Przejdź do treści
herbicyd

SULCOTREK® 500 SC

Sulcotrek 500 SC

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:

  • sulkotrion (związek z grupy trójketonów) - 173 g/l (15,11%) 
  • terbutylazyna (związek z grupy triazyn) - 327 g/l (28,56%)

W celu ochrony wód gruntowych, środków ochrony roślin zawierających substancję czynną terbutylazyna nie stosować częściej niż co trzy lata na tym samym obszarze.

HERBICYD selektywny o działaniu układowym w postaci skoncentrowanej zawiesiny do rozcieńczania z wodą (SC). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna sulkotrion zaliczana jest do grupy F2 a substancja czynna terbutylazyna zaliczana jest do grupy C1.

 

DZIAŁANIE NA CHWASTY 

Środek zawiera dwie substancje czynne o uzupełniającym się działaniu. 

Sulkotrion, pobierany jest głównie przez liście i w mniejszym stopniu przez korzenie. Substancja ta blokuje syntezę karotenoidów w roślinie, co powoduje utratę chlorofilu i zakłóca przebieg fotosyntezy. Zanik barwników prowadzi do bielenia chwastów, a następnie ich zamierania. 

Terbutylazyna pobierana jest głównie przez korzenie (w mniejszym stopniu przez liście) i transportowana przez ksylem do merystemów wierzchołkowych i liści, powodując początkowo chlorozy dolnych liści, następnie nekrozy, zahamowanie wzrostu, zasychanie i zamieranie chwastów. Działanie tej substancji polega na zakłóceniu przebiegu fotosyntezy, rozpadu chlorofilu i zakłóceniu w funkcjonowaniu membran komórkowych.

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, tobołki polne, przetacznik perski, przytulia czepna 

Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), rdest ptasi. 

Chwasty odporne: chwastnica jednostronna.

Szczegółowe informacje

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

KUKURYDZA

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha 

Termin stosowania: Środek stosować przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH 00-05) lub po wschodach w fazie 1-6 liści rośliny uprawnej (BBCH 11-16). 

Optymalnie zaleca się zastosowanie środka we wczesnych fazach rozwojowych chwastów – tj. w fazie 2 liści właściwych dla chwastów dwuliściennych rocznych jarych oraz w fazie 1-3 liści dla chwastów jednoliściennych. 

Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha 

Ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 

Zalecana opryskiwanie: średniokropliste

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środek stosowany zgodnie z zaleceniami etykiety w określonych fazach rozwojowych rośliny uprawnej i chwastów, nie ma negatywnego wpływu na wzrost, rozwój i plonowanie kukurydzy. 

2. Środka nie stosować: 

- w kukurydzy cukrowej, 

- w fazie rozwojowej kukurydzy innej niż zalecane, ze względu na możliwość uszkodzenia roślin, 

- na rośliny słabe, chore lub uszkodzone przez choroby czy szkodniki, 

- podczas suszy lub bezpośrednio przed spodziewanym deszczem, 

- podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne. 

3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne (wskazane jest wyznaczenie 5 m strefy ochronnej od sąsiednich upraw), 

- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów i uwrociach. 

4. Środek zawiera substancje czynną z grupy trójketonów (inhibitory syntezy karotenoidów - inhibitory 4-HPPD - Grupa HRAC F2) i substancję czynną z grupy triazyn (inhibiotory fotosynezy - inhibitory fotosystemu II - Grupa HRAC C1). W celu uniknięcia powstawania form odpornych chwastów na substancje z tych grup należy unikać corocznego stosowania na tym samym stanowisku środków chwastobójczych zawierających substancje czynne z grupy trójketonów i triazyn lub innych, wykazujących ten sam mechanizm działania. Nie należy także stosować środka na stanowiskach, gdzie występują biotypy chwastów o potwierdzonej odporności na substancje czynne z wyżej wymienionych grup.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo, tj. po upływie 7 miesięcy od zastosowania można uprawiać tylko zboża jare, natomiast po upływie 10 miesięcy można uprawiać wszystkie gatunki roślin. 

W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji (np. w wyniku uszkodzenia roślin przez choroby lub szkodniki) po wykonaniu orki, w tym samym roku uprawy można wysiać tylko kukurydzę.

OKRESY KARENCJI

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):

Nie dotyczy.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.