Przejdź do treści
Strategia podatkowa 2021

Informacja o realizacji strategii podatkowej

 
Strategia podatkowa 2021

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy zakończony 31 grudnia 2022 r.

W związku z art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2021 poz. 1800, dalej jako: „ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych”), ADAMA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „ADAMA Polska”, „Spółka”) publikuje informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy zakończony 31 grudnia 2022 r.

 

Kim jesteśmy

ADAMA to firma globalna o międzynarodowym charakterze. Jesteśmy światowym liderem w dziedzinie środków ochrony roślin. Oferujemy szeroką gamę produktów chwastobójczych, owadobójczych i grzybobójczych, które zapobiegają powstawaniu strat w plonach. W ten sposób przyczyniamy się do rozwiązania jednego z największych problemów ludzkości – zaopatrzenia w żywność.

ADAMA Polska pełni w ramach Grupy ADAMA rolę dystrybutora środków ochrony roślin 
o ograniczonym ryzyku.

 

Wizja i misja

Zarówno na poziomie Grupy ADAMA, jak i lokalnym w Polsce, przykładamy bardzo dużą wagę do kwestii odpowiedzialności społecznej, rozwoju społeczności lokalnych i poprawy stanu środowiska. Innymi założeniami naszej biznesowej misji są: dążenie do wzrostu wydajności plonów, rozwoju własnego biznesu, podnoszenie statusu i rozwój całego rolnictwa.

Strategia podatkowa stosowana na poziomie Grupy jak i w Polsce wpisuje się 
w ogólnobiznesową wizję i misję. Jej podstawą jest odpowiedzialność społeczna rozumiana jako rzetelne wywiązywanie się z obowiązków nakładanych regulacjami prawnymi.   

 

Nasze wartości i zasady

W ADAMA dążymy do prowadzenia działalności zgodnie z najwyższymi standardami uczciwości, rzetelności, przejrzystości i odpowiedzialności. Uważamy, że wartości te są niezbędne do długoterminowego sukcesu i ustanowiliśmy je poprzez ład korporacyjny – system standardów, zasad i wytycznych, które stanowią podstawę wszystkich naszych działań.

Jako ADAMA jesteśmy firmą notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Shenzhen, dlatego tak istotna jest dla nas transparentność podejmowanych działań oraz stosowanie standardów przewidzianych dla podmiotów biorących udział w obrocie giełdowym.

Staramy się wykazywać modelową postawą obywatelską jako obywatel korporacyjny 
w najszerszym znaczeniu tego sformułowania. W związku z tym, wdrażane rozwiązania, mające na celu wspieranie codziennej działalności, podejmowane są zgodnie z zasadą dochowania należytej staranności i dbałości, w tym w wykonywaniu obowiązków z zakresu rozliczeń podatkowych. 

Prowadząc swoją działalność biznesową, ADAMA Polska jest głęboko zaangażowana w przestrzeganie zasad uczciwości i prawości oraz obowiązujących ustaw, przepisów, norm i zarządzeń. 

Wartości, którymi kieruje się ADAMA zostały odzwierciedlone w procesach i procedurach obowiązujących na poziomie Grupy, jak i lokalnie w Polsce. Pracownicy Spółki są zobowiązani do przestrzegania w szczególności Kodeksu Etyki oraz szczegółowych procedur (np. AML), które wyznaczają standardy postępowania w organizacji. 

Spółka stosuje także szczegółowe procedury i procesy, które mają na celu prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków nakładanych na Spółkę przepisami prawa podatkowego. Spółka zapewnia swoim pracownikom odpowiedzialnym za rozliczenia podatkowe dostęp do wiedzy i szkoleń, które umożliwiają prawidłowe wykonywanie obowiązków podatkowych.

 

Współpraca z administracją skarbową

Dążymy do rozwijania i utrzymywania konstruktywnych, profesjonalnych i przejrzystych relacji z organami podatkowymi w oparciu o zasady: uczciwości, współpracy i wzajemnego zaufania. Podejmujemy otwarty dialog z administracją skarbową. 

Złożoność i stale zmieniający się charakter przepisów i wytycznych podatkowych, które odnoszą się do naszej działalności oznaczają, że mogą zdarzyć się sytuacje, w których mogą pojawić się wątpliwości interpretacyjne dotyczące zagadnień prawa podatkowego. W takich przypadkach współpracujemy z organami podatkowymi w celu rozwiązania powstałych różnic w podejściu (jeśli to możliwe). W uzasadnionych sytuacjach, jesteśmy również gotowi do potwierdzenia naszego stanowiska na ścieżce odwoławczej. Korzystamy także ze wsparcia profesjonalnych doradców podatkowych. 

 

Pozostałe informacje wynikające z art. 27c ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

W odniesieniu do roku podatkowego zakończonego 31 grudnia 2022 r. Spółka dodatkowo wskazuje:

 1. ADAMA Polska stosowała się do strategii podatkowej obowiązującej w Grupie ADAMA, mającej zastosowanie do wszystkich spółek należących do Grupy. ADAMA Polska 
  w swoich działaniach dążyła do prawidłowego wypełniania obowiązków wynikających z prawa podatkowego. Spółka korzystała ze wsparcia podmiotów trzecich, posiadających specjalistyczną wiedzę w zakresie określonych rozliczeń podatkowych oraz podmiotów zajmujących się profesjonalnym doradztwem podatkowym 
  w przypadku szczególnie istotnych lub skomplikowanych kwestii podatkowych oraz 
  w ramach cyklicznego audytu finansowego. 
 2. Transakcje realizowane przez Spółkę miały biznesowe, ekonomiczne uzasadnienie. Spółka nie korzystała z ulg podatkowych. 
 3. Spółka stosowała procesy i procedury ukierunkowane na skuteczne zarządzanie ryzykiem podatkowym oraz rzetelne wywiązywanie się z obowiązków wynikających 
  z roli Spółki jako podatnika i płatnika takich podatków jak: podatek dochodowy od osób prawnych, VAT, cło, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek u źródła (WHT). 
 4. W celu zapewnienia transparentności i prawidłowości dokonywanych płatności, Spółka weryfikowała kontrahentów w oparciu o wykaz informacji o podatnikach VAT oraz wykorzystywała mechanizm podzielonej płatności. 
 5. Spółka w 2022 roku terminowo wywiązała się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. 
 6. Spółka uiściła podatek CIT za 2022 r. w kwocie 3.363.590 zł
 7. ADAMA Polska nie podejmowała dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, w szczególności nie brała udziału w Programie Współdziałania. Niemniej, wskazać należy, że Spółka znajduje się na liście podmiotów, które prowadzą działalność o największej skali (tj. wykazują przychód / obrót netto przekraczający 50 mln euro) i od 2019 roku Spółka została włączona do Centrum Obsługi Kluczowych Podmiotów (COKP) Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego. W związku z tym, Spółka pozostaje w bieżącym kontakcie z urzędnikami Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. 
 8. Spółka przekazała w 2022 roku Szefowi Krajowej Informacji Skarbowej jedną informację o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2021 poz. 1540, dalej jako: „Ordynacja podatkowa”). Przekazana informacja MDR-1 dotyczyła uzgodnienia w postaci wypłaty przez ADAMA Polska dywidendy na rzecz jej zagranicznego udziałowca – ADAMA AGRICULTURE B.V. (holenderski rezydent podatkowy). Złożona informacja o schemacie podatkowym dotyczyła podatku dochodowego od osób prawnych.
 9. Spółka zawierała transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów (tj. 7.247.715,25 zł) w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022. Transakcje te (z podmiotami z siedzibą w Polsce, Holandii oraz Izraelu) dotyczyły zakupu towarów przez Spółkę oraz świadczenia usług przez Spółkę. 
 10. Spółka wypłaciła również w 2022 r. dywidendę do swojego zagranicznego udziałowca (ADAMA AGRICULTURE B.V.) w wysokości przekraczającej 5% sumy bilansowej aktywów.
 11. Nie planowano oraz nie podejmowano działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych 
  w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 12. Spółka nie składała w 2022 r. wniosków o wydanie:
  1. ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14 § 1 Ordynacji podatkowej, 
  2. interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej, 
  3. wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2022 poz. 931 z późn. zm.),
  4. wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia
   6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2022r., poz. 143 z późn. zm.).
 13. Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2021 poz. 1128) oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej. Biorąc pod uwagę skalę działalności, kontrahenci Spółki mogą prowadzić działalność i dokonywać rozliczeń także na terytoriach wskazanych w ww. Rozporządzeniu.

 

 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

W związku z art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2021 poz. 1800, dalej jako: „ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych”), Spółka publikuje informację o realizowanej strategii podatkowej ADAMA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „ADAMA Polska”, „Spółka”) za rok podatkowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

 

Kim jesteśmy

ADAMA to firma globalna o międzynarodowym charakterze. Jesteśmy światowym liderem w dziedzinie środków ochrony roślin. Oferujemy szeroką gamę produktów chwastobójczych, owadobójczych i grzybobójczych, które zapobiegają powstawaniu strat w plonach. W ten sposób przyczyniamy się do rozwiązania jednego z największych problemów ludzkości – zaopatrzenia w żywność.

ADAMA Polska pełni w ramach Grupy ADAMA rolę dystrybutora środków ochrony roślin o ograniczonym ryzyku.

 

Wizja i misja

Zarówno na poziomie Grupy ADAMA, jak i lokalnym w Polsce, przykładamy bardzo dużą wagę do kwestii odpowiedzialności społecznej, rozwoju społeczności lokalnych i poprawy stanu środowiska. Innymi założeniami naszej biznesowej misji są: dążenie do wzrostu wydajności plonów, rozwoju własnego biznesu, podnoszenie statusu i rozwój całego rolnictwa.

Strategia podatkowa stosowana na poziomie Grupy jak i w Polsce wpisuje się w ogólnobiznesową wizję i misję. Jej podstawą jest odpowiedzialność społeczna rozumiana jako rzetelne wywiązywanie się z obowiązków nakładanych regulacjami prawnymi.  

 

Nasze wartości i zasady

W ADAMA dążymy do prowadzenia działalności zgodnie z najwyższymi standardami uczciwości, rzetelności, przejrzystości i odpowiedzialności. Uważamy, że wartości te są niezbędne do długoterminowego sukcesu i ustanowiliśmy je poprzez ład korporacyjny – system standardów, zasad i wytycznych, które stanowią podstawę wszystkich naszych działań.

Jako ADAMA jesteśmy firmą notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Shenzhen, dlatego tak istotna jest dla nas transparentność podejmowanych działań oraz stosowanie standardów przewidzianych dla podmiotów biorących udział w obrocie giełdowym.

Staramy się wykazywać modelową postawą obywatelską jako obywatel korporacyjny w najszerszym znaczeniu tego sformułowania. W związku z tym, wdrażane rozwiązania, mające na celu wspieranie codziennej działalności, podejmowane są zgodnie z zasadą dochowania należytej staranności i dbałości, w tym w wykonywaniu obowiązków z zakresu rozliczeń podatkowych.

Prowadząc swoją działalność biznesową, ADAMA Polska jest głęboko zaangażowana w przestrzeganie zasad uczciwości i prawości oraz obowiązujących ustaw, przepisów, norm i zarządzeń.

Wartości, którymi kieruje się ADAMA zostały odzwierciedlone w procesach i procedurach obowiązujących na poziomie Grupy jak i lokalnie w Polsce. Pracownicy Spółki są zobowiązani do przestrzegania w szczególności Kodeksu Etyki oraz szczegółowych procedur (np. AML), które wyznaczają standardy postępowania w organizacji.

Spółka stosuje także szczegółowe procedury i procesy, które mają na celu prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków nakładanych na Spółkę przepisami prawa podatkowego. Spółka zapewnia swoim pracownikom odpowiedzialnym za rozliczenia podatkowe dostęp do wiedzy i szkoleń, które umożliwiają prawidłowe wykonywanie obowiązków podatkowych.

 

Współpraca z administracją skarbową

Dążymy do rozwijania i utrzymywania konstruktywnych, profesjonalnych i przejrzystych relacji z organami podatkowymi w oparciu o zasady: uczciwości, współpracy i wzajemnego zaufania. Podejmujemy otwarty dialog z administracją skarbową.

Złożoność i stale zmieniający się charakter przepisów i wytycznych podatkowych, które odnoszą się do naszej działalności oznaczają, że mogą zdarzyć się sytuacje, w których mogą pojawić się wątpliwości interpretacyjne dotyczące zagadnień prawa podatkowego. W takich przypadkach współpracujemy z organami podatkowymi w celu rozwiązania powstałych różnic w podejściu (jeśli to możliwe). W uzasadnionych sytuacjach, jesteśmy również gotowi do potwierdzenia naszego stanowiska na ścieżce odwoławczej. Korzystamy także ze wsparcia profesjonalnych doradców podatkowych.

 

Pozostałe informacje wynikające z art. 27c ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

W odniesieniu do roku podatkowego zakończonego 31 grudnia 2021 r. Spółka dodatkowo wskazuje:

 1. ADAMA Polska stosowała się do strategii podatkowej obowiązującej w Grupie ADAMA, mającej zastosowanie do wszystkich spółek należących do Grupy. ADAMA Polska
  w swoich działaniach dążyła do prawidłowego wypełniania obowiązków wynikających z prawa podatkowego. Spółka korzystała ze wsparcia podmiotów trzecich, posiadających specjalistyczną wiedzę w zakresie określonych rozliczeń podatkowych oraz podmiotów zajmujących się profesjonalnym doradztwem podatkowym
  w przypadku szczególnie istotnych lub skomplikowanych kwestii podatkowych oraz
  w ramach cyklicznego audytu finansowego.
 2. Transakcje realizowane przez Spółkę miały biznesowe, ekonomiczne uzasadnienie. Spółka nie korzystała z ulg podatkowych.
 3. Spółka stosowała procesy i procedury ukierunkowane na skuteczne zarządzanie ryzykiem podatkowym oraz rzetelne wywiązywanie się z obowiązków wynikających
  z roli Spółki jako podatnika i płatnika takich podatków jak: podatek dochodowy od osób prawnych, VAT, cło, podatek dochodowy od osób fizycznych.
 4. W celu zapewnienia transparentności i prawidłowości dokonywanych płatności, Spółka weryfikowała kontrahentów w oparciu o wykaz informacji o podatnikach VAT oraz wykorzystywała mechanizm podzielonej płatności.
 5. Spółka w 2021 roku terminowo wywiązała się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.
 6. Spółka uiściła podatek CIT za 2021 r. w kwocie 356 258 zł.
 7. ADAMA Polska nie podejmowała dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, w szczególności nie brała udziału w Programie Współdziałania. Niemniej, wskazać należy, że Spółka znajduje się na liście podmiotów, które prowadzą działalność o największej skali (tj. wykazują przychód / obrót netto przekraczający 50 mln euro) i od 2019 roku Spółka została włączona do Centrum Obsługi Kluczowych Podmiotów (COKP) Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego. W związku z tym, Spółka pozostaje w bieżącym kontakcie z urzędnikami Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.
 8. Spółka podlegała w 2021 roku kontroli podatkowej w zakresie prawidłowości rozliczeń z budżetem państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy zakończony 31 grudnia 2018 roku. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Spółki w okresie od 30.11.2021 r. do 04.03.2022 r. Protokół z kontroli został podpisany w dniu 07.03.2022 r.
 9. Spółka nie przekazała w 2021 roku Szefowi Krajowej Informacji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 ustawy z dnia
  29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2021 poz. 1540, dalej jako: „Ordynacja podatkowa”) z uwagi na brak zidentyfikowanych zdarzeń w tym zakresie.
 10. Spółka zawierała transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów (tj. 5 921 200,37 zł) w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021. Transakcje te (z podmiotami z siedzibą w Polsce, Holandii oraz Izraelu) dotyczyły zakupu towarów przez Spółkę oraz świadczenia usług przez Spółkę.
 11. Nie planowano oraz nie podejmowano działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych
  w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 12. Spółka nie składała w 2021 r. wniosków o wydanie:
  1. ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14 § 1 Ordynacji podatkowej,
  2. interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,
  3. wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2022 poz. 931 z późn. zm.),
  4. wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia
   6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2022r., poz. 143 z późn. zm.).
 13. Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i na podstawie art. 23v ust. 2< ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2021 poz. 1128) oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej. Biorąc pod uwagę skalę działalności, kontrahenci Spółki mogą prowadzić działalność i dokonywać rozliczeń także na terytoriach wskazanych w ww. Rozporządzeniu.

 

 

 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

W związku z art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2021 poz. 1800, dalej jako: „ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych”), Spółka publikuje informację o realizowanej strategii podatkowej ADAMA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „ADAMA Polska”, „Spółka”) za rok podatkowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

 

Kim jesteśmy

ADAMA to firma globalna o międzynarodowym charakterze. Jesteśmy światowym liderem w dziedzinie środków ochrony roślin. Oferujemy szeroką gamę produktów chwastobójczych, owadobójczych i grzybobójczych, które zapobiegają powstawaniu strat w plonach. W ten sposób przyczyniamy się do rozwiązania jednego z największych problemów ludzkości – zaopatrzenia w żywność.

ADAMA Polska pełni w ramach Grupy ADAMA rolę dystrybutora środków ochrony roślin o ograniczonym ryzyku.

 

Wizja i misja

Zarówno na poziomie Grupy ADAMA, jak i lokalnym w Polsce, przykładamy bardzo dużą wagę do kwestii odpowiedzialności społecznej, rozwoju społeczności lokalnych i poprawy stanu środowiska. Innymi założeniami naszej biznesowej misji są: dążenie do wzrostu wydajności plonów, rozwoju własnego biznesu, podnoszenie statusu i rozwój całego rolnictwa.

Strategia podatkowa stosowana na poziomie Grupy jak i w Polsce wpisuje się w ogólnobiznesową wizję i misję. Jej podstawą jest odpowiedzialność społeczna rozumiana jako rzetelne wywiązywanie się z obowiązków nakładanych regulacjami prawnymi.

 

Nasze wartości i zasady

W ADAMA dążymy do prowadzenia działalności zgodnie z najwyższymi standardami uczciwości, rzetelności, przejrzystości i odpowiedzialności. Uważamy, że wartości te są niezbędne do długoterminowego sukcesu i ustanowiliśmy je poprzez ład korporacyjny – system standardów, zasad i wytycznych, które stanowią podstawę wszystkich naszych działań.

Jako ADAMA jesteśmy firmą notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Shenzhen, dlatego tak istotna jest dla nas transparentność podejmowanych działań oraz stosowanie standardów przewidzianych dla podmiotów biorących udział w obrocie giełdowym.

Staramy się wykazywać modelową postawą obywatelską jako obywatel korporacyjny
w najszerszym znaczeniu tego sformułowania. W związku z tym, wdrażane rozwiązania, mające na celu wspieranie codziennej działalności, podejmowane są zgodnie z zasadą dochowania należytej staranności i dbałości, w tym w wykonywaniu obowiązków z zakresu rozliczeń podatkowych.

Prowadząc swoją działalność biznesową, ADAMA Polska jest głęboko zaangażowana w przestrzeganie zasad uczciwości i prawości oraz obowiązujących ustaw, przepisów, norm i zarządzeń.

Wartości, którymi kieruje się ADAMA zostały odzwierciedlone w procesach i procedurach obowiązujących na poziomie Grupy jak i lokalnie w Polsce. Pracownicy Spółki są zobowiązani do przestrzegania w szczególności Kodeksu Etyki oraz szczegółowych procedur (np. AML), które wyznaczają standardy postępowania w organizacji.

Spółka stosuje także szczegółowe procedury i procesy, które mają na celu prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków nakładanych na Spółkę przepisami prawa podatkowego. Spółka zapewnia swoim pracownikom odpowiedzialnym za rozliczenia podatkowe dostęp do wiedzy i szkoleń, które umożliwiają prawidłowe wykonywanie obowiązków podatkowych.

 

Współpraca z administracją skarbową

Dążymy do rozwijania i utrzymywania konstruktywnych, profesjonalnych i przejrzystych relacji z organami podatkowymi w oparciu o zasady: uczciwości, współpracy i wzajemnego zaufania. Podejmujmy otwarty dialog z administracją skarbową.

