Przejdź do treści
herbicyd

Ethosat® 500 SC

Ethosat 500 SC

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH:

  • etofumesat – związek z grupy pochodnych benzofuranu - 500 g/l 

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo i dolistnie, w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC).
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna etofumesat zaliczana jest do grupy 15 (dawnej grupy N).

Szczegółowe informacje

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek zawiera substancję czynną, która blokuje biosyntezę kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach wykorzystywanych do produkcji wosków lub innych związków wchodzących w skład wosków w najmłodszych tkankach już w czasie kiełkowania nasion. Kiełki lub młode siewki pozbawione ochronnego działania kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach nie są odporne na działania warunków zewnętrznych w konsekwencji szybko więdną, spowalniają lub nie inicjują procesów biochemicznych i szybko zamierają.

Środek pobierany jest przez korzenie (rośliny dwuliścienne) lub pędy (rośliny jednoliścienne), a następnie jest przemieszczany do liści.

Środek najskuteczniej niszczy chwasty od fazy kiełkowania do fazy liścieni. Wrażliwe gatunki zwykle nie kiełkują lub kiełkują bardzo wolno, mają poskręcane liście często o ciemnozielonym zabarwieniu, zatrzymują wzrost w fazie siewek i szybko zamierają.

Odpowiednia wilgotność gleby sprzyja lepszemu pobieraniu środka z gleby co potęguje efekt chwastobójczy.

Ze względu na długie utrzymywanie się środka w górnej warstwie gleby zabezpiecza on plantację przed zachwaszczeniem wtórnym.

 

Zastosowanie solo

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, przytulia czepna.

Chwasty odporne: fiołek polny, jasnota purpurowa, komosa biała, przetacznik perski, rdest powojowaty, rdest plamisty, samosiewy rzepaku.

 

Zastosowanie w mieszaninie

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest powojowaty, samosiewy rzepaku.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego

 

BURAK CUKROWY

1. zastosowanie środka pojedynczo

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha

Maksymalna dawka środka zastosowana w sezonie wegetacyjnym buraka cukrowego:1,8 l/ha

Termin stosowania: środek stosować w fazie od fazy liścieni do fazy ósmego liścia właściwego buraka cukrowego (BBCH 10-18).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp między zabiegami: 5 dni

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

 

2. zastosowanie środka w mieszaninie zbiornikowej

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Ethosat 500 SC 0,5 l/ha + Goltix Titan 565 SC 1,5 l/ha + Atpolan BIO 80 EC 1,0 l/ha

Termin stosowania: środek stosować w fazie od fazy liścieni do fazy ósmego liścia właściwego buraka cukrowego (BBCH 10-18).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp między zabiegami: 5 dni

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

 

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

Środek zastosowany w uprawach małoobszarowych może zwalczać również inne gatunki chwastów niż wskazane w punkcie etykiety Działanie na chwasty, nie mniej nie zostało to jednoznacznie potwierdzone badaniami. Tym samym w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących spectrum zwalczanych chwastów oraz ich wrażliwości na stosowany w uprawach małoobszarowych środek ochrony roślin zaleca się kontakt z posiadaczem zezwolenia.

 

BURAK PASTEWNY

1. zastosowanie środka pojedynczo

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha

Maksymalna dawka środka zastosowana w sezonie wegetacyjnym buraka cukrowego: 1,8 l/ha

Termin stosowania: środek stosować w fazie od fazy liścieni do fazy ósmego liścia właściwego buraka pastewnego (BBCH 10-18).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp między zabiegami: 5 dni

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

 

2. zastosowanie środka w mieszaninie zbiornikowej

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Ethosat 500 SC 0,5 l/ha + Goltix Titan 565 SC 1,5 l/ha + Atpolan BIO 80 EC 1,0 l/ha

Termin stosowania: środek stosować w fazie od fazy liścieni do fazy ósmego liścia właściwego buraka pastewnego (BBCH 10-18).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp między zabiegami: 5 dni

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. Na polu na którym zastosowano środek (po wykonaniu średniej orki na głębokość, co najmniej 15 cm) po zbiorze buraka można uprawiać wszystkie rośliny.

W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji buraka z powodu uszkodzenia roślin np. przez choroby lub szkodniki można uprawiać jedynie burak cukrowy, pod warunkiem, że w tym samym sezonie nie zastosuje się żadnego środka z etofumesatem i nie przekroczy się dawki 1 kg s.cz./ha w ciągu 3 lat. W przypadku ponownej uprawy buraków nie stosować środka ponownie.

Stosując środek w mieszaninie z innymi herbicydami należy przestrzegać zaleceń następstwa roślin dla środków wchodzących w skład mieszanin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ORAZ SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Na tym samym polu, na którym został użyty środek Ethosat 500 SC nie stosować tego środka ani żadnego innego produktu zawierającego etofumesat w okresie trzech kolejnych lat w dawkach przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.

1.Środek może powodować przejściowe deformacje liści, co nie wpływa ujemnie na plon.

2.Stosując środek z innymi środkami w dawkach dzielonych ściśle przestrzegać podanych dawek środków, zaleceń i przeciwwskazań odnoszących się do poszczególnych herbicydów użytych w mieszance.

3. Stosowanie środka z innym środkiem ochrony roślin jest możliwe tylko w przypadku, jeżeli zalecenia z etykiety tego środka pozwalają na takie stosowanie.

4. Strategia zarządzania odpornością

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy, zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:

- postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin

- stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów,

- dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów szkodliwości,

- stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,

- stosować mieszankę herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,

- stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów (o różnym mechanizmie działania),

- dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i  nasilenia chwastów,

- używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym takiego zmianowania upraw które umożliwia rotację mechanizmów działania herbicydów stosowanych w kolejnych sezonach wegetacyjnych itp.,

- nie upraszczać zespołów uprawek mechanicznych gleby; następujące przy tym mechaniczne zwalczanie chwastów jest niezbędnym uzupełnieniem zwalczania chemicznego,

- używać kwalifikowanego materiału siewnego,

- czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na inne stanowiska,

- informować posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,

- w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.

5. Środka nie stosować:

- na rośliny mokre lub chore, uszkodzone przez szkodniki czy wykazujące niedobór składników pokarmowych,

- w warunkach suszy,

- w temperaturze powietrza (mierzonej przy gruncie) poniżej 12˚C i powyżej 20˚C, oraz w okresie spodziewanych przymrozków,

- po długotrwałej suszy

6. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,

- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

OKRESY KARENCJI

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): nie dotyczy

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.