Przejdź do treści
herbicyd

Cayman Pro® 440 SC

Cayman Pro 440 SC

Informacje ogólne

Herbicyd selektywny o działaniu układowym, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny przeznaczonej do rozcieńczania wodą (SC).

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna pendimetalina zaliczana jest do grupy K1, a substancja czynna diflufenikan do grupy F1.

 

Informacje techniczne

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

  • Pendimetalina (związek z grupy dinitroanilin) - 400 g/l
  • Diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 40 g/l

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek zawiera dwie substancje czynne o różnym mechanizmie działania. Substancja czynna pendimetalina pobierana jest przez korzenie i części nadziemne chwastów, hamuje tworzenie mikrotubuli w wyniku, czego dochodzi do zahamowania podziału i procesów elongacji komórek.

Najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie ich kiełkowania i wschodów. Chwasty jednoliścienne są zwalczane do fazy pierwszego lub do początku drugiego liścia, a chwasty dwuliścienne do fazy dwóch liści właściwych.

Substancja czynna diflufenikan pobierana jest przez chwasty w czasie kiełkowania, a zastosowana po ich wschodach wchłaniana jest również przez liście, hamuje biosyntezę niezbędnych roślinom barwników (karotenoidów), które są barwnikami wymaganymi do procesu fotosyntezy u roślin. Brak tych struktur powoduje zbielenie tkanek liści i rozpad komórek, co szczególnie jest widoczne w przypadku nowych tkanek. Diflufenikan najlepiej działa na młode, aktywnie rosnące chwasty.

Największy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, tj. w okresie kiełkowania lub krótko po wschodach, najpóźniej do fazy trzech liści właściwych chwastu. Działaniu środka sprzyja optymalna wilgotność gleby.

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, miotła zbożowa, przetacznik perski, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna.
Chwasty średniowrażliwe: rumianowate.
Chwasty średnio odporne: chwasty głęboko korzeniące się, owies głuchy, perz właściwy, wyczyniec polny.

ZAKRES STOSOWANIA TERMINY I DAWKI

HERBICYD przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ OZIMY, ŻYTO OZIME, PSZENŻYTO OZIME
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

Termin stosowania:
Środek stosować jesienią, po wschodach od fazy szpilkowania do fazy trzech liści właściwych zbóż (BBCH 10-13).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

UWAGA:
Środek stosować na dobrze uprawioną, bez grud glebę.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

PLANTACJE OZIMYCH TRAW NASIENNYCH
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

Termin stosowania:
Środek stosować jesienią, po wschodach od fazy szpilkowania do fazy trzech liści właściwych zbóż (BBCH 10-13).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

UWAGA:
Środek stosować na dobrze uprawioną, bez grud glebę

NASTĘPSTWO ROŚLIN

1. Po zbiorze zbóż, w których stosowano środek można uprawiać wszystkie rośliny.
2. Przed siewem buraków cukrowych należy wykonać głęboką orkę.
3. W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji, na której jesienią zastosowano środek SC można uprawiać:
– wszystkie rośliny po wykonaniu głębokiej orki,
– jęczmień jary, pszenicę jarą, rzepak jary, ziemniaki, bób i groch po wykonaniu płytkiej uprawy gleby.

ŚRODKI OSTROŻNOŚĆI I ZALECNIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLINCZĄ

1. Strategia zarządzania odpornością
W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów, środek powinien być stosowany zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
– postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin - stosuj środek w zalecanej dawce w terminie zapewniającym najlepsze zwalczania chwastów,
– dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,
– używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia w tym rotację upraw, itp.,
– stosuj rotacje herbicydów o różnym mechanizmie działania,
– stosuj mieszanki herbicydu z herbicydami o odmiennym mechanizmie działania,
– stosuj w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów,
– stosuj herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej,
– informuj posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
– w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą lub z posiadaczem zezwolenia dla środka ochrony roślin.
2. Środka nie stosować:
– na rośliny mokre, w warunkach wysokiej temperatury lub suszy,
– w okresie spodziewanych przymrozków,
– na plantacjach roślin chorych, osłabionych lub uszkodzonych w skutek mrozu,
– w ilości wody większej niż 400 l/ha,
3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): Nie dotyczy.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.