Przejdź do treści
herbicyd

CHROME® 400 SC

Chrome 400 SC

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:

  • chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) – 280 g/l (24,73%) 
  • diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 40 g/l (3,53%) 
  • flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 80 g/l (7,07%)

 

DZIAŁANIE NA CHWASTY 

Środek zawiera substancje czynne zaliczane do trzech grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania. 

Flufenacet jest substancją czynną zaliczaną do grupy inhibitorów biosyntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach. Pobierany jest głównie poprzez korzenie i hypokotyl kiełkujących chwastów, następnie z transportem wody przez wiązki przewodzące dostarczany jest do tkanek wzrostowych. Oddziałuje bezpośrednio na tkanki merystematyczne, hamuje podziały komórkowe i wzrost tkanek, w wyniku czego chwasty przestają rosnąć. 

Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się po jego zastosowaniu we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie kiełkowania lub krótko po wschodach, w fazie siewek. 

Flufenacet pozostaje aktywny w glebie przez wiele tygodni po zabiegu co powoduje utrzymanie wysokiej skuteczności chwastobójczej również w późniejszym okresie. Wysokiej skuteczności sprzyja optymalna wilgotność gleby. Susza nie sprzyja działaniu i opóźnia jego rozkład w glebie. Aby osiągnąć efekt właściwego zwalczania chwastów po jego zastosowaniu nie należy wykonywać zabiegów agrotechnicznych powodujących naruszenie wierzchniej warstwy gleby. 

Diflufenikan jest substancją czynną zaliczaną do inhibitorów biosyntezy karotenoidów w komórkach chwastów. Brak tych struktur powoduje zbielenie tkanek liści i rozpad komórek, co szczególnie jest widoczne w przypadku nowych tkanek. 

Pobierany jest przez chwasty w czasie kiełkowania, a zastosowany po ich wschodach wchłaniany jest również przez liście. 

Diflufenikan wykazuje działania kontaktowe (w niewielkim stopniu przemieszcza się w roślinie). Po zastosowaniu pozostaje przez dłuższy czas na powierzchni gleby wytwarzając cienką warstwę, która działa kontaktowo na wschodzące młode, aktywnie rosnące chwasty. Diflufenikan zapewnia ochronę do 8 tygodni po zastosowaniu. 

Chlorotoluron jest substancją czynną zaliczaną do inhibitorów fotosyntezy na poziomie fotosystemu II. Pobierany jest poprzez korzenie i liście chwastów. Pierwsze objawy działania pojawiają się po kilkunastu dniach od zastosowania w postaci widocznej chlorozy w przestrzeniach międzynerwowych, brzegach i wierzchołkach liści na najstarszych (dolnych) liściach, które jest zastępowane nekrozą. Następnie występuje coraz silniejsze zahamowanie wzrostu rośliny. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując herbicyd we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie ich kiełkowania lub krótko po wschodach, w fazie siewek.

 

DAWKA 1,2 l/ha

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski 

Chwasty średniowrażliwe: przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne 

 

DAWKA 1,8 l/ha 

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne 

Szczegółowe informacje

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych

 

PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ OZIMY, ŻYTO OZIME, PSZENŻYTO OZIME

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 l/ha 

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 - 1,8 l/ha 

Termin stosowania: Środek stosować jesienią, od fazy szpilkowania (z pochewki liściowej wydobywa się pierwszy liść) do końca fazy krzewienia i wystąpienia pierwszych mrozów (BBCH 10-29). 

Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

1. W celu ochrony wód gruntowych środków zawierających substancję czynną flufenacet, w przypadku zastosowania dawki łącznej 144 g substancji czynnej na 1 ha, nie stosować częściej niż co dwa lata na tym samym obszarze. 

2. Optymalne warunki stosowania środka to wilgotność względna powietrza wyższa niż 70% oraz brak stresu rośliny uprawnej wynikającego z przymrozków, suszy. 

3. W przypadku wysokiego zachwaszczenia chwastami dwuliściennymi, w tym przytulią czepną, stosować środek w dawce 1,8 l/ha 

4. Nie stosować środka łącznie z innymi środkami chwastobójczymi zawierającymi substancje czynne z grupy sulfonylomoczników do zwalczania chwastów jednoliściennych, w tym miotły zbożowej. 

5. W przypadku stosowania niższej dawki środka, należy użyć mniejszej ilości wody (100-200 l/ha). 

6. Strategia zarządzania odpornością 

Środek zawiera trzy substancje czynne, które ze względu na różny mechanizm działania minimalizują ryzyko wystąpienia i rozwoju odporności chwastów. 

Nie mniej w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą: 

− postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosując środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym najlepsze zwalczanie chwastów, 

− dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów, 

− używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowanie upraw itp., 

- stosować rotację środków chwastobójczych, zawierających substancje czynne z różnych grup chemicznych (o odmiennym mechanizmie działania), 

− stosować w rotacji i/lub mieszaninie środki chwastobójcze działające na kilka procesów życiowych chwastów (odmienny mechanizm działania),

− stosować środek zawierający te same substancje czynne na tym samym stanowisku tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego, 

− informować posiadacza zezwolenia o niezadowalającym zwalczaniu chwastów, 

− w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktować się z doradcą lub z posiadaczem zezwolenia. 

7. Środka nie stosować: 

− w zbożach z wsiewkami, 

− na plantacjach zbóż przeznaczonych do produkcji materiału siewnego, 

− na rośliny mokre, 

− przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem kilku godzin po opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu), 

− podczas wiatru stwarzającego możliwość zwiewania cieczy użytkowej. 

8. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: 

− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych, 

− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. 

OKRESY KARENCJI

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):

Niewymagany

 

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.