Złożoność i stale zmieniający się charakter przepisów i wytycznych podatkowych, które odnoszą się do naszej działalności oznaczają, że mogą zdarzyć się sytuacje, w których mogą pojawić się wątpliwości interpretacyjne dotyczące zagadnień prawa podatkowego. W takich przypadkach współpracujemy z organami podatkowymi w celu rozwiązania powstałych różnic w podejściu (jeśli to możliwe). W uzasadnionych sytuacjach, jesteśmy również gotowi do potwierdzenia naszego stanowiska na ścieżce odwoławczej. Korzystamy także ze wsparcia profesjonalnych doradców podatkowych.

 

Pozostałe informacje wynikające z art. 27c ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

W odniesieniu do roku podatkowego zakończonego 31 grudnia 2020 r. Spółka dodatkowo wskazuje:

 1. ADAMA Polska stosowała się do strategii podatkowej obowiązującej w Grupie ADAMA, mającej zastosowanie do wszystkich spółek należących do Grupy. ADAMA Polska w swoich działaniach dążyła do prawidłowego wypełniania obowiązków wynikających z prawa podatkowego. Spółka korzystała ze wsparcia podmiotów trzecich, posiadających specjalistyczną wiedzę w zakresie określonych rozliczeń podatkowych oraz podmiotów zajmujących się profesjonalnym doradztwem podatkowym w przypadku szczególnie istotnych lub skomplikowanych kwestii podatkowych oraz w ramach cyklicznego audytu finansowego.
 2. Transakcje realizowane przez Spółkę miały biznesowe, ekonomiczne uzasadnienie. Spółka nie korzystała z ulg podatkowych.
 3. Spółka stosowała procesy i procedury ukierunkowane na skuteczne zarządzanie ryzykiem podatkowym oraz rzetelne wywiązywanie się z obowiązków wynikających z roli Spółki jako podatnika i płatnika takich podatków jak: podatek dochodowy od osób prawnych, VAT, cło, podatek dochodowy od osób fizycznych.
 4. W celu zapewnienia transparentności i prawidłowości dokonywanych płatności, Spółka weryfikowała kontrahentów w oparciu o wykaz informacji o podatnikach VAT oraz wykorzystywała mechanizm podzielonej płatności.
 5. Spółka w 2020 roku terminowo wywiązała się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.
 6. Spółka uiściła podatek CIT za 2020 r. w kwocie 2 523 522 zł.
 7. ADAMA Polska nie podejmowała dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, w szczególności nie brała udziału w Programie Współdziałania. Niemniej, wskazać należy, że Spółka znajduje się na liście podmiotów, które prowadzą działalność o największej skali (tj. wykazują przychód/obrót netto przekraczający 50 mln euro) i od 2019 roku Spółka została włączona do Centrum Obsługi Kluczowych Podmiotów (COKP) Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego. W związku z tym, Spółka pozostaje w bieżącym kontakcie z urzędnikami Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.
 8. Spółka nie przekazała w 2020 roku Szefowi Krajowej Informacji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2021 poz. 1540, dalej jako: „Ordynacja podatkowa”) z uwagi na brak zidentyfikowanych zdarzeń w tym zakresie.
 9. Spółka zawierała transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów (tj. 8 919 432,71 zł) w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020. Transakcje te (z podmiotami z siedzibą w Polsce, Holandii oraz Izraelu) dotyczyły zakupu towarów przez Spółkę oraz świadczenia usług przez Spółkę.
 10. Nie planowano oraz nie podejmowano działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 11. Spółka nie składała w 2020 r. wniosków o wydanie:
  1. ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14 § 1 Ordynacji podatkowej,
  2. interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,
  3. wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2021 poz. 685 z późn. zm.),
  4. wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia
   6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 722 z późn. zm.).
 12. Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2021 poz. 1128) oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej. Biorąc pod uwagę skalę działalności, kontrahenci Spółki mogą prowadzić działalność i dokonywać rozliczeń także na terytoriach wskazanych w ww. Rozporządzeniu.