Przejdź do treści
herbicyd

Marker® 360 SL

Marker 360 SL

Informacje ogólne

Herbicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:

  • glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l 

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych oraz w sadach jabłoniowych.

Środek ochrony roślin Marker 360 SL przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub sadowniczych.

 

Szczegółowe informacje

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Marker 360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę) a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

Chwasty wrażliwe:

PSZENICA OZIMA:

Na dawkę 3-4 l/ha: perz właściwy.

SADY JABŁONIOWE:

Na dawkę 3 l/ha: gwiazdnica pospolita, komosa biała, przymiotno kanadyjskie, starzec zwyczajny, stokłosa miękka, tasznik pospolity, wiechlina roczna;

Na dawkę 5 l/ha: gatunki wrażliwe na dawkę 3 l/ha oraz jasnota purpurowa, mniszek pospolity i perz właściwy;

Na dawkę 6,25 l/ha: gatunki wrażliwe na dawkę 5 l/ha oraz bodziszek drobny.

 

Chwasty średniowrażliwe:

SADY JABŁONIOWE

Na dawkę 6,25 l/ha: ślaz zaniedbany i wierzbownica gruczołowata.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Zalecane dawki odnoszą się do zwalczania perzu, jeżeli na polu jest przewaga innych chwastów dobrać dawkę środka wg wrażliwości dominujących gatunków chwastów.

 

A. Pola uprawne przed zbiorem zbóż

A.1. Zwalczanie perzu i innych chwastów uniemożliwiających zbiór.

UWAGA:

Zabieg można przeprowadzić wyłącznie w przypadku i w miejscach wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór.

 

PSZENICA OZIMA

Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna wynosi 20-30%, to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem.

W momencie przeprowadzania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 150 - 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

A.2. Desykacja

UWAGA:

Dopuszcza się zastosowanie na plantacji zbóż lub jej części wyłącznie w sytuacji gdy stan uprawy lub warunki pogodowe uniemożliwiają osiągniecie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości zbóż do zbioru.

 

PSZENICA OZIMA

Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna wynosi 20-30%, to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 150 - 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

UWAGI:

1. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem.

2. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza.

3. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny.

4. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszy lub podściółki dla zwierząt.

 

B. Po zbiorze pszenicy ozimej, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów.

Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone intensywnie rosnące chwasty.

Po zbiorze rośliny uprawnej a przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych zabiegów uprawowych.

W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście.

Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 - 4 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 150 - 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

SADY JABŁONIOWE

Środek stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego ich wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,25 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 6,25 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

UWAGI:

1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych.

2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Na polu gdzie stosowano Marker 360 SL można uprawiać wszystkie rośliny.

Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7 dniach.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

1. Środka nie stosować:

- przed wschodami chwastów,

- na liście, pędy oraz niezdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość uszkodzenia roślin,

- na rośliny mokre,

- przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu).

2. Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne i tereny sąsiadujące z terenem opryskiwanym.

OKRESY KARENCJI

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): nie dotyczy