Przejdź do treści
herbicyd

Nikita® 562,5 WG

Kukurydza w dobrych rękach!

Nikita 562,5 WG

Informacje ogólne

Herbicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:

  • dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) – 312,2 g/kg
  • mezotrion (związek z grupy pochodnych trójketonów) - 150 g/kg
  • nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 100 g/kg

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany dolistnie, w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG).

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna dikamba zaliczana jest do grupy 4 (dawnej grupy O); substancja mezotrion do grupy 27 (dawnej grupy F2), a substancja nikosulfuron do grupy 2 (dawnej grupy B).

Szczegółowe informacje

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek zawiera trzy substancje czynne należące do różnych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.

Dikamba zaliczana jest do inhibitorów wzrostu i rozwoju. W roślinie powoduje zakłócenia podziału komórek, co w efekcie prowadzi do deformacji liści i łodyg, zahamowania wzrostu, karłowacenia a następnie chloroz, nekroz i zasychania roślin.

Mezotrion pobierany jest głównie przez liście oraz dodatkowo przez korzenie chwastów i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Powoduje zahamowanie biosyntezy karotenoidów, w następstwie czego następuje zniszczenie chlorofilu, objawiające się bieleniem liści.

Nikosulfuron pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie. Wzrost i rozwój chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin.

Pierwsze objawy działania środka można zaobserwować po 4-6 dni po zabiegu, natomiast pełne zamieranie chwastów następuje do 4 tygodni od zastosowania. Szybkość efektu chwastobójczego zależy od fazy rozwojowej zwalczanych chwastów i panujących warunków atmosferycznych (temperatura, wilgotność powietrza) oraz tempa wzrostu chwastów.

 

Aplikacja w mieszaninie zbiornikowej z adiuwantem Insert (Styk) w dawce 0,2 l/ha

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, samosiewy rzepaku ozimego, tasznik pospolity, tobołki polne

Chwasty średniowrażliwe: dymnica pospolita, rdest plamisty, włośnica zielona

Chwasty średnioodporne: chwastnica jednostronna, fiołek polny, przetacznik perski, włośnica sina, wyczyniec polny

Chwasty odporne: rdestówka powojowata

 

Aplikacja w mieszaninie zbiornikowej z herbicydem Efica 960 EC w dawce 0,8 l/ha

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, przetacznik perski, rdest plamisty, samosiewy rzepaku ozimego, słonecznik zwyczajny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne.

Chwasty średniowrażliwe: włośnica sina, wyczyniec polny

Chwasty średnioodporne: rdestówka powojowata

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

KUKURYDZA

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,4 kg/ha

Termin stosowania: środek stosować po wschodach rośliny uprawnej, w fazie 2-4 liści (BBCH 12-14)

Środek przeznaczony do stosowania wyłącznie w mieszaninie:

a) z adiuwantem Insert (Styk):

NIKITA 562,5 WG 0,4 kg/ha + Insert (Styk) 0,2 l/ha,

b) ze środkiem Efica 960 EC

NIKITA 562,5 WG 0,4 kg/ha + Efica 960 EC 0,8 L/ha

Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczna zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

NASTĘPSTWO ROŚLIN

W roku, w którym wykonano zabieg nie można uprawiać pomidorów i tytoniu. 

W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji jako roślinę następczą można uprawiać kukurydzę lub zboża ozime. W przypadku uprawy zbóż ozimych przed ich siewem, należy przeprowadzić orkę. 

W przypadku uprawy roślin wrażliwych tj. buraka, strączkowych, rzepaku ozimego, słonecznika i warzyw oraz wcześnie sianych zbóż możliwe jest wystąpienie uszkodzeń.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

1. Środek może być stosowany nie częściej niż co trzy lata na tym samym polu.

2. Środka nie stosować w ochronie kukurydzy cukrowej.

3. Strategia zarządzania odpornością

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:

- postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin - stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanej liczbie zabiegów, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów oraz w wyłącznie w zalecanych mieszaninach zbiornikowych,

- dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzję o wykonaniu zabiegu do panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów szkodliwości,

- stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,

- stosować mieszankę herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,

- stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów (o różnym mechanizmie działania),

- stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej,

-  dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,

- używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw, zwalczania mechanicznego (zalecane jest unikanie uproszczeń w uprawie gleby), itp.,

- używać kwalifikowanego materiału siewnego,

- czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na inne stanowiska,

- informować posiadacza zezwolenia o niesatysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,

- w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.

4. Środka nie stosować:

- w czasie opadu deszczu lub przed spodziewanym deszczem,

- na rośliny osłabione lub uszkodzone przez szkodniki, przymrozki, zalanie lub suszę,

- podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.

5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne

- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

OKRESY KARENCJI

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): nie wymagany

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin