Przejdź do treści
fungicyd

REWERS® 80 WG

Rewers 80 WG

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:

  • folpet (substancja z grupy ftalimidów) - 800 g/kg (80 %)

REWERS 80 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka przed chorobami grzybowymi.

Szczegółowe informacje

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 

ZIEMNIAK 

alternarioza 

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha. 

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 2,0 kg/ha. 

Liczba zabiegów: 3. 

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Większą ilość wody stosować na plantacjach zagęszczonych. 

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Przeciwko alternariozie środek stosować zapobiegawczo tylko na plantacjach odmian wrażliwych na alternariozę lub w warunkach dużego zagrożenia chorobą. Środek Rewers 80 WG stosować w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby na dolnych liściach ziemniaka, w fazie zakrywania przez rośliny ziemniaka międzyrzędzi. Rewers 80 WG hamuje rozwój alternariozy w ziemniakach. 

zaraza ziemniaka 

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha. 

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 2,0 kg/ha. 

Liczba zabiegów: 3. 

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Większą ilość wody stosować na plantacjach zagęszczonych. 

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Środek Rewers 80 WG stosować podczas fazy zakrywania przez rośliny ziemniaka międzyrzędzi. 

Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu systemicznym lub wgłębnym Rewers 80 WG stosować przemiennie z innymi fungicydami o działaniu kontaktowym. 

Maksymalna liczba zabiegów w okresie wegetacyjnym: 3. 

Środek może być także stosowany w mieszaninie zbiornikowej ze środkiem Dauphin 45 WG: 

Dauphin 45 WG w dawce 0,22 kg/ha + Rewers 80 WG w dawce 2,0 kg/ha. 

Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy zakrywania międzyrzędzi do końca fazy kwitnienia (BBCH 31 -69) 

Pierwszy zabieg wykonywać zgodnie z sygnalizacją lub: 

- na odmianach wczesnych – w okresie zwierania się roślin w międzyrzędziach, 

- na odmianach późnych – z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych. 

Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu systemicznym lub środkiem 

Rewers 80 WG w mieszaninie ze środkiem Dauphin 45 WG, następne zabiegi wykonywać w miarę potrzeby co 7 – 10 dni. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha 

Większą ilość wody stosować w uprawach zagęszczonych lub o silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej. 

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystk e zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej, i które zwróciły się o tak ą informację. 

Środki ostrożności dla osób stosujących środek: 

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. 

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu. 

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego: 

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. 

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. 

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych. 

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

OKRESY KARENCJI

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):

Ziemniak – 23 dni.

 

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.