Przejdź do treści
herbicyd

Goltix-S® 700 SC

Goltix-S 700 SC

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:

  • metamitron - (związek z grupy triazynonów) -700 g/l 

HERBICYD w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania niektórych gatunków rocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i ćwikłowym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Szczegółowe informacje

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty od fazy kiełkowania do fazy liścieni.

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny, żółtlica drobnokwiatowa.

Chwasty średniowrażliwe: maruna bezwonna.

Chwast: średnioodporne: rdest plamisty.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

BURAK CUKROWY

W celu ekonomicznego zwalczania chwastów, w warunkach optymalnych do wykonywania zabiegów, można stosować środek w dawkach dzielonych. Jest to szczególnie przydatne w przypadku dużego zagrożenia samosiewami rzepaku lub chwastami rumianowatymi. Wielkości dawek w poszczególnych kombinacjach dobierać każdorazowo po analizie stanu i stopnia zachwaszczenia plantacji (zabiegi te należy wykonywać z dużą precyzją sprawnym opryskiwaczem zaopatrzonym w dysze przystosowane do opryskiwania herbicydami, każdorazowo z chwilą pojawienia się kolejnych siewek chwastów).

Minimalne dawki stosować w warunkach wysokiej temperatury i wysokiej wilgotności, na najmłodsze chwasty zaraz po wschodach.

Zabiegi można wykonywać według przedstawionego poniżej układu:

zabieg doglebowy i zabiegi nalistne środkiem Goltix-S 700 SC

pierwszy zabieg: po siewie buraka, przed wschodami chwastów

Maksymalna / zalecana dawka: 2,0 l/ha

drugi zabieg w fazie liścieni chwastów w 7-14 dni po pierwszym zabiegu:

Maksymalna / zalecana dawka: Goltix-S 700 SC 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC 1,0 l/ha

trzeci zabieg w 7-14 dni po drugim zabiegu (jeżeli zachodzi taka potrzeba lub w celu ograniczenia zachwaszczenia wtórnego)

Maksymalna / zalecana dawka: Goltix-S 700 SC 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC 1,0 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zabiegi nalistne środkiem Goltix-S 700 SC

Zabiegi wykonywać niezależnie od fazy rozwojowej buraka każdorazowo na chwasty w fazie liścieni:

pierwszy zabieg:

Maksymalna / zalecana dawka: Goltix-S 700 SC 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC 1,0 l/ha

drugi zabieg w 7-14 dni po pierwszym zabiegu, na wschodzące chwasty

Maksymalna / zalecana dawka: Goltix-S 700 SC 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC 1,0 l/ha

trzeci zabieg w 7-14 dni po drugim zabiegu (jeżeli zachodzi taka potrzeba lub w celu ograniczenia zachwaszczenia wtórnego)

Maksymalna / zalecana dawka: Goltix-S 700 SC 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC 1,0 l/ha

Zalecana ilość wody. 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

BURAK ĆWIKŁOWY

Zabieg można wykonać po siewie przed wschodami roślin buraka ćwikłowego lub po ich wschodach od fazy liścieni do fazy 2-4 liści

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha

W celu obniżenia dawki środka albo w celu zwalczenia chwastów zaawansowanych w rozwoju:

Goltix-S 700 SC można stosować łącznie z adiuwantem Olbras 88 EC od fazy liścieni do fazy 2-4 liści buraka ćwikłowego:

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Goltix-S 700 SC 3,0 - 4,0 l/ha + Olbras 88 EC 1,5 l/ha

Goltix-S 700 SC można stosować także w dawce dzielonej:

pierwszy zabieg po wschodach od fazy liścieni do fazy 2-4 liści buraka ćwikłowego 

Zalecana dawka: 2,0 l/ha

drugi zabieg w 7-14 dni po pierwszym zabiegu

Zalecana dawka: 2,0 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

UWAGI:

Stosując środek po wschodach buraka zabieg najlepiej wykonać podczas wilgotnej, ciepłej pogody, na suche rośliny (co najmniej na 6 godzin przed spodziewanym deszczem).

Najwyższą skuteczność chwastobójczą uzyskuje się wykonując zabieg w godzinach wieczornych.

Stosując Goltix-S 700 SC łącznie z innymi herbicydami przestrzegać zaleceń i przeciwwskazań oraz środków ostrożności obowiązujących dla tych herbicydów (zgodnie z etykietą stosowania).

Środek Goltix-S 700 SC stosowany w temperaturach poniżej 10°C wolniej działa.

Nie zaleca się łącznego stosowania środka z insektycydami.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Goltix-S 700 SC rozkłada się w ciągu okresu wegetacyjnego nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

W przypadku konieczności zaorania plantacji traktowanej środkiem, w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby, szkodniki (lub z innej przyczyny), na polu tym można uprawiać buraki cukrowe i pastewne, łubin, seradelę.

Po wykonaniu dodatkowej głębokiej orki można uprawiać kukurydzę i ziemniaki.

W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania buraków, po zastosowaniu mieszanin środków należy uwzględnić działanie następcze innego środka wchodzącego w skład mieszaniny.

OKRESY KARENCJI

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji):

w przypadku uprawy buraka ćwikłowego:

- przy zastosowaniu jednorazowym dawki 3-4 l/ha - na obszar potraktowany środkiem nie wchodzić przez 24 godziny,

- przy zastosowaniu w dawce dzielonej - nie dotyczy,

w przypadku pozostałych zastosowań środka: nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin,

zwierząt gospodarskich nie wpuszczać na teren potraktowany środkiem przez 60 dni.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz): nie stosować jako paszy części nadziemnych buraka pozostałych po zabiegu przerywania roślin, lub w przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: należy uwzględnić następstwo roślin.