Przejdź do treści
herbicyd

Aminopielik Standard® 600 SL

Aminopielik Standard 600 SL

Informacje ogólne

 

Herbicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

  • 2,4-D - kwas (2,4-dichlorofenoksyoctowy w formie soli dimetyloamoninowej (związek z grupy fenoksykwasów)) - 600 g/l

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowanym nalistnie, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego (SL).

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna 2,4-D zaliczana jest do grupy O.

 

Szczegółowe informacje

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek zawiera substancję czynną z grupy regulatorów wzrostu (zwaną również syntetycznymi auksynami) zaliczaną do inhibitorów wzrostu i rozwoju.

W roślinie 2,4-D powoduje zakłócenia podziału komórek, co w efekcie prowadzi do deformacji liści i łodyg, zahamowania wzrostu, karłowacenie, a następnie chlorozy, nekrozy i zasychania roślin.

Środek wnika do rośliny poprzez liście i korzenie.

Pierwsze efekty działania środka są widoczne najpierw na najmłodszych częściach rośliny i są to deformacje liści, które mogą pojawić się zaledwie po kilku godzinach od aplikacji środka. Natomiast całkowite zamieranie rośliny następuje po 7-14 dniach od zastosowania środka. Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści.

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, komosa biała, ostróżeczka polna, przetacznik perski, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, wyka drobnokwiatowa.
Chwasty średniowrażliwe: jasnota różowa, mak polny.
Chwasty średnioodporne: bratek polny, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy.
Chwasty odporne: dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, przetacznik polny, przytulia czepna, rdestówka powojowa (syn. rdest powojowy).

ZAKRES STOSOWANIA TERMINY I DAWKI

Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

JĘCZMIEŃ JARY

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.

Termin stosowania:
środek stosować od fazy pierwszego liścia do fazy drugiego kolanka (BBCH 11 – 32).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

PSZENICA OZIMA, ŻYTO OZIME, JĘCZMIEŃ OZIMY

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.

Termin stosowania:
środek stosować wiosną od fazy 4 liści do fazy drugiego kolanka (BBCH 14 – 32).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji potraktowanej środkiem w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki, po wykonaniu uprawy przedsiewnej, można siać lub sadzić wszystkie rośliny uprawne.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

1. Strategia zarządzania odpornością
W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
– postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin
– stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów,
– dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów szkodliwości,
– stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
– stosować mieszankę herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
– stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów (o różnym mechanizmie działania),
– stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej,
– dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,
– używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp.,
– używać kwalifikowanego materiału siewnego,
– czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na inne stanowiska,
– informować posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
– w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.
2. Środka nie stosować:
– w temperaturze powietrza poniżej 10°C i powyżej 25°C,
– w zbożach z wsiewką roślin bobowatych,
– na rośliny mokre, chore, uszkodzone,
– w czasie nadmiernej suszy i później niż na 8 godzin przed spodziewanym deszczem.
3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): Nie dotyczy.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.