Przejdź do treści
herbicyd

GOLD® 450 EC

Gold 450 EC

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:

  • 2,4D (związek z grupy fenoksykwasów), w formie estru – 360 g/l (33,68%)
  • fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) w formie estru – 90g/l (8,42%)

Gold 450 EC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, stosowanym nalistnie w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. 

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna 2,4D i fluroksypyr zaliczane są do grupy O.

 

DZIAŁANIE NA CHWASTY 

Gold 450 EC jest herbicydem, pobieranym przez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczanym w całej roślinie powodując jej deformację i zahamowanie wzrostu, co w efekcie powoduje zamieranie chwastu. Środek działa głównie poprzez liście chwastów, lecz w warunkach wysokiej wilgotności może działać także poprzez korzenie. 

Fluroksypyr blokuje auksyny, tj. hormony roślinne odpowiedzialne za wzrost roślin. Unieczynnienie (blokada) hormonów wzrostu powoduje wstrzymanie syntezy aminokwasów i białek. 

2,4-D wstrzymuje rozwój tkanki merystematycznej odpowiedzialnej za wzrost roślin. 

Obie substancje czynne działają jednakowo skutecznie zarówno w części korzeniowej, jak i w części nadziemnej. 

Pierwsze efekty działania widoczne są już po kilku dniach. W warunkach ciepłej i wilgotnej pogody całkowite zamieranie chwastów następuje po 2-3 tygodniach. 

Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się we wczesnych fazach wzrostu, tj. od fazy 2 do 8 liści (przytulia czepna do fazy 8 okółków, a chwasty rumianowate do fazy rozety o średnicy do około 5 cm.). 

Intensywność działania środka zależy od terminu wykonania zabiegu, fazy rozwojowej rośliny uprawnej, zwartości łanu, stanowiska oraz warunków atmosferycznych.

Chwasty wrażliwe: bniec biały, chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, komosa biała, krzywoszyj polny, niezapominajka polna, ostrożeń polny (rośliny młode do fazy 4 liści), przytulia czepna, rdest plamisty, rdestówka powojowata (syn. rdest powojowaty), rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne. 

Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, przetacznik perski, rumianek pospolity. 

Chwasty średnioodporne: przetacznik polny

Chwasty odporne: rdest kolankowaty, skrzyp polny.

Szczegółowe informacje

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Środek Gold 450 EC przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych. 

Pszenica jara, jęczmień jary, pszenżyto jare, owies, pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime

Termin stosowania: środek stosować na wiosnę, od fazy 3 liści do fazy pierwszego kolanka zbóż, tj. gdy kolanko jest co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia (BBCH 13 – 31). 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha. 

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0- 1,25 l/ha

Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w warunkach silnego zachwaszczenia oraz zwalczania takich chwastów jak: jasnoty, przytulia czepna, chwasty rumianowate, ostrożeń polny, a także na chwasty zaawansowane w rozwoju tzn. w fazach bliskich górnej granicy stosowania. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): 

Nie dotyczy 

1.Strategia zarządzania odpornością 

Celem zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju chwastów odpornych herbicyd Gold 450 EC powinien być stosowany zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą: 

– postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosuj środek w zalecanej dawce w terminie zapewniającym najlepsze zwalczania chwastów. 

– dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów, 

– używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia w tym rotację upraw, itp., 

– stosuj rotacje i/lub mieszanki herbicydu Gold 450 EC z herbicydami o odmiennych mechanizmach działania, 

– stosuj w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów, 

– stosuj herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej, 

– informuj posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów, 

– w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą, posiadaczem zezwolenia lub jego przedstawicielem. 

2. Środek może powodować przejściowe zahamowanie wzrostu oraz odbarwienia blaszek liściowych u niektórych odmian zbóż. 

3. W niektórych odmianach zbóż środek może powodować obniżenie plonu ziarna. 

4. Na teren potraktowany środkiem nie wpuszczać zwierząt gospodarskich przez 21 dni od wykonania oprysku. 

5. Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane w niniejszej etykiecie. 

6. Środka nie stosować: 

– w temperaturze powietrza poniżej 8oC i powyżej 25oC, 

– po nocnych przymrozkach i przed spodziewanymi przymrozkami, 

– w zbożach z wsiewką roślin motylkowych, 

– na rośliny mokre, chore i uszkodzone, 

– w czasie nadmiernej suszy, 

– nie później niż na 2 godziny przed spodziewanym deszczem, 

– na glebach o odczynie pH>7. 

7. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: 

– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych oraz na rośliny nie będące obiektem działania, 

– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. 

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. 

W przypadku konieczności wcześniej likwidacji plantacji potraktowanej środkiem Gold 450 EC w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki, konieczne jest wykonanie orki, a następnie można uprawiać wszystkie rośliny rolnicze.

OKRESY KARENCJI

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): 

Dla ludzi – nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin. 

Dla zwierząt - 21 dni.