Przejdź do treści
herbicyd

PEGAS® 306 SE

Pegas 306 SE

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:

  • 2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów)300 g/l (28,12%) w formie kwasu, co odpowiada 452 g/l w formie estru 2-etyloheksylowego, 
  • florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 6,25 g/l (0,59%).

HERBICYD selektywny o działaniu układowym stosowany nalistnie, w formie zawiesino-emulsji do rozcieńczania wodą (SE). 

Zgodnie z klasyfikacja HRAC substancja czynna florasulam zaliczana jest do grupy 2 (dawnej grupy B), a substancja czynna 2,4-D do grupy 4 (dawnej grupy O).

DZIAŁANIE NA CHWASTY 

Środek zawiera dwie substancje czynne o odmiennym mechanizmie działania. Florasulam blokuje działanie syntetazy acetylomleczanowej (ALS), co powoduje blokowanie biosyntezy aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym prowadzi do zaburzeń w biosyntezie białek, natomiast 2,4-D hamuje działanie hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin oraz zakłóca proces rozwoju komórek. 

Środek pobierany jest przez liście, a następnie szybko przemieszczany w całej roślinie powodując jej deformację i zahamowanie wzrostu, co w efekcie powoduje zamieranie całego chwastu. 

W warunkach optymalnych, tj. podczas ciepłej i wilgotnej pogody efekt działania środka jest szybszy. Długotrwałe okresy suszy mogą osłabić wrażliwość chwastów na działanie środka. W warunkach niskich temperatur (około 5oC) całkowite zniszczenie chwastów następuje po około 3 tygodniach. Środek zwalcza chwasty, gdy minimalna temperatura dobowa w ciągu 6 dni po wykonaniu zabiegu wynosi powyżej 5oC. 

Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści. Przytulię czepną zwalcza skutecznie do wysokości 20 cm, a chwasty rumianowate do wysokości 25 cm.

Chwasty wrażliwe: komosa biała, chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna (do fazy 7-8 okółków), rdest plamisty, rdestówka powojowata, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne. 

Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, jasnota różowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna (od fazy 9 okółków). 

Chwasty odporne: dymnica pospolita, jasnota purpurowa. 

Szczegółowe informacje

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych i ciągnikowych opryskiwaczy polowych

 

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, jęczmień jary 

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 0,6 l/ha. 

Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 0,4-0,6 l/ha. 

Termin stosowania: środek stosować wiosną, od fazy 2 liści do fazy drugiego kolanka (BBCH 12-32). 

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 

 

Pszenica jara 

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 0,6 l/ha. 

Termin stosowania: środek stosować wiosną, od fazy 2 liści do fazy drugiego kolanka (BBCH 12-32). 

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 

Uwaga:

Środek stosować w zalecanej dawce, w określonym terminie oraz liczbie aplikacji zgodnej z etykietą. 

 

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH 

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

Środek zastosowany w uprawach małoobszarowych może zwalczać również inne gatunki chwastów niż wskazane w punkcie etykiety Działanie na chwasty, nie mniej nie zostało to jednoznacznie potwierdzone badaniami. Tym samym w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących spectrum zwalczanych chwastów oraz ich wrażliwości na stosowany w uprawach małoobszarowych środek ochrony roślin zaleca się kontakt z posiadaczem zezwolenia lub jego przedstawicielem. 

 

Pszenica orkisz ozima, pszenica twarda ozima, pszenica płaskurka ozima, pszenica samopsza ozima 

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 0,6 l/ha. 

Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 0,4-0,6 l/ha. 

Termin stosowania: środek stosować wiosną, od fazy 2 liści do fazy drugiego kolanka (BBCH 12-32). 

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 

 

Pszenica orkisz jara, pszenica twarda jara, pszenica płaskurka jara, pszenica samopsza jara 

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 0,6 l/ha. 

Termin stosowania: środek stosować wiosną, od fazy 2 liści do fazy drugiego kolanka (BBCH 12-32). 

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Nie wymagany. 

1. Strategia zarządzania odpornością 

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą: 

– postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów, 

– dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów szkodliwości, 

– stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania, 

– stosować mieszankę herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania, 

– stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów (o różnym mechanizmie działania), 

– stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej, 

– dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,

– używać kwalifikowanego materiału siewnego, 

– czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na inne stanowiska, 

– informować posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów, 

– w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia. 

2. Środka nie stosować: 

– na rośliny mokre, chore i uszkodzone, 

– w czasie nadmiernej suszy, 

– po nocnych przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami. 

3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: 

– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, 

– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. 

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. 

W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), po wykonaniu uprawy przedsiewnej, tj. orki na głębokość minimum 15 cm, na polu tym można uprawiać kukurydzę i zboża jare.

OKRESY KARENCJI

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin