreting/translation services. Many wish to stay close to the borders, but some are moving to countries where they have relatives or where we are able to offer help.

A Sponsor will support a family in their country, identifying their urgent needs and helping to make the arrangements for them with the backing of the money raised. If you are interested in being a Sponsor in your country, please send your details to ADAMAFORUKRAINE@adama.com

We are very pleased to arrange this initiative and thank you all in advance for your generosity, compassion and solidarity for our brave team who continue to take great care of themselves and their families while, incredibly, still running our business and protecting precious Ukrainian crops that the world badly needs.

 

Uwaga: poniżej znajdziesz więcej informacji dotyczących naszej inicjatywy.

Note: See below for more information including what your donation will be used for.

Co jeszcze powinienem wiedzieć? / What Else Do I Need to Know?

 • Inicjatywą „ADAMA dla ADAMA UKRAINA” zarządza Rada Nadzorcza ADAMA Polska, która powołała podkomisję Pracowników ADAMA. Sprawdzamy także możliwość powołania Fundacji, która umożliwi nam długoterminową pomoc. 
 • Zasady pozyskania funduszy znajdziesz TUTAJ [PDF].
 • Wpłat mogą dokonywać wyłącznie pracownicy ADAMA.
 • Dane osobowe uczestników zbiórki nie będą nigdzie opublikowane.
 • Uczestnicy zbiórki nie otrzymają potwierdzenia swojej wpłaty do ewentualnego odliczenia od podatku. Zalecamy zachowanie potwierdzenia przelewu dla własnych potrzeb. Dążymy do tego, aby, dla społeczności ADAMA, która wyraziła chęć niesienia pomocy, procedura wpłat była jak najprostsza.
 • Wszelkie niewykorzystane fundusze zostaną przekazane zewnętrznej organizacji charytatywnej, która również zajmuje się pomocą dla uchodźców.
 • Dane Osobowe – Administratorem danych osobowych Uczestników zbiórki jest ADAMA Polska Sp. z o.o. Dane osobowe będą przetwarzane (i) w celu pozyskania i zarządzania Twoimi wpłatami, (ii) w celu przestrzegania przepisów prawa, w tym obowiązków księgowych i podatkowych nałożonych przepisami prawa, (iii) w celu przeprowadzenia wewnętrznych analiz dotyczących skutków finansowych i skuteczności zbieranie funduszy. Uczestnikowi zbiórki przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia, prawo do wniesienia skargi oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych znajdują się TUTAJ [PDF]. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

 • The initiative is being administered by ADAMA Polska’s Supervisory Board who have appointed a sub-committee of ADAMA Employees.  We are also investigating the establishment of a Foundation to provide longer-term aid.
 • The fundraising rules you can find HERE [PDF].
 • Contributions can be made by ADAMA Employees only.
 • Names of contributors will not be published.
 • Contributors will not be provided with any receipt for tax deduction purposes.  Contributors are advised to keep the bank transfer details for their own records.  We are aiming to keep this as simple as possible to allow the ADAMA Family who have expressed a wish to help to do exactly that.
 • Any funds remaining will be donated to an external charitable organization that also deals with refugee assistance.
 • Personal Data - The controller of personal data of the Contributor will be ADAMA Polska sp. z o.o. Personal data will be processed (i) to obtain and to manage your contributions to the Fundraising, (ii) to comply with legal regulations, including accounting and tax obligations imposed by law, (iii) to perform internal analyses regarding financial consequences and effectiveness of the Fundraising. The Contributor has the right to access personal data, right to rectification, right to restrict processing, right to erasure, right to lodge a complaint and right to object data processing. Full information regarding principles of data processing is available HERE [PDF].