Przejdź do treści
herbicyd

LEGATO® 500 SC

Legato 500 SC

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:

  • diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 500 g/l (42,02%)

Legato 500 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do jesiennego zwalczania chwastów dwuliściennych (głównie fiołka polnego) i miotły zbożowej w pszenicy ozimej.

DZIAŁANIE NA CHWASTY 

Środek zawiera substancje czynną zaliczaną do inhibitorów biosyntezy karotenoidów. Diflufenikan jest substancją o działaniu kontaktowym (w niewielkim stopniu przemieszczającą się w roślinie). Brak tych struktur powoduje zbielenie tkanek liści i rozpad komórek, co szczególnie jest widoczne w przypadku nowych tkanek. Diflufenikan po zastosowaniu pozostaje przez dłuższy czas na powierzchni gleby wytwarzając cienką warstwę, która działa kontaktowo na wschodzące młode, aktywnie rosnące chwasty. Pobierany przez chwasty w okresie kiełkowania głównie przez liścienie, liście i częściowo przez korzenie. 

Działaniu środka sprzyja optymalna wilgotność gleby. Największy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie kiełkowania lub krótko po ich wschodach, w fazie siewek. 

dawka 0,2-0,3 l/ha

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, przetacznik bluszczykowy, tasznik pospolity.

Chwasty średnio wrażliwe: miotła zbożowa. 

Chwasty odporne: samosiewy rzepaku.

Szczegółowe informacje

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

 

PSZENICA OZIMA

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 0,3 l/ha. 

Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 0,2-0,3 l/ha. 

Wyższą z zalecanych dawek stosować, gdy chwasty znajdują się w późniejszych fazach rozwojowych oraz w celu zwalczenia miotły zbożowej. 

Termin stosowania: 

Środek stosować jesienią w fazie 2-3 liści właściwych pszenicy ozimej (BBCH 12-13). 

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH 

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik 

Środek zastosowany w uprawach małoobszarowych może zwalczać również inne gatunki chwastów niż wskazane w punkcie etykiety Działanie na chwasty, nie mniej nie zostało to jednoznacznie potwierdzone badaniami. Tym samym w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących spectrum zwalczanych chwastów oraz ich wrażliwości na stosowany w uprawach małoobszarowych środek ochrony roślin zaleca się kontakt z posiadaczem zezwolenia lub jego przedstawicielem. 

 

PLANTACJE TRAW NASIENNYCH

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,3 l/ha 

Termin stosowania: 

Środek stosować jesienią w fazie 2-3 liści właściwych (BBCH 12-13). 

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

 

ŁUBIN WĄSKOLISTNY, ŁUBIN ŻÓŁTY, ŁUBIN BIAŁY

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha. 

Termin stosowania środka: 

środek stosować bezpośrednio po siewie (do 3 dni po siewie) lub po wschodach łubinów w fazie 2-4 liści (BBCH 22-24). 

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. 

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Po zastosowaniu środka Legato 500 SC w uprawie łubinu mogą wystąpić przemijające objawy fitotoksyczności. 

2. Przed zastosowaniem środka Legato 500 SC zaleca się wykonanie na każdej uprawianej odmianie łubinu próbny zabieg, w celu sprawdzenia, czy nie wystąpią objawy uszkodzenia roślin. 

3. Środek Legato 500 SC zaleca się stosować samodzielnie bez dodatku innych agrochemikaliów. 

4. Strategia zarządzania odpornością 

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą: 

− postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów, 

− dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów szkodliwości, 

− stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania, 

− stosować mieszankę herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania, 

− stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwa-stów (o różnym mechanizmie działania), 

− stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej, 

− dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów, 

− używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp., 

− używać kwalifikowanego materiału siewnego, 

− czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na inne stanowiska, 

− informować posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów, 

− w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia. 

5. Środka nie stosować: 

− w zbożach z wsiewką roślin bobowatych, 

− na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, przymrozki lub suszę. 

6. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: 

− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, 

− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. 

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji potraktowanej środkiem w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby, gdy wiosną zaorano plantację nie uprawiać buraków, grochu (na lekkich glebach), rzepaku, owsa, warzyw cebulowych i roślin kapustnych. Pozostałe rośliny można uprawiać po wykonaniu orki na głębokość 20 cm.

OKRESY KARENCJI

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): 

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin. 

 

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): 

Nie dotyczy 

 

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): 

Nie dotyczy 

 

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: 

Nie dotyczy, po uwzględnieniu następstwa roślin